เรื่อง : หลักสูตร เจาะลึก กฎหมายเกี่ยวกับ “การทำสัญญาจ้างแรงงานอย่างไร ให้ไม่ผิดกฎหมาย”ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่

สถานที่ : โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ สุขุมวิท 5
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

               นายจ้างย่อมไม่ต้องการมีข้อพิพาทขึ้นศาลกับลูกจ้าง ฉะนั้น….ต้องกันไว้ดีกว่าแก้ “จ้างแบบไหนดีกว่า…จ้างเป็นลูกจ้าง เป็นผู้รับจ้าง เป็นผู้รับเหมาค่าแรง เป็นตัวแทนโดยมีบำเหน็จ เป็นที่ปรึกษา หรือเป็นผู้ทำงานต่างตอบแทน”

รูปแบบทำงานแบบไหนดีกว่า.…ทำงานมีกำหนดเวลา หรือไม่มีกำหนดเวลา หรือให้ทำประจำ หรือให้ทำงานชั่วคราว ต้องให้ทดลองทำงานหรือไม่ คนทำงานแต่ละประเภทอยู่ในบังคับของกฎหมายใด มีสิทธิหน้าที่เพียงใด ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบต่อคนทำงานนั้นมากน้อยเพียงใด

หัวข้อสัมมนา เริ่มเวลา 09.00-16.00 น.

1.  หลักเกณฑ์ของสัญญาจ้างแรงงาน

2.  ศาลวินิจฉัยว่าสัญญาจ้างแรงงาน ควรเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างต้องมีอำนาจบังคับบัญชานั้น มีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร

3.  ตัวอย่างที่ศาลวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาจ้างแรงงาน หรือไม่เป็นสัญญาจ้างแรงงาน

4.  นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตลอดเวลาที่ลูกจ้างทำงานให้นายจ้างหมายความว่าอย่างไร

5.  ข้อยกเว้นในกรณีต่างๆ ที่นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง ให้แก่ลูกจ้าง แม้ไม่มาทำงานให้แก่นายจ้าง

6.  หลักเกณฑ์ของสัญญาจ้างทำของ มีอย่างไร

7.  ตัวแทนโดยมีบำเหน็จมีลักษณะอย่างไร อะไรบ้าง

8.  คนทำงานตามสัญญาต่างตอบแทน มีลักษณะอย่างไร อะไรบ้าง

9.  สัญญารับเหมาค่าแรง มีหลักเกณฑ์อย่างไร ผู้จ้างเหมาค่าแรงมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้มาทำงาน อะไรบ้าง

10. นายจ้างทำสัญญาเอาเปรียบลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตรา 14/1 มี ลักษณะอย่างไร มีผลบังคับได้หรือไม่

11. สัญญาจ้างแรงงานที่ขัดต่อข้อจำกัดของกฎหมายคุ้มครองแรงงานมีลักษณะ หรือ ผลอย่างไร มีโทษหรือไม่

12. หลักเกณฑ์ของสัญญาจ้างแรงงานประเภทต่างๆ เช่น

Ø   สัญญาจ้างลูกจ้างรายเดือน / รายชั่วโมง              

Ø   สัญญาจ้างลูกจ้างตามผลสำเร็จของงาน

Ø   สัญญาจ้างทดลองงาน              

Ø   สัญญาจ้างมีกำหนดเวลาแน่นอน/ แบบไม่มีกำหนดเวลา

Ø   สัญญาจ้างเป็นช่วงๆ              

Ø   สัญญาจ้างหลังเกษียณ

Ø   สัญญาฝึกงาน                                                        

Ø   สัญญาให้ฝึกอบรมและมาทำงานชดใช้

Ø   สัญญาค้ำประกันการทำงาน                                       

Ø   สัญญาห้ามทำงาน , ข้อจำกัดในการทำงาน

Ø   สัญญาการทำงานที่มีลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร ฯลฯ

13. สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง ข้อดี ข้อเสียของสัญญาจ้างต่างๆ ตามข้อข้างบน

14. สัญญาต่างๆ ข้างต้นอยู่ในข้อบังคับของกฎหมายใด ผู้ให้ทำงาน และผู้ทำงานมีสิทธิและหน้าที่ต่อกันอย่างไร

15. สัญญาต่างๆ ข้างต้นทั้งหมด เมื่อมีข้อพิพาทต้องขึ้นศาลใด

16. คณะกรรมการต่าง ๆ ที่ไม่เป็นนิติบุคคล เช่น คณะกรรมการหมู่บ้านจ้างลูกจ้างมาทำงานให้หมู่บ้าน ต้องทำอย่างไร ถือเป็นนายจ้างและต้องรับผิดเป็นส่วนตัวหรือไม่

17. คณะบุคคล หุ้นส่วน ไม่จดทะเบียน เช่น กิจกรรมร่วมค้า consortium จ้างคนมาทำงาน ต้องทำอย่างไร ใครเป็นนายจ้าง ใครต้องรับผิดชอบ

18. ลูกจ้างของนิติบุคคลต่างประเทศ ที่มีสาขาหรือไม่มีสาขาในประเทศไทย หรือมีบริษัทลูกในประเทศไทยนั้น ใครเป็นนายจ้าง ใครต้องรับผิดชอบ

19. นายจ้างที่เป็นผู้รับเหมาชั้นต้น และผู้รับเหมาช่วง มีหน้าที่รับผิดชอบต่อลูกจ้างอย่างไร

20. ถาม – ตอบปัญหา

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

j  ผู้บริหาร 

k  เจ้าของกิจการ 

l  ฝ่ายบุคคล 

m  นิติกร หรือ ฝ่ายกฎหมาย   

n   ผู้ที่สนใจหรือสายงานที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร :

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai