เรื่อง : หลักสูตร มาตรการและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่สำคัญสำหรับปี 2562

สถานที่ : โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ สุขุมวิท 5
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร 1 วัน เวลา 09:00 – 16:30 น.

•ภาระภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล (คริปโทเคอร์เรนซี & โทเคนดิจิทัล)

•มาตราการภาษีเพื่อป้องกันการถ่ายโอนกำไร (Transfer Pricing : TP)

หลักเกณฑ์ e - Tax Invoice & e – Receipt และ e – Tax Invoice by Email

รายงานธุรกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ : Third Party Information (การฝากหรือรับโอนเงินตั้งแต่ 3,000 ครั้ง

และการฝากหรือรับโอนเงินตั้งแต่ 400 ครั้ง โดยมียอดรวมตั้งแต่ 2,000,000 บาท)

•ภาระภาษีของ “กองทุนรวม” และการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม

•การชำระอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ : e – stamp

สรุปมาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับคนพิการทั้งระบบ ทั้งในส่วนตัวของผู้พิการเอง  นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ ผู้ดูแล ผู้จัดสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

•สรุปมาตรการภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำประกันภัย เช่น การหักลดหย่อนประกันชีวิต ประกันแบบบำนาญ ประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้และของบิดามารดา

•สรุปมาตรการและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมให้กับพนักงานและลูกจ้าง

•สรุปสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับรายจ่าย 1 เท่า 2 เท่า 3 เท่า และร้อยละ 100

•มาตรการภาษีที่ตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุ เช่น การหักลดหย่อนบุตรคนที่สอง การหักลดหย่อนค่าฝากครรภ์

ค่าคลอดบุตร รายจ่ายจ้างผู้สูงอายุเข้าทำงาน ฯลฯ

•มาตรการสนับสนุน EEC โดยการลดอัตราภาษีเงินได้ให้กับผู้มีความสามารถสูง (ผู้บริหาร/ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิจัย)

•มาตรการภาษีสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยการยกเว้นภาษีให้กับผู้ลงทุน (Angel Invetor)

มาตรการภาษีสนับสนุนการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ยกเว้นภาษีจากค่าธรรมเนียมส่วนลดร้านค้า : MDR)

มาตรการภาษีที่เกี่ยวข้องกับค่าซื้อ ค่าจ้าง หรือค่าบริการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

•สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับรายจ่ายในการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ

•มาตรการภาษีสำหรับรายจ่ายเพื่อการพัฒนาการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

•สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีบริจาคกองทุนสนับสนุนการวิจัย

•สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาคให้สถานพยาบาล

•สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาคให้สถานสถานศึกษา โรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

•สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีบริจาคกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

•มาตรการทางภาษีสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลความรู้สำหรับค่าซื้อหนังสือ หรือค่าบริการหนังสือผ่านอินเทอร์เน็ต

•มาตรการทางภาษีเพื่อที่อยู่อาศัย “ค่าซื้อบ้านหลังแรก”

 

ประโยชน์ ความสำคัญ สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตร

•ทำให้ทราบถึง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของมาตรการภาษีในเรื่องต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงรายจ่ายทางภาษีได้ 2 เท่า 3 เท่า หรือร้อยละ 100 แล้วแต่กรณี เพื่อการวางแผนภาษีอากรของธุรกิจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

•กิจการในรูปของนิติบุคคลสามารถวางแผนรายจ่ายเพื่อการดำเนินงาน บริหารจัดการและสวัสดิการโดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ในคราวเดียวกัน

•เพื่อหักรายการลดหย่อนหรือยกเว้นทางภาษีได้อย่างถูกต้อง และทำให้มีภาระภาษีที่ต้องชำระลดน้อยลง

•ทำให้ทราบถึงหลักเกณฑ์และภาระทางภาษีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

•ทำให้ราบถึงหลักเกณฑ์ทางภาษียุคใหม่ตามยุทธศาสตร์ชาติไทยแลนด์ 4.0

•ทำให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์

•กรณีบุคคลธรรมดา สามารถนำหลักการทางภาษีปี 2562 ที่เกี่ยวข้องเพื่อหักรายการลดหย่อนหรือยกเว้นทางภาษีได้อย่างถูกต้อง และทำให้มีภาระภาษีที่ต้องชำระลดน้อยลง

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษี ตามประมวลรัษฎากร

วิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษี ตามประมวลรัษฎากร

ประสบการณ์ การปฏิบัติงาน วิทยากร และอาจารย์พิเศษด้านภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai