เรื่อง : หลักสูตรอบรม เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่ : โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้งานหรือโครงการประสบความสำเร็จได้ นั่นก็คือ การนำเสนองาน ที่มีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ  โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นพนักงานในระดับใด  ที่มีความจำเป็นที่จะต้องนำไปใช้ และไม่ว่าจะเป็นงานหรือโครงการเดี่ยวหรือกลุ่มก็ตามในการนำเสนอ มีส่วนสำคัญโดยส่วนใหญ่ที่จะทำให้งานหรือโครงการต่างๆ ได้รับการยอมรับ ถ่ายทอดได้อย่าง ชัดเจน มีความเป็นไปได้ และถึงขั้นที่ทำให้งานหรือโครงการนั้น บรรลุผลสำเร็จตรงตามเป้าหมาย โดยทั่วไปนั้นการที่มีรูปแบบ เนื้อหา และคุณภาพของงานหรือโครงการที่มีประสิทธิภาพ และมีความน่าสนใจอยู่แล้ว แต่ก็ไม่เป็นที่เพียงพอในการที่จะทำให้งานหรือโครงการนั้นประสบความสำเร็จได้ ซึ่งการที่จะทำให้งานหรือโครงการมีความน่าสนใจขึ้นมาอีกนั้นการนำเสนอก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะมีส่วนช่วยทำให้ประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น  ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้ เข้าใจ และฝึกฝนปฏิบัติทำให้ผู้นำเสนอเกิดทักษะที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานหรือโครงการนั้นประสบความสำเร็จนั่นเองไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม

วัตถุประสงค์

      1. ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการนำเสนองาน

      2. ความเป็นมืออาชีพในการเป็นผู้นำเสนอ

      3. ภาพลักษณ์ที่มีความน่าเชื่อถือในตัวบุคคล และกลุ่ม

      4. บุคลิกภาพที่ดูดีทั้งภายใน และภายนอกทำให้งานหรือโครงการนั้นประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

      1. ทำอย่างไรให้ผู้ฟังเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ถึงเป้าหมายการนำเสนอ

          ***Workshop: The Presenter Problem

      2. แนวคิดพื้นฐานการนำเสนอ และปัญหาการนำเสนองาน                 

      3. หลักการขายความคิดเพื่อการนำเสนองาน

      4. เปิดและปิดการนำเสนออย่างไรให้ตื่นเต้น น่าสนใจและน่าติดตาม

      5. ตั้งคำถามเตรียมการนำเสนอ การวางโครงสร้างและกำหนดหัวข้อการนำเสนองาน

      6. การตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหาก่อนนำเสนองาน (4C 1A)

      7. บุคลิกภาพภายใน - การนำเสนองาน

        - การสร้างความกล้า ขจัดความกลัว ก่อนขึ้นพูดนำเสนองาน

      8. บุคลิกภาพภายนอก – การนำเสนองาน

        - การสังเกตผู้ฟัง และสถานการณ์ เพื่อปรับการพูดให้เหมาะสม

         - การพูด (จังหวะและรูปแบบการพูด,การเลือกใช้คำพูดและภาษา

        - การใช้น้ำเสียง และเทคนิคการพูดจูงใจแบบมีส่วนร่วม)

          ***Workshop:  เทคนิคการใช้คำพูดให้น่าฟัง

        - ภาษาท่าทางที่เหมาะสม ที่สะท้อนภาพแห่งความมั่นใจ

      9. เทคนิคการตอบคำถามการนำเสนองานและรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้า

          ***Workshop (ฝึกจริง) พร้อมวิทยากรประเมินผลรายบุคคล

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร :

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai