เรื่อง : หลักสูตร กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิต

สถานที่ : โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร 1 วัน

          ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้  ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ  ดังนั้นการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน จึงมีความสำคัญอย่างมาก การบริหารจัดการได้ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อมจะทำให้ผลลัพธ์ Q C D (Quality, Cost, Delivery) เป็นที่พึงพอใจจนถึงเกินความคาดหมายของลูกค้าได้ ทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน

ความสำเร็จทางด้านการผลิต หมายถึงความสามารถในการผลิตสินค้าได้ตรงตามเป้าหมาย ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด ความสามารถในการผลิตที่ถูกต้องนั้น ควรเทียบกับข้อสมมุติฐานที่กำลังการผลิตสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาที่มีทั้งหมดของปี

          หลักสูตร “กลยุทธ์การวางแผนและบริหารการผลิต” จะกล่าวถึงสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาๆ ที่ว่าด้วยวัตถุดิบ และขบวนการผลิต รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก 4M (Man / Machine / Method  /Materials) โดยจะเน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นหัวใจของการผลิตให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้ได้คำตอบในเรื่องต้นทุน ผลกำไร และประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มหาศาลกับการบริหารงานทั้งในส่วนผลิต และการบริหารหลักขององค์กร

วัตถุประสงค์

•       เพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการผลิต

•       เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ

•       เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง

•       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้กิจกรรมเสริมในการบริหารการผลิต

•       เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี

•       เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

 

หัวข้อการอบรม เวลา 09:00-16:00 น.

-ระบบการผลิตและงานบริการในปัจจุบัน 
- การสร้างผลกำไรให้กับองค์กรเพื่อความอยู่รอด
-การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต คืออะไร 
- ตัวฉุดรั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต
-การวิเคราะห์ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพตามหลัก 4M 
- การบริหารเวลาและจัดลำดับความสำคัญของหน้างาน

- “คุณภาพ” และความอยู่รอดขององค์กร

- ความสำคัญของ “ลูกค้าภายใน” และ “ลูกค้าภายนอก” สำหรับหัวหน้างาน

-ดัชนี้ชี้วัดความสำเร็จในการผลิตและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา 
-แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามหลักการ QCDSMEE 
-การปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA
-กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต 

-   การทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร

Workshop1:    เพราะเราทำงานคนเดียวไม่ได้ “การทำงานเป็นทีมที่ประสบผลสำเร็จ”

Workshop2:    ระดมสมองเพื่อลดความผิดพลาดและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Workshop3:    “เป้าหมายคุณภาพ” ผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแบบ PDCA

กลุ่มเป้าหมาย    หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

รูปแบบการสัมมนา

1.      การบรรยาย                 40 %

2.      เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม   50%

3.   กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์      10 %

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการอุตสาหกรรม) Studying Master of Business Administration (Industrial Management)

ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) Bachelor of Science in Industrial Education (Electrical Engineering)
ประสบการณ์ทำงาน
อบรม สัมมนา หัวหน้างานวิศวกรรมซ่อมบำรุง : Mektec manufacturing corporation (Thailand) Ltd.
อบรม สัมมนา หัวหน้างานฝ่ายบริหารการผลิต : DHA Siamvalla
อบรม สัมมนา หัวหน้างานอาวุโสฝ่ายบริหารการผลิต : Belton industrial (Thailand) Ltd.
อบรม สัมมนา ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมสนับสนุน : MHC metal engineering (Thailand)co., Ltd.
อบรม สัมมนา ผู้จัดการฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ : Thai Filtration co., Ltd
อบรม สัมมนา ที่ปรึกษาบริษัท Infinity Engineering co., Ltd.
อบรม สัมมนา ที่ปรึกษาบริษัท GForce Engineering and Supply co., Ltd.
อบรม สัมมนา อาสาสมัครดีเด่น มูลนิธิขาเทียม ด้านปรับปรุงนวัตกรรม
อบรม สัมมนา QCC team excellent 2009-2010 (Singapore) / KAIZEN award (กระทรวงแรงงาน)
ปัจจุบัน
อบรม สัมมนา วิทยากรพิเศษ ด้านการปรับปรุงขบวนการผลิต 7 Waste / QCC / Kaizen / Visual control / Poka-Yoke / 5 ส. / การบริหารจัดการหัวหน้างาน / การบริหารการซ่อมบำรุง/TPM / TQM 
อบรม สัมมนาวิทยากรที่ปรึกษาด้าน Kaizen ของบริษัทเบียร์ทิพย์
 
 
 
 
 

 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai