เรื่อง : หลักสูตร ศักยภาพครบวงจรการพัฒนางานธุรการยุคใหม่

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท 6
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร 1 วัน

          ศักยภาพของสายงานธุรการที่เป็นสายงานสนับสนุนที่อยู่ด่านหน้าขององค์กรมีความสําคัญส่งประสิทธิผลโดยตรงของการพัฒนาความก้าวหน้าและเสริมสร้างภาพพจน์ขององค์กรตลอดจนเป็นสายงานสนับสนุนให้กับงานในส่วนอื่นๆขององค์กรได้รับความสําเร็จ

         งานธุรการ เป็นงานที่มีขอบข่าย และหน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ค่อนข้างกว้างส่วนใหญ่จะเน้นที่การประสานงานเป็นหลักกับุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร  รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

เนื้อหา เวลา 09.00 – 16.00 น.

 

ความสำคัญของผู้ปฏิบัติงานธุรการและสายงานธุรการต่อองค์กรยุคแข่งขัน

      - ความสำคัญของงานธุรการ

      - การเสริมสร้างทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดีกับงานธุรการ

      - บทบาทหน้าที่ และลักษณะงานธุรการ

      - แบบทดสอบ

ลักษณะงานบนบทบาทหน้าที่และแนวทางการบริหาร

      - แนวทางในการบริหารงานธุรการอย่างมืออาชีพ

      - กลยุทธ์ของความเป็นมืออาชีพ

      - การพัฒนาบุคลิกภาพ และความมั่นใจ

      - การสร้างสมประสบการณ์ (ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา)

      - การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เกิดผล

กลยุทธ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสายงานธุรการ

     - การบริหารสำนักงานยุคใหม่

     - การบริหารระบบงานเอกสาร

     - การบริหารระบบ outsource

     - การบริหารการประชุม

 

สรุปประเด็นปัญหากลุ่ม (Group Case Study)

คำถาม – คำตอบ

 

เทคนิคการฝึกอบรม  บรรยายสรุป อภิปราย กรณีศึกษา แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ และ Learning Games การนำเสนอผลงานหน้าห้องฝึกอบรม

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

ข้อมูลการศึกษา
วิทยาลัยพณิชยการพระนครสาขาเอกวิชาเลขานุการ

ประสบการณ์การทำงาน

 • ตำแหน่งปัจจุบัน เลขานุการบริหารสำนักงานกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการส่วนบริหารธุรการบริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทยจำกัด(มหาชน)
 • รองประธานคณะอำนวยการกองทุนการศึกษาของสมาคมฯ
 • บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดตำแหน่งเลขานุการฝ่ายบุคคล
 • บริษัทเอสโซ่แสตนดาร์ดประเทศไทยจำกัดตำแหน่งเลขานุการฝ่ายขาย,ฝ่ายโฆษณาและฝ่ายขุดเจาะน้ำมัน
 • บริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์จำกัด(มหาชน)ตำแหน่งเลขานุการบริหารฝ่ายจัดการ
 • กรรมการบริหารสมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย3สมัย
 • ประธานฝ่ายวารสาร
 • ประธานฝ่ายการศึกษา
 • อุปนายกฝ่ายภายในประเทศ
 • สถาบันบริหารธุรกิจ
 • บริษัทเคทีฝึกอบรมและพัฒนา
 • บริษัทดิอินทิกรัลเลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์จำกัด
 • บริษัทไวท์เฮอริเทจจำกัด
 • บริษัทศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
 • เครือข่ายฝึกอบรมประเทศไทย(TTN)

หัวข้อบรรยาย

 • EffectiveModernDocumentation&DataControlSystem
 • สู่ความเป็นเลิศ"การเป็นเลขานุการบริหาร"
 • การจัดการประชุมที่มีประสิทธิผล
 • การพัฒนาบุคลิกภาพที่ประทับใจ
 • การบริหารงานธุรการยุคใหม่
 • การบริหารระบบงานและการจัดเก็บเอกสารยุคไร้กระดาษ
 • การสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ(ไทย-อังกฤษ)
 • หลักการเขียน-เสนอรายงานและจดหมายธุรกิจ

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai