เรื่อง : หลักสูตร นโยบายสินเชื่อ และการควบคุมสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท 6
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

         นโยบายสินเชื่อ คือ สิ่งที่องค์กรของธุรกิจกำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะมาเป็นลูกหนี้การค้าซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการพิจารณาเครดิตและการกำหนดวงเงินสินเชื่อของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งได้รวมถึงการให้เงื่อนไขการชำระเงิน และวิธีการเก็บเงินโดยต้องเก็บเงินให้ได้ตรงตามกำหนด และเพื่อป้องกันไม่ให้หนี้เสียหรือหนี้สูญต่อไปในอนาคต

      นโยบายสินเชื่อและเครดิต จึงมีความสำคัญต่อธุรกิจและต้องนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยผู้ที่มี หน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญและดำเนินงานภายใต้กรอบของนโยบาย สินเชื่อของธุรกิจ(บริษัท)เพื่อใช้ในการพิจารณาเครดิตลูกค้าจะช่วยลดความ เสี่ยงและทำให้เก็บเงินจากลูกค้าได้ตามกำหนดแต่นโยบายสินเชื่อจะไม่มีความ หมายเลยหากผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องการจะปฏิบัติหรือปฏิบัติโดยขาดความเข้าใจ อย่างถ่องแท้กฎระเบียบดังกล่าวก็จะไม่มีคุณค่าเปรียบเหมือนเศษกระดาษทั่วๆ ไป เท่านั้นเอง

    “นโยบายสินเชื่อและเครดิต” ไม่ใช่เป็นของแผนกเครดิตแต่เป็นหลักเกณฑ์ที่ องค์กรของธุรกิจเป็นผู้กำหนดขึ้นมาจึงมีความสำคัญต่อธุรกิจในระยะสั้นและ ระยะยาวสามารถช่วยให้ธุรกิจมีกำไรและสภาพคล่อง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เรียนรู้หลักเกณฑ์การออกนโยบายสินเชื่อและเครดิต

2.เพื่อการพิจารณาเครดิตลูกค้าจะช่วยลดความ เสี่ยงและทำให้เก็บเงินจากลูกค้าได้ตามกำหนดแต่นโยบายสินเชื่อ

3.เพื่อลดเวลาและลดต้นทุนในการติดตามหนี้ให้น้อยลง

 

เนื้อหาหลักสูตร เวลา 09.00 –16.00น.

1. การบริหารบัญชีลูกหนี้ (MANAGEMENT OF ACCOUNTS RECEIVABLE)

2. การกำหนดนโยบายสินเชื่อ (CREDIT POLICES) มาตรฐานสินเชื่อ

         - หลักเกณฑ์การพิจารณาเครดิต (5‘C)

         -  การบริหารการเก็บเงิน

3. การออกจดหมายเตือน / จดหมายทวงหนี้ฉบับที่1, ฉบับที่2, ฉบับที่3

4.  วิเคราะห์หาสาเหตุของการจ่ายเงินล่าช้า?  ของลูกหนี้และแนวทางแก้ไข

5.  พฤติกรรมของลูกหนี้ที่จ่ายเงินล่าช้า  5  ประเภท และแนวทางแก้ไข :-

       -  ขอเลื่อนนัดการจ่ายเงิน         -  ผลัดผ่อนการชำระหนี้        -  ชอบหลบหน้า                   -  หนีปัญหา

        -  ชอบมีข้ออ้าง                    -  บ่ายเบี่ยงการชำระหนี้       -  ชอบยื้อ (เบี้ยวไม่จ่าย)           -  ท้าให้ฟ้อง

       -  เช็คคืน                           -  สม่ำเสมอ

        (หลักเกณฑ์ความผิด “เช็คคืน? เช็คเด้งอาจติดคุกได้”)

6.  การควบคุมสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Credit Control)

7.  Black list คืออะไร? มีความสำคัญกับธุรกิจอย่างไร

8.การเจรจาหนี้ที่เป็นต่อ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.เรียนรู้การการบริหารบัญชีลูกหนี้

2.เรียนรู้วิธีรับมือลูกหนี้ต้องทำอย่างไร

3.เรียนรู้การควบคุมสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง    

 • ผู้จัดการ ฝ่ายสินเชื่อ และ กฎหมาย  (CREDIT AND LEGAL MANAGER) บริษัท ยูโร พีทูพี ไดเรคท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์ในการอบรม

 • Problem Solving & Decision Marking
 • Negotiating Skills
 • The 7 Habits of   Highly Effective People
 • การสัมมนาที่ประเทศสิงคโปร์ Account Receivable Program (ARP) ในกลุ่มอีเลคโทรลักซ์เอเชีย

ประสบการณ์ในการทำงาน

 • ร่วมงานกับ บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด มาเป็นเวลา 28 ปี ซึ่งได้ทำงานในแผนกควบคุมสินเชื่อและกฎหมายมาทุกตำแหน่ง

ผลงานการเขียนหนังสือ

 • เขียนบทความพิเศษในวารสารภาษีบัญชีและกฎหมายธุรกิจ “ทำอย่างไรไม่ให้เกิดหนี้เสีย จัดการอย่างไรกับหนี้ที่มีปัญหา” 
 • เขียนเรื่อง  “กลยุทธ์การกระชากหนี้” 
 • หลักสูตรที่มีความถนัดในการบรรยาย
 • นโยบายสินเชื่อ และการควบคุมสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ  (Credit Policy and Effective Credit Control)
 • ทักษะการเจรจาเพื่อเร่งรัดหนี้สิน (Debts Collection Negotiation Skills)
 • ทักษะการใช้โทรศัพท์เพื่อติดตามหนี้ (TELE-NEGO)

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai