เรื่อง : หลักสูตร การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง

สถานที่ : โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

    กระบวนการทางการเจรจาต่อรอง เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนการเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์ และเพื่อค้นหาความต้องการ เป็นการส่งสัญญาณให้เคลื่อนไหวในการเจรจาต่อรอง การพิจารณาข้อเสนอ การแลกเปลี่ยนข้อตกลง รวมทั้งการปิดการเจรจา สิ่งต่างๆที่กล่าวมา เป็นกระบวนการทางเจรจาต่อรองที่เชื่อมโยงและมีความต่อเนื่องกัน จึงทำให้ขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปไม่ได้ ถ้าขาด ก็จะทำให้กระบวนการทางการเจรจาต่อรองนั้น ไม่สมบูรณ์แบบ และไม่ประสบความสำเร็จในการเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง การเข้าใจและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อเข้าใจวิธีคิดและความต้องการของคู่เจรจา เพื่อให้การเจรจาต่อรองลดน้อยลง จนไปถึงสามารถบรรลุเป้าหมายของการเจรจาแบบ Win-Win ในที่สุด

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมและสัมมนาได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะความเข้าใจหลักการและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง ตลอดจนมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น  เพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมายของงานและผู้เจรจาได้ในที่สุด

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้  เวลา 09:00-16:00 น.

1)แนวคิดว่าด้วยการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์

2)Workshop : Professional Negotiation Problem

3)แนวทางการเจรจาต่อรองเพื่อค้นหาแนวทางการปฏิบัติ

4)กลยุทธ์ และกระบวนการเจรจาต่อรอง (RESPECT)

5)ขั้นตอนการเตรียมการเพื่อความพร้อมการเจรจา

6)ยุทธวิธีของอำนาจต่อรอง (การเจรจา)

7)สำรวจความต้องการด้วยการตั้งคำถาม

8)การสืบเสาะสัญญาณเพื่อส่งสัญญาณการเจรจา

9)Workshop --> Signal : ส่งสัญญาณการเจรจา

10)การเตรียมและดำเนินการทำข้อเสนอการเจรจา

11)ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนข้อตกลงด้วยขอบเขตการต่อรอง

12)Workshop --> Exchange : แลกเปลี่ยนข้อตกลง

13)การปิดการเจรจาต่อรองแบบสมบูรณ์แบบ

14)ยืนยันให้กระชับด้วยการทำข้อตกลงการเจรจา

15)ประเภทของการเจรจาต่อรองตามสถานการณ์ต่างๆ

16)Workshop --> Professional Negotiation Solution

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

  - การบรรยาย              - แบบทดสอบฝึกปฏิบัติ (Best in Practice)

  - การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)

  - ขอบเขตเวลาการฝึกอบรม -->บรรยาย : 60 % Workshop : 40%

  - สรุป และ ถาม – ตอบคำถาม

ผู้เข้าฝึกอบรม

 ผู้มีหน้าที่และเกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะการเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิงในหลายๆหน่วยงานในองค์กรไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาทุกระดับ พนักงานทุกระดับในองค์กร

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร :

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai