เรื่อง : หลักสูตร เทคนิคการตรวจนับสินค้า

สถานที่ : โรงแรมโกลด์ออร์คิด กรุงเทพ ถ.วิภาวดีรังสิต
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร 1 วัน

ในการดำเนินการของแต่ละองค์กรช่วงปลายปี จะมีกิจกรรมหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดำเนินการขององค์กร และจะต้องมีการปฏิบัติเป็นเรื่องปกติเมื่อครบรอบบัญชี หรือมากกว่านั้น แล้วแต่นโยบายขององค์กร นั่นก็คือการ “ตรวจนับสินค้า” ในการดำเนินการดังกล่าว ในหลายองค์กร งานดังกล่าวเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายสำหรับผู้ปฏิบัติ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง และปัจจัยอื่นที่แตกต่างกัน    

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการภายใน ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หลักสูตร “ตรวจนับสินค้า” จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงความจำเป็นในการปฏิบัติการดังกล่าว เทคนิค และผลกระทบของการตรวจนับสินค้า อันจะส่งผลต่อบุคลากรที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ลุล่วง ตามที่องค์กรคาดหวัง


เนื้อหาเวลา 09.00 – 16.00 น.

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลัง

2. บัญชีคุมสินค้าสต๊อคการ์ด

v  สต๊อคการ์ด
v  บินการ์ด

3. ตรวจนับสินค้า

v ทำไมต้องตรวจนับสินค้า
vการตรวจนับเป็นหน้าที่ของใคร
v วิธีการตรวจนับ
§Physical Count       
§Cycle Count

4. การวางแผนตรวจนับสินค้า

v รายละเอียดคลังสินค้า
vLocation
vItem Class/ABC Analyses
vการหาจำนวนสินค้าสำหรับ Cycle Count
vการเลือกสินค้าในการ Cycle Count
vกำหนดขั้นตอนและวิธีการตรวจนับ
vกำหนดกำลังพลในการตรวจนับ
vเครื่องมือในการตรวจนับ
vวิธีเดินตรวจนับ
vกระจายข้อมูล

5. ดำเนินการตรวจนับ

vประชุมสรุปแผน
vการตรวจนับด้วยบัตร
vการตรวจนับด้วย Handheld
vประโยชน์จากการตรวจนับด้วยเครื่องมือ

6. การดำเนินการหลังการตรวจนับ

vการจัดทำรายงานผลการตรวจนับ
vขออนุมัติปรับปรุงบัญชีสินค้า
vความเกี่ยวพันของผลการตรวจนับ

 7. Kpis

vการประเมินผลการจัดการคลังสินค้า ด้วยผลการตรวจนับสินค้า
v5 ส. เพื่อลดปัญหาการตรวจนับสินค้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลัง

มาตรฐาน ISO เรื่องการตรวจนับสินค้

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์สมบัติ ศิริรักษ์

ประวัติอาจารย์สมบัติ  ศิริรักษ์

การศึกษา

 คณะวิศวกรรม ม.ศิลปากร

 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร

    (จป.บริหาร) สมาคมความปลอดภัยนครปฐม

 GMP,HACCP

    สถาบันอาหาร

 การเพิ่มผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

    บ.มาลีสามพราน จก.(มหาชน)

 ISO 9000 (Auditor)

    SGS (Thailand) Co.,Ltd

 Logistics, Supply Chain Management,ECR(Efficient Customers Respond)

    ECR (Thailand) Institute

 หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตในองค์กร ประมาณ 80 หลักสูตร     ช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานใน”เครือซิเมนต์ไทย” เช่น  TQM, QC, 5 ส, ข้อเสนอแ

    

ประสบการณ์การทำงาน

วิทยากร และที่ปรึกษาอิสระ

 Health care Logistics Research Cluster คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล

กรรมการสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต  

ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ บริษัทในกลุ่มสยามฟาร์มา จ ากัด

 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด

 บริษัท สยามเภสัช จ ากัด

 บริษัท ฟาร์มานูวา จ ากัด

ประเภทอุตสาหกรรม ยาและเวชภัณฑ์

ประกอบธุรกิจทางด้านการการวิจัยและพัฒนาตำรับยา, ผลิต,นำเข้า,จำหน่ายและกระจายยาแผนปัจจุบัน สำหรับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ   

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299 , 086-888-7578

Webdesgin by Programmer Thai