เรื่อง : หลักสูตร “เทคนิคการบริหารและพัฒนาคน สำหรับผู้บริหารสมัยใหม่” (HR for Non HR)

สถานที่ : โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด ถนนสุขุมวิท BTS สถานีนานา
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

         โลกปัจจุบันกำลังเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารและพัฒนาคนจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เพราะคนเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร  หลายองค์กรจึงหันมาให้ความสนใจในการยกระดับการบริหารและพัฒนาคนสำหรับผู้บริหารสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามทิศทางและเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้

          หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรขึ้น จากประสบการณ์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของวิทยากรในองค์ธุรกิจเอกชนชั้นนำกว่า 24 ปี

เนื้อหาหลักสูตร  เวลา 09.00 – 16.00 น.

เวลา 09.00-10.30 น.

ส่วนที่  1  :  ความสำคัญของการบริหารและพัฒนาคนสมัยใหม่ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร

ส่วนที่  2  :  บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานในการบริหารและพัฒนาคนภายในหน่วยงาน

เวลา 10.45-12.00 น.

ส่วนที่  3  :  ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างานในการทำงานร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ส่วนที่  4  :  ภาพรวมกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ 

เวลา 13.00-14.30 น.

ส่วนที่  5:   เทคนิคในการบริหารคน สำหรับผู้บริหารสมัยใหม่

  1. ผู้นำกับการทำงานเป็นทีม (The Success Leader & Teamwork)
  2. การสื่อสารระหว่างหัวหน้างานและพนักงานที่มีประสิทธิผล
  3. หัวหน้างานกับการสร้างที่ทำงานให้เป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน (Happy Workplace)

เวลา 14.45-16.00 น.

ส่วนที่  6  :  เทคนิคการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำหรับผู้บริหารสมัยใหม่

  1. การคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงาน (Selection & Interview)
  2. การแรงงานสัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพที่ดี (Employee Relation)
  3. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (Training & Development)
  4. การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Performance Evaluation)

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร :

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai