เรื่อง : หลักสูตร “เทคนิคการบริหารและพัฒนาคนสมัยใหม่ สำหรับผู้บริหาร”

สถานที่ : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด ถนนสุขุมวิท BTS สถานีนานา
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

เนื้อหาหลักสูตร  เวลา 09.00 – 16.00 น.

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้  :

ส่วนที่  1  : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ยุค AEC

 • 4 หัวใจสำคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
 • ผู้บริหารยุคใหม่
 • ภาพรวมของการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
 •  
 • Workshop : HRM & HRD Analysis

ส่วนที่  2  : การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

 • การสัมภาษณ์และคัดเลือกขั้นเทพจาก     Competency STAR Technique
 • Workshop : ฝึกสัมภาษณ์งานด้วย STAR
 • เทคนิคในการกำหนด Easy Salary Structure เพื่อการจ้างพนักงาน และปรับค่าจ้างประจำปี
 • เทคนิคสร้างความผูกพันในองค์กร (Employee Engagement)
 • Workshop : Employee Engagement

Visual Awakening

ส่วนที่  3  : การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่

 • การจัดทำ Training Road Map จาก Job Description, Work Instruction และ Procedure
 • Workshop : การจัดทำ Training Road Map จาก Work Instruction และ Procedure
 • การพัฒนาองค์กร (Organization Development) ด้วย Business Process Improvement
 • Workshop : การพัฒนาองค์กรด้วย Business Process Improvement
 • 4 เครื่องมือในการประเมินผลปฏิบัติงานสมัยใหม่ และกลยุทธ์การบริหารคนหลังแจ้งผลการประเมิน
 • สิ่งที่คาดว่าท่านและองค์กรของท่านจะได้รับ :
 1. เสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการบริหารและพัฒนาบุคลากรสมัยใหม่ในหน่วยงานของตนเอง
 2. เสริมสร้างทักษะในการบริหารและพัฒนาบุคลากรสมัยใหม่ในหน่วยงานของตนเอง
 3. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการงานและคนในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

วิธีการเรียนรู้  :

การบรรยายเชิงปฏิบัติการแบบ Workshop ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Play & Learn มีการระดมความ

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร :

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai