เรื่อง : หลักสูตร เลขานุการระดับนักบริหารยุคใหม่

สถานที่ : โรงแรมบูเลอวาร์ด โฮเทล บางกอก สุขุมวิท 5
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

     ผู้บริหารหลาย ๆ ท่านที่ประสบความสำเร็จ ส่วนหนึ่งได้ผู้ช่วยที่รู้ใจ เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ ความสามารความคิดความอ่านเหมาะสม รวมถึงการวางตัวที่ดี แต่อีกหลาย ๆ ท่านต้องเสียงานโดยเกิดจากผู้ช่วยบริหารที่ไม่สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะเกิดกับผู้บริหารเลย

     ถ้าผู้ช่วยเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนให้สมบูรณ์เตรียมพร้อมกับการเป็นผู้ช่วยบริหารอย่างมืออาชีพ กับเทคนิควิธีต่าง ๆ ที่มีพร้อมให้คุณเป็นผู้ช่วยคนใหม่ที่ผู้บริหารภูมิใจ และสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ติดต่องานจนได้รับการบอกต่อ

     หลักสูตรนี้จึงนับว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ  ผู้ช่วยผู้บริหารที่ทุกท่านไม่ควรพลาด!!!

 หัวข้อในการเรียนรู้ เวลา 09.00 – 16.00 น.

1. คุณสมบัติของเลขานุการ/ผู้ช่วยผู้บริหารสมัยใหม่ที่เหมาะกับโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการ/ผู้ช่วยผู้บริหารที่เปลี่ยนไป

3. การบริหารการเปลี่ยนแปลง/การปรับตัว

4. การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ

5. วิธีการเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง

6. เทคนิคการปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์

7. หลักการบริหารงาน  บริหารเวลา

8. Prioritizing and screening

9. การตัดสินใจ

10. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

11. Case study

12. ทักษะในการติดต่อสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์: ทำอย่างไรให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด           

13. มารยาทและการวางตัวในธุรกิจสากล

14. ความสำคัญของวัฒนธรรมกับมารยาท

15. การแต่งกายเพื่อความสำเร็จ

16. การทักทาย/แนะนำตัว/การแลกนามบัตรกับชาวต่างชาติ/การขอบคุณ/การลา

17. การให้/รับของขวัญจากชาวต่างชาติ

18. การเลี้ยงรับรอง/การดื่ม/การรับประทานแบบตะวันตก/จีน/ญี่ปุ่น

 วัตถุประสงค์

1.ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความสำคัญของเลขานุการ/ผู้ช่วยผู้บริหารที่เปลี่ยนไป

2.สามารถทำหน้าที่เลขานุการ/ผู้ช่วยผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

3.เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้บังคับบัญชา/ฝ่าย/องค์กรโดยรวม

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ สุทธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต

ตำแหน่งปัจจุบัน      
กรรมการผู้จัดการ  บริษัททรีโอ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท ด้านการศึกษาธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซาเทิร์น อิลลินอยส์  สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นักเรียนแลกเปลี่ยนตามโครงการเอเอฟเอส (รุ่นที่ 12) ไปศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ณ รัฐวอชิงตัน   ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประสบการณ์ในการทำงาน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรีโอ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (ให้บริการในด้านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสื่อสาร และการบริหาร การเป็นที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ การเขียน และการแปลเอกสาร)      
 • ที่ปรึกษาทางด้านการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมมิวนิเคชั่นส์ คอนซัลติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้านการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ ทั้งในและนอกองค์กร การเขียน และการแปลเอกสาร)     
 •  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสารในองค์กร บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
 •  อาจารย์และผู้ช่วยฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอเมริกัน ยูนิเวอร์ซิตี้ลีก เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น
 •  หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ      
 •  หัวหน้าภาควิชาเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ      
 •  ล่ามฝรั่งเศส/อังกฤษ/ไทย  บริษัท อู่ทองไทย จำกัด      
 • ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม (26 ปี)      
 • ด้านการสื่อสาร (พูด ฟัง อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)     
 • ด้านการบริหาร (บริหารเวลา บริหารระบบการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร บริหารการประชุม)      
 • ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและการวางตัวในธุรกิจสากล ฯลฯ 
 • ด้านการบริหาร (บริหารเวลา บริหารระบบการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร บริหารการประชุม)      
 • ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและการวางตัวในธุรกิจสากล ฯลฯ 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai