เรื่อง : หลักสูตร การบริหารงานขนส่ง

สถานที่ : โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

ยุทธวิธีในการบริหารต้นทุนให้ลดตํ่าลง เพื่อตอบรับนโยบายขององค์กรที่เร่งปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจไทยนั้นเมื่อพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่จำเป็นและมีแนวโน้มสูงอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในระดับอัตราเดียวกันได้อย่างเช่นระบบการขนส่งหรือวิธีการจัดส่งสินค้าถึงผู้ซื้อซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญ ในด้านให้บริการอย่างดีเยี่ยมเป็นสำคัญนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งสร้างระบบการจัดส่งที่ดี มีประสิทธิภาพและคล่องตัวในการดำเนินการต่างๆ เพื่อช่วยลดภาระในการลงทุนองค์กรให้อยู่ในระดับตํ่าเช่นการวิเคราะห์เส้นทางการขนส่งการตั้งคลังสินค้าย่อยเพื่อสะดวกในการกระจายสินค้าถึงผู้ซื้อหรือเพิ่มประสิทธิภาพของการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่จัดส่งและผู้ซื้อเป็นต้นทั้งหลายเหล่านี้มีผลให้การขับเคลื่อนองค์กรเป็นไปอย่างคล่องตัวควบคุมการบริหารต้นทุนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้สามารถเพิ่มยอดขายได้ในสัดส่วนที่สูงกว่าเดิมรวมถึงการลดอัตราความสูญเสีย

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา: เวลา 09:00-16:00 น.

vการขนส่งกับกระบวนการโลจิสติกส์ในภาพรวม (Transportation and Logistics in Broad Perspectives)
v• หลักพื้นฐานในการบริหารงานขนส่งสินค้า (Fundamental concept)
v• รูปแบบหลักของการขนส่ง (Mode of Transportation)
v• การขนส่งสินค้าและข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ (International Freight Transport and Trade Agreement)
v• การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal transportation)
v• ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Operation Process)
v• การจัดเส้นทางและการจัดตารางงานขนส่ง (Routing and Scheduling)
v• โครงสร้างต้นทุนของการขนส่งสินค้า (Transport Cost Structure)
vการจัดจ้างงานบริการขนส่งจากภายนอก (Transport Outsourcing)
v• การควบคุมคุณภาพของการให้บริการด้านขนส่ง (Monitoring Transport Service Quality)
v• การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการงานขนส่งสินค้า (Technology Application)
v• ตัวชี้วัดผลงานการปฏิบัติงานขนส่ง (Transport KPI)
v• เทคนิคการจัดการเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง (Techniques for Transport Cost Reduction)
v• กรณีศึกษา (Case study)เกี่ยวกับปัญหาของการจัดส่ง

ประโยชน์ที่จะได้รับ

v1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจในหลักการและความสำคัญของการบริหารงานขนส่ง รวมทั้งเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคในการขนส่ง

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อควบคุมการบริหารต้นทุน และกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบงานขนส่งให้มีประสิทธิผลมากขึ้น

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร

การศึกษา :

 • 2545 ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2536 ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลับเท็กซัส อาร์ลิงตั้น มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • 2532 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน :

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินโคสท์ โลจิสติกส์ จำกัด  2549 - 2551
 • ที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์ บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด  2546 - 2548
 • ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ บริษัท ออตโต บ๊อก เซ้าท์ อีสต์ เอเชีย จำกัด  2541 - 2546
 • ผู้จัดการคลังสินค้า บมจ. ซัพไมครอน เทคโนโลยี  2541 - 2541
 • ผู้จัดการคลังสินค้า บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)  2540 - 2541
 • วิศวกร โครงการ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)  2538 - 2540
 • วิศวกร โครงการ เอบีบี ดิสทรีบิวชั่น ลิมิเต็ด  2536 - 2538
 • วิศวกร โครงการ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง  2532 - 2534

นักวิจัยและงานโครงการ :

 • นักวิจัยโครงการศึกษาและพัฒนาการจัดระบบโครงข่ายสายทางเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การขน

ส่งสินค้า (Logistics) ในจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2552

 • นักวิจัยโครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งสถานีการขนส่งสินค้าอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. 2549
 • ผู้อำนวยการโครงการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์สินค้าทางรถไฟระหว่างนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

กับท่าเรือแหลมฉลัง พ.ศ. 2548

 

 

 

 

กิจกรรมทางสังคม :

 • อุปนายกฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สมาคมไทยโลจิสติกและการผลิต (Thai Production and Society: TLAPS)

 ปี 2554-2555

 • อาจารย์พิเศษและวิทยากรรับเชิญ ของมหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชน
 • ผู้แปลหนังสือ "ซัพพลายเชนสำหรับผู้จัดการ (SUPPLY CHAINS: A Manager's Guide)"

414 หน้า บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ต จำกัด พ.ศ. 2551

 • คณะทำงนเขียนหนังสือ "Warehouse - การบริหารจัดการคลังสินค้าในประเทศไทย"
 • คณะกรรมการพัฒนาองค์ความรู้และศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai