เรื่อง : หลักสูตร ตีแตก!! 99 ประเด็นคาใจ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

สถานที่ : โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ สุขุมวิท 5
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร 1 วัน เวลา 09:00 – 16:30 น.

 

v หลักการที่สำคัญของภาษีหัก ณ ที่จ่าย

· สรุปหลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งในกรณีที่ผู้รับเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

· สรุปประเภทเงินได้ & ผู้จ่ายเงินได้ & ผู้รับเงินได้ & อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายทุกกรณี

· เอกสาร รายงาน แบบแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย

· ความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทั้งฝ่ายผู้จ่ายเงินได้ และผู้รับเงินได้

· กำหนดเวลาที่เกี่ยวข้อง เช่น การยื่นแบบ และการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย

v ตีแตก!! 99 ประเด็นคาใจ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย เช่น

· การขายที่ดินมรดก ที่ดินที่ซื้อมา ที่ดินที่ได้รับจากการให้

· การขายพร้อมติดตั้ง ขายพร้อมบริการขนส่ง ทั้งรวมราคาและแยกราคาออกจากสินค้า

· การผลิตขายเป็นปกติ ผลิตตามรูปแบบและคำสั่งที่กำหนด วัสดุอุปกรณ์เป็นของผู้ว่าจ้าง / เป็นของผู้รับจ้าง

· การขาย Computer ขาย Software ขาย CD ขายเทป ขายแผ่นเสียง

· การจ่ายค่าชิปปิ้ง การจ่ายเงินให้ตัวแทน

· การจ่ายค่าที่จอดรถแบบกำหนดจุดจอดแน่นอน ไม่กำหนดจุดจอดที่แน่นอน

· การจ่ายค่าจ้างรับเหมาก่อสร้าง และเงินรับล่วงหน้า

· การจ่ายค่าซ่อมเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อม

· การจ่ายค่าก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง แต่จ่ายให้คนละบริษัท

· การจ่ายดอกเบี้ย เช่น ดอกเบี้ยผิดนัด ดอกเบี้ยชำระค่าสินค้าเกินกำหนด ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ฯลฯ

· การจ่ายเงินทดรองจ่ายกรณีต่างๆ

· การจ่ายค่าเบี้ยประชุม / ค่าที่ปรึกษา / การจ่ายเงินเดือนย้อนหลัง / ลูกจ้างออกจากงานระหว่างปี

· การหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ไม่ถูกต้อง / ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ผู้หักไม่นำส่ง ใช้เครดิตได้หรือไม่

· ตัวแทนจ่ายเงินคืนให้กับตัวการ / การชำระด้วยเช็ค / กรณีออกเช็คจ่าย และผู้รับไม่รับเช็ค

· การหักกลบลบหนี้

· การจ่ายค่าเช่ารถยนต์ / ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ

· การจ่ายค่าส่งเสริมการขาย ส่วนลดและประโยชน์ที่เกี่ยวเนื่องจากการส่งเสริมการขาย หักอย่างไร

· การจ่ายค่าติดตั้งตู้ ATM / ตู้หยอดเหรียญน้ำดื่ม / เสาสัญญาณโทรศัพท์

· การจ่ายค่าติดตั้งป้ายโฆษณาตามป้ายรถเมล์ บันไดเลื่อน สะพานลอย

· การจ่ายค่าบริการพื้นที่ในห้างสรรพสินค้า / จ่ายค่าบูธออกงานหรือขายสินค้าในห้างสรรพสินค้า

· การจ่ายค่าป้ายโฆษณา ค่าโครงเหล็ก

· จุดแตกหัก !!! เพื่อชี้ขาด อย่างไร คือ ขาย / รับจ้าง /บริการ / เช่า / ขนส่ง / โฆษณา ***

· อื่นๆ อีกมากมายก่ายกอง

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษี ตามประมวลรัษฎากร

วิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษี ตามประมวลรัษฎากร

ประสบการณ์ การปฏิบัติงาน วิทยากร และอาจารย์พิเศษด้านภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai