เรื่อง : หลักสูตร การบริหารงานขนส่ง

สถานที่ : โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ สุขุมวิท 5
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

ยุทธวิธีในการบริหารต้นทุนให้ลดตํ่าลง เพื่อตอบรับนโยบายขององค์กรที่เร่งปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจไทยนั้นเมื่อพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่จำเป็นและมีแนวโน้มสูงอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในระดับอัตราเดียวกันได้อย่างเช่นระบบการขนส่งหรือวิธีการจัดส่งสินค้าถึงผู้ซื้อซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญ ในด้านให้บริการอย่างดีเยี่ยมเป็นสำคัญนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งสร้างระบบการจัดส่งที่ดี มีประสิทธิภาพและคล่องตัวในการดำเนินการต่างๆ เพื่อช่วยลดภาระในการลงทุนองค์กรให้อยู่ในระดับตํ่าเช่นการวิเคราะห์เส้นทางการขนส่งการตั้งคลังสินค้าย่อยเพื่อสะดวกในการกระจายสินค้าถึงผู้ซื้อหรือเพิ่มประสิทธิภาพของการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่จัดส่งและผู้ซื้อเป็นต้นทั้งหลายเหล่านี้มีผลให้การขับเคลื่อนองค์กรเป็นไปอย่างคล่องตัวควบคุมการบริหารต้นทุนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้สามารถเพิ่มยอดขายได้ในสัดส่วนที่สูงกว่าเดิมรวมถึงการลดอัตราความสูญเสีย

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา: เวลา 09:00-16:00 น.

v1.ประเทศไทยกับการพัฒนาโลจิสติกส์
v2.โลจิสติกส์ในยุคโลกาภิวัตน์
v3.องค์ประกอบที่สำคัญของระบบการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ
v4.หลักและวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดส่งสินค้าในสภาพการจราจรติดขัด
v5.การเตรียมตัวปรับให้เข้ากับโครงการขนถ่ายสินค้าตามมุมเมือง
v6.ข้อดีข้อเสียของการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า
v7.เทคนิคการปรับปรุงระบบการจัดส่งให้ทันต่อเวลาเพื่อเพิ่มยอดขาย และลดการร้องเรียนจากลูกค้า
v8.การวัดความพอใจของลูกค้าตั้งแต่เริ่มสั่งสินค้าจนถึงลูกค้าได้รับสินค้า ทำอย่างไร?
v9.การใช้ KPI วัดผลการจัดส่งอย่างไร?
v10.วิธีลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
v11.เทคนิคการวัดผลและตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
v12.การขจัดข้อร้องเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดส่งและลูกค้า
v13.กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของการจัดส่ง
v14.สรุป และบูรณาการ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

v1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจในหลักการและความสำคัญของการบริหารงานขนส่ง รวมทั้งเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคในการขนส่ง
v2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อควบคุมการบริหารต้นทุน และกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบงานขนส่งให้มีประสิทธิผลมากขึ้น

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร

การศึกษา :

 • 2545 ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2536 ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลับเท็กซัส อาร์ลิงตั้น มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • 2532 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน :

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินโคสท์ โลจิสติกส์ จำกัด  2549 - 2551
 • ที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์ บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด  2546 - 2548
 • ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ บริษัท ออตโต บ๊อก เซ้าท์ อีสต์ เอเชีย จำกัด  2541 - 2546
 • ผู้จัดการคลังสินค้า บมจ. ซัพไมครอน เทคโนโลยี  2541 - 2541
 • ผู้จัดการคลังสินค้า บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)  2540 - 2541
 • วิศวกร โครงการ บมจ. อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย)  2538 - 2540
 • วิศวกร โครงการ เอบีบี ดิสทรีบิวชั่น ลิมิเต็ด  2536 - 2538
 • วิศวกร โครงการ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง  2532 - 2534

นักวิจัยและงานโครงการ :

 • นักวิจัยโครงการศึกษาและพัฒนาการจัดระบบโครงข่ายสายทางเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การขน

ส่งสินค้า (Logistics) ในจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2552

 • นักวิจัยโครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งสถานีการขนส่งสินค้าอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. 2549
 • ผู้อำนวยการโครงการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์สินค้าทางรถไฟระหว่างนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

กับท่าเรือแหลมฉลัง พ.ศ. 2548

 

 

 

 

กิจกรรมทางสังคม :

 • อุปนายกฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สมาคมไทยโลจิสติกและการผลิต (Thai Production and Society: TLAPS)

 ปี 2554-2555

 • อาจารย์พิเศษและวิทยากรรับเชิญ ของมหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชน
 • ผู้แปลหนังสือ "ซัพพลายเชนสำหรับผู้จัดการ (SUPPLY CHAINS: A Manager's Guide)"

414 หน้า บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ต จำกัด พ.ศ. 2551

 • คณะทำงนเขียนหนังสือ "Warehouse - การบริหารจัดการคลังสินค้าในประเทศไทย"
 • คณะกรรมการพัฒนาองค์ความรู้และศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai