เรื่อง : หลักสูตร “บริหารจัดการเอกสารสำนักงานด้วย MS-Word” (Office Management with MS-Word)

สถานที่ : โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

Microsoft Word (ครอบคลุมทุกเวอร์ชัน) ถือว่าเป็นหนึ่งในโปรแกรมชุดงานสำนักงานที่ได้รับความนิยมด้านการจัดการเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเอกสาร จดหมาย หนังสือ รายงาน ตาราง การเขียนโครงการ หรือแม้แต่การสร้างแบบฟอร์มช่วยกรอกข้อมูล เป็นต้น

      หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นพัฒนาการเรียนรู้ โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำศักยภาพ และดึงความสามารถ ทุกอย่างที่ควรรู้เกี่ยวกับการประยุกต์โปรแกรม MS-Word เพื่อนำไปใช้งานสำนักงาน และบริหารจัดการเอกสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ชุดคำสั่งพื้นฐาน, การทำงานกับข้อความ, การตกแต่งเอกสาร, การ แทรกภาพและรูปวาด, การแทรกตาราง กราฟ และผังองค์กร,  การสร้างเอกสารที่มีความซับซ้อน และ การประยุกต์ใช้งานเอกสารแบบต่างๆ รวมถึงวิธีแก้ไขปัญหาการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้งาน MS-Word สำหรับการจัดการเอกสารขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน MS-Word รวมถึงเทคนิคการลดระยะเวลาทำงานให้เร็วขึ้น

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปรับใช้เครื่องมือของ MS-Word ให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

•บุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการเอกสาร

หัวข้อการอบรม

1.เรียนรู้การทำงานชุดคำสั่งพื้นฐาน และคุณสมบัติใหม่ที่น่าสนใจของโปรแกรม Word

2.เรียนรู้การทำงานกับข้อความ             

3.เรียนรู้การตกแต่งเอกสาร

4.การแทรกภาพและรูปวาด             

o การปรับแต่งภาพ และอักษรศิลป์ลงในเอกสาร

5.การแทรกตาราง กราฟ และผังองค์กร

o การแทรกกราฟ และปรับแต่งค่าการใช้กราฟแบบต่างๆ           

o การสร้างผังองค์กร และปรับแต่งการใช้งานแบบต่างๆ

6. การสร้างเอกสารที่มีความซับซ้อน

o การกำหนดรูปแบบเลขหน้า และจัดทำสารบัญ                 

o การสร้างดัชนี และเชิงอรรถ

o การจัดทำข้อความ และบรรณานุกรม

7. การสร้างจดหมายเวียน

o การสร้าง Address List               

o การระบุตำแหน่ง และข้อมูลที่ใช้งาน

8. การบันทึกและการตั้งค่าการใช้งานในรูปแบบต่างๆ            

o การตั้งค่าก่อนการพิมพ์ และการสั่งพิมพ์

9. เก็บตกปัญหาการใช้งาน “บริหารจัดการเอกสารสำนักงานด้วย MS-Word”

 ระยะเวลาการอบรม 1 วัน       

ระดับการเรียนรู้                  ระดับขั้นต้น          ระดับขั้นกลาง         ระดับขั้นสูง          

 ซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการอบรม       

• MS-Office (Word ๒๐๑๓-๒๐๑๖)

 

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์สุเทพ โลหณุต

อาจารย์สุเทพ โลหณุต 

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (MSIT) 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กรุงเทพฯ 
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา 

ประสบการณ์

- วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
- วิเคราะห์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ บริษัท โกลบอลสเกล แอนด์ โซลูชั่น 
 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai