เรื่อง : หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิต

สถานที่ : โรงแรมบูเลอวาร์ด โฮเทล บางกอก สุขุมวิท 5
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

            จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกซึ่งมีผลกระทบทำให้ธุรกิจยิ่งทวีความรุนแรงในการแข่งขันมากขึ้น ดังนั้นการทำธุรกิจโดยเฉพาะภาคการผลิตและภาคการบริการจำเป็นต้องมีการปรับตัวและปรับกลยุทธ์ต่างๆ ในการวางแผน การผลิต การปฏิบัติการ และการขาย เพื่อให้ทันต่อสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน  ฉะนั้น ถ้าองค์กรรู้เทคนิคการวางแผนและควบคุมการผลิต ก็จะช่วยป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในเรื่องการสั่งซื้อวัตถุดิบ การทำdemand planning และการทำตารางการผลิต จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่ง การลดต้นทุนจากสต้อคที่มากเกินไป การใช้พื้นที่มากเกินจำเป็น การใช้อุปกรณ์การเก็บงานระหว่างผลิตมากเกินไป ต้นทุนจากการทำงานล่วงเวลา  จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรสามารถลดต้นทุนในการผลิตลงได้เป็นจำนวนมาก  หลักสูตรนี้จะชี้ให้เห็นถึงกุญแจสำคัญว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา ทำให้สามารถเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทและแข่งขันกับองค์กรอื่นๆได้

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมการผลิต

2. เพื่อทำให้ผู้อบรมสามารถเห็นภาพรวมของการวางแผนและควบคุมการผลิตทั้งหมด

3. เพื่อทำให้องค์กรผู้เข้าอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งทันเวลาที่ลูกค้าต้องการ

4. เพื่อลดต้นทุนที่เกิดจากความผิดพลาดในการวางแผน Lead time วัตถุดิบ

5. เพื่องให้องค์กรของผู้เข้าร่วมสัมมนามีกำไร ขยายธุรกิจได้

 

เนื้อหาหลักสูตร

     1.  เข้าใจหลักพื้นฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต

 • ระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง การผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง การผลิตแบบ Fixed
 • ระบบการผลิตแบบ Make to stock และวิธีวางแผน
 • ระบบการผลิตแบบ Make to order และการวางแผน

     2. การพยากรณ์ความต้องการ (Forecasting)

 • ประเภทของการพยากรณ์ที่ใช้สำหรับการผลิตแต่ละระบบ
 • ขั้นตอนและวิธีการพยากรณ์ ที่ช่วยในการคาดคะเนความต้องการของลูกค้า

     3. การคำนวณอัตราการผลิต (cycle time)

 • Man & Machine chart แผนภูมิคน-เครื่องจักร
 • Time measurement (การวัดเวลา cycle time)
 • Allowances ใช้ในการคำนวณอัตราการผลิต
 • Standard time calculation การคำนวณการตั้งเวลามาตรฐาน
 • วิธีการคำนวณประสิทธิภาพการผลิต

     4. การวางแผนกำลังการผลิต (capacity planning)

 • Process capacity
 • Machine downtime-uptime
 • การคำนวณกำลังการผลิต และการวางแผนกำลังการผลิต
 • วิธีการเพิ่มกำลังการผลิต

     5. Material Requirement Planning (MRP)

 • Bill of material การทำรายการวัตถุดิบ
 • Procurement lead-time ระยะเวลาในการสั่งซื้อ
 • Material requirement planning (MRP)
 • Material aggregate planning การวางแผนวัตถุดิบรวมระหว่าง การตลาด-ฝ่ายผลิต-supplier
 • Material receiving control การควบคุมการรับวัตถุดิบ

     6. Machine requirement planning

 • การวางแผนเครื่องจักร machine loading
 • การวางแผนอุปกรณ์ machine attachment planning

     7. Manpower planning

 • Skill requirement planning ทักษะการทำงานที่ต้องวางแผน
 • Skill matrix ตารางฝีมือ

     8. การวางแผนการผลิต

 • ตารางการผลิตหลัก (Master Schedule)
 • Monthly planning แผนการผลิตประจำเดือน
 • TAKT time planning (Just-in-time planning)
 • Scheduling ตารางการผลิตประจำวัน
 • Shipment planning การวางแผนการจัดส่ง

     9. การควบคุมการผลิต

 • รายงานการผลิตประจำชั่วโมง ประจำวัน
 • ปัญหาคอขวด และวิธีการแก้ไข
 • รายงานประสิทธิภาพการผลิตประจำวัน
 • การปรับกำลังการผลิต

     10. Supply chain management and supplier planning

 • Capacity requirement การวางแผนความต้องการกำลังการผลิตของ Supplier
 • Supplier integrated planning การวางแผนร่วมกันกับ Supplier
 • Demand planning การวางแผนความต้องการ
 • Supplier delivery control การควบคุมการจัดส่งของ supplier
 • สิ่งที่ supplier ต้องปรับเปลี่ยนสำหรับการเข้าสู่ supply chain

     11. Enterprise Resource Planning (ERP)

 • Inventory management การจัดการวัสดุคงคลัง
 • Machine management การบริหารเครื่องจักร
 • Material management การบริหารวัตถุดิบ
 • Production planning

 

วิธีการสร้างทักษะอย่างรวดเร็ว(1)นำตัวอย่างปัญหาจริงของผู้เข้าร่วมมาแก้ (2) สอนวิธีคิดวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนให้เป็น (3) workshop จำลองการวางแผนงานจริงๆ

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์พิสิทธิ์ ชูยงค์

ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาโท Agricultural resources management STOU
ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) - University of Southern Queensland
ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial engineering) - Adamson university 1976
 
ประสบการณ์การทำงาน
 
 

อบรม สัมมนา ปัจจุบันเป็น International lean 6 sigma trainer-consultant อยู่หลายประเทศใน Asia เช่น SGS Bangladesh, สถาบัน บังคลาเทศ-ญี่ปุ่น สมาคมผู้ผลิต-ส่งออกเสื้อผ้าบังคลาเทศ SHRMP ของกัมพูชา
อบรม สัมมนา เป็น Public speaker และ Consultant เรื่อง Lean 6 Sigma, Continuous improvement, The Toyota Way, Balanced scorecard ให้หลายบริษัทชั้นนำ ในประเทศไทยขณะนี้ 
อบรม สัมมนา เป็น International productivity improvement consultant ของ ITC องค์การสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาการค้า 7 ปี 
อบรม สัมมนา เป็น Supply Chain Expert ของ USAID รัฐบาลสหรัฐได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Garment Industry Productivity Center (GIPC) ให้รัฐบาลกัมพูชา 
อบรม สัมมนา เป็น Garment Industry Consultant ของ UNIDO United Nations Industrial Development Organization (องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ) 
อบรม สัมมนา เป็นนักวิจัยเรื่องสภาพการทำงานและการเพิ่มผลผลิต ให้กับองค์การแรงงานระหว่างประเทศขององค์การสหประชาชาติ (International Labor Organization) ILO 
อบรม สัมมนา กรรมการผู้จัดการบริษัท Industrial Engineering Solution Consultant เป็นหัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการ ITB 23 โรงงานของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
อบรม สัมมนา เป็นหัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการ ITB ของ Thai Garment Manufacturer Association (TGMA) 17 โรงงาน
อบรม สัมมนา เคยเป็นกรรมการผู้ประเมินให้กับ สสวท (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี)
อบรม สัมมนา เคยเป็นที่ปรึกษาในนามส่วนตัวหลายบริษัทในประเทศไทยและต่างประเทศ
อบรม สัมมนา เคยเป็นผู้จัดการทั่วไป หลายบริษัทในประเทศไทย 
อบรม สัมมนา เคยเป็นผู้จัดการโรงงานหลายที่ในประเทศไทย 
อบรม สัมมนา เคยเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมหลายที่ในประเทศไทย 

ความถนัดและเชี่ยวชาญ
 
 

อบรม สัมมนา Lean 6 Sigma implementation methodology. 
อบรม สัมมนา Continuous Improvement 
อบรม สัมมนา Kaizen The Toyota Way 
อบรม สัมมนา Total Productive Maintenance (TPM) 
อบรม สัมมนา Balanced Scorecard 
อบรม สัมมนา Corporate Strategic Planning 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai