เรื่อง : หลักสูตร เลขานุการระดับนักบริหารยุคใหม่

สถานที่ : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด ถนนสุขุมวิท BTS สถานีนานา
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล
          ผู้บริหารหลาย ๆ ท่านที่ประสบความสำเร็จ ส่วนหนึ่งได้ผู้ช่วยที่รู้ใจ เต็มเปี่ยมไป
ด้วยความรู้ ความสามารความคิดความอ่านเหมาะสม รวมถึงการวางตัวที่ดี แต่อีกหลาย ๆ 
ท่านต้องเสียงานโดยเกิดจากผู้ช่วยบริหารที่ไม่สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง
สมบูรณ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะเกิดกับผู้บริหารเลย ถ้าผู้ช่วยเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของ
ตนให้สมบูรณ์เตรียมพร้อมกับการเป็นผู้ช่วยบริหารอย่างมืออาชีพ กับเทคนิควิธีต่าง ๆ ที่มี
พร้อมให้คุณเป็นผู้ช่วยคนใหม่ที่ผู้บริหารภูมิใจ และสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้
ติดต่องานจนได้รับการบอกต่อ หลักสูตรนี้จึงนับว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ  ผู้ช่วยผู้บริหารที่
ทุกท่านไม่ควรพลาด

วัตถุประสงค์
1. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความสำคัญของเลขานุการ/ผู้ช่วยผู้บริหารที่เปลี่ยนไป 
2. สามารถทำหน้าที่เลขานุการ/ผู้ช่วยผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นใน
    สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
3. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้บังคับบัญชา/ฝ่าย/องค์กรโดยรวม

หัวข้อการอบรมสัมมนา   เวลา 09:00-16:00 น.
1.   คุณสมบัติของเลขานุการ/ผู้ช่วยผู้บริหารสมัยใหม่ที่เหมาะกับโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
2.   บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการ/ผู้ช่วยผู้บริหารที่เปลี่ยนไป 
3.   การบริหารการเปลี่ยนแปลง/การปรับตัว 
4.   การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ 
5.   วิธีการเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง 
6.   เทคนิคการปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
7.   หลักการบริหารงาน  บริหารเวลา 
8.   
Prioritizing and screening
9.   
การตัดสินใจ 
10. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
11.
Case study
12.
ทักษะในการติดต่อสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์: ทำอย่างไรให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด             
13. มารยาทและการวางตัวในธุรกิจสากล 
14. ความสำคัญของวัฒนธรรมกับมารยาท 
15. การแต่งกายเพื่อความสำเร็จ 
16. การทักทาย/แนะนำตัว/การแลกนามบัตรกับชาวต่างชาติ/การขอบคุณ/การลา 
17. การให้/รับของขวัญจากชาวต่างชาติ 
18. การเลี้ยงรับรอง/การดื่ม/การรับประทานแบบตะวันตก/จีน/ญี่ปุ่น

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ สุทธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต

ตำแหน่งปัจจุบัน      
กรรมการผู้จัดการ  บริษัททรีโอ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท ด้านการศึกษาธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซาเทิร์น อิลลินอยส์  สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นักเรียนแลกเปลี่ยนตามโครงการเอเอฟเอส (รุ่นที่ 12) ไปศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ณ รัฐวอชิงตัน   ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประสบการณ์ในการทำงาน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรีโอ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (ให้บริการในด้านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสื่อสาร และการบริหาร การเป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ การเขียน และการแปลเอกสาร)      
 • ที่ปรึกษาทางด้านการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมมิวนิเคชั่นส์ คอนซัลติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้านการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ ทั้งในและนอกองค์กร การเขียน และการแปลเอกสาร)     
 •  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสารในองค์กร บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
 •  อาจารย์และผู้ช่วยฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอเมริกัน ยูนิเวอร์ซิตี้ลีก เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น
 •  หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ      
 •  หัวหน้าภาควิชาเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ      
 •  ล่ามฝรั่งเศส/อังกฤษ/ไทย  บริษัท อู่ทองไทย จำกัด      
 • ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม (26 ปี)      
 • ด้านการสื่อสาร (พูด ฟัง อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)     
 • ด้านการบริหาร (บริหารเวลา บริหารระบบการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร บริหารการประชุม)      
 • ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและการวางตัวในธุรกิจสากล ฯลฯ 
 • ด้านการบริหาร (บริหารเวลา บริหารระบบการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร บริหารการประชุม)      
 • ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและการวางตัวในธุรกิจสากล ฯลฯ 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai