เรื่อง : หลักสูตร กฎหมายคุ้มครองแรงงาน สำหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล

สถานที่ : โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ สุขุมวิท 5
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หัวข้อการบรรยาย

1. เจตนารมณ์แห่งกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

2. การจ้างงาน และ สัญญาจ้างแรงงาน ( การจ้างงานเกิดขึ้นเมื่อไหร่ สัญญาจ้างแรงงานที่ดีต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ถ้าไม่มีการทำสัญญาจ้างแรงงานจะเป็นอย่างไร )

3. การทดลองงาน ( ควรกำหนดช่วงเวลาอย่างไรไม่ให้สุ่มเสี่ยงต่อการปฏิบัติที่ผิดกฏหมายหากไม่ผ่านทดลองงาน การต่อระยะเวลาการทดลองงานทำได้หรือไม่ ทำอย่างไรไม่ให้ขัดต่อข้อกฏหมาย )

4. หลักประกันการทำงาน ( นายจ้างจะกำหนดให้ลูกจ้างวางเงินเพื่อเป็นหลักประกันการทำงานได้หรือไม่ หรือ กำหนดหลักประกันอย่างอื่นได้หรือไม่ หลักและวิธีการกำหนดหลักประกันการจ้างงานที่ไม่ขัดต่อข้อกฏหมายต้องทำอย่างไร )

5. ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานวันหยุด และ ค่าล่วงเวลาวันหยุด ( เงินจ่ายประเภทไหนที่จะถือเป็นค่าจ้าง ค่าจ้างขั้นต่ำคนไทยกับต่างด้าวนายจ้างต้องจ่ายเท่ากันหรือไม่ เงินเดือนขั้นต่ำมีหรือไม่ควรกำหนดอย่างไร เทคนิคในการกำหนดการจ่ายค่าจ้างและค่าล่วงเวลา หากลูกจ้างทำงานล่วงเวลาคาบเกี่ยวระหว่างวันหยุดต่อเนื่องไปจนถึงวันทำงานปรกตินายจ้างต้องจ่ายค่าลวงเวลาให้กับลูกจ้างอย่างไร )

 6. การหักเงินค่าจ้างของลูกจ้าง ( นายจ้างหักเงินค่าจ้างของลูกจ้างจะทำได้หรือไม่อย่างไร และการหักเงินประเภทไหนที่ทำได้ ประเภทไหนที่ทำไม่ได้ หากจำเป็นต้องหักจะต้องทำอย่างไร)

7. การลางาน การขาดงาน( เทคนิคในการลาที่ไม่ขัดต่อกฏระเบียบบริษัท หากนายจ้างสืบทราบได้ว่าเหตุผลที่ขอลาป่วยนั้นพนักงานโกหกจะถือเป็นความผิดหรือไม่ พนักงานชั่วคราว พนักงานรายวัน พนักงานรายเดือน ได้รับสิทธิ์การลางานเท่ากันหรือไม่ การหยุดงานแบบไหนจึงถือเป็นการขาดงาน นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างในวันขาดงานได้หรือไม่ การขาดงานอย่างไรเป็นเหตุให้เลิกจ้าง )

8. วันหยุด( การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ นายจ้างสามารถสลับสับเปลี่ยนวันหยุดได้หรือไม่ หากลูกจ้างจะขอรับเป็นเงินทดแทนวัดหยุดพักผ่อนประจำปีจะทำได้หรือไม่ ลูกจ้างจะเรียกร้องให้นำวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่คงเหลือไปรวมกับปีถัดไปได้หรือไม่ )

9. สวัสดิการ ( เทคนิคการกำหนดสวัสดิการให้สอดคล้องกับกฏหมาย เทคนิคการกำหนดสวัสดิการให้ตรงใจพนักงาน นายจ้างสามารถยก ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสวัสดิการได้หรือไม่ )

10การลงโทษทางวินัย ( ขั้นตอนการลงโทษทางวินัย เทคนิคการสอบสวนทางวินัยและการออกหนังสือเตือนให้ครอบคลุมข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน เทคนิคในการรับมือลูกจ้างที่ไม่ยอมรับการออกหนังสือเตือน เทคนิควิธีการในการกำหนดเงื่อนเวลาและการจ่ายค่าจ้างสุดท้าย ในการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน อันเนื่องมาจากการปลดออกหรือไล่ออก)

11.การเลิกจ้าง ค่าชดเชย ( เทคนิคในการเลิกจ้างโดยไม่ขัดต่อข้อกฏหมาย  การจ่ายค่าชดเชยที่ถูกต้องจำนวนเงิน  รายได้ส่วนไหนบ้างที่สามารถนำมาคำนวณเป็นเงินชดเชยได้ เทคนิคการเลิกจ้างที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมาจากพนักงานกระทำผิด การจ้างงานที่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่

12.เกษียณอายุการทำงาน ( นายจ้างสามารถปรับเปลี่ยนอายุการเกษียณของลูกจ้างได้หรือไม่ เมื่อครบอายุการเกษียณนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างหรือไม่ หากนายจ้างจ่ายเงินชดเชยกรณีเกษียณอายุการทำงานไปแล้ว นายจ้างจะรับกลับเข้าทำงานได้หรือไม่ )

13. เทคนิคการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่ให้ขัดต่อกฏหมายคุ้มครองแรงงาน ภายใต้ความแตกต่างของ CEO ในแต่ละองค์กร

14. เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรบุคคลเพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งแรงงานไปสู่กระบวนการศาล

15. กระบวนการนำไปสู่การพิจารณาคดีในศาลแรงงาน

16.หนังสือรับรองการทำงาน เอกสารแสดงรายละเอียดการจ่ายค่าจ้าง นายจ้างจะไม่ออกให้กับลูกจ้างได้หรือไม่

 17.สรุปคำถามและคำตอบ

 

วิทยากร: อาจารย์ กรณ์ ทองศรี

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต / ม.รามคำแหง

ประกาศนียบัตร: Mini Master Of Management Program / NIDA

ประวัติการทำงาน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท กู๊ด เอ็มพลอยยี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล,บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ กรณ์ ทองศรี

วิทยากร: อาจารย์ กรณ์ ทองศรี

  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต / ม.รามคำแหง
  • ประกาศนียบัตร: Mini Master Of Management Program / NIDA
  • ประวัติการทำงาน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท กู๊ด เอ็มพลอยยี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
  • ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล,บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
  • เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai