เรื่อง : หลักสูตร การจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ (Strategic Procurement)

สถานที่ : โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกิจกรรมที่สำคัญเป็นลำดับต้น ๆ ที่ผู้บริหารของทุกองค์กรให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการช่วยลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้กับองค์กร ซึ่งการบริหารการจัดซื้อจ้างให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นจะขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยที่สำคัญ คือ

         ปัจจัยด้านกลยุทธ์ในการจัดซื้อ เนื่องจากองค์กรมีการจัดซื้อสินค้ามากมายหลายประเภท ขณะเดียวกันองค์กรเองก็มีทรัพยากรที่จำกัดทั้งเวลา งบประมาณและกำลังคน จึงควรทำการวิเคราะห์ลักษณะของสินค้าที่กำลังดำเนินการจัดซื้อว่ามีความสำคัญมากน้อยเพียงใด ก่อนกำหนดแนวทางการจัดซื้อสินค้าแต่ละประเภทผ่านแนวคิด Supply Position Model นอกจากนี้แล้วองค์กรจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ว่าผู้ค้า (Supplier) ที่องค์กรติดต่อซื้อขายสินค้าหรือบริการมององค์กรอย่างไร โดยอาศัยหลักการ Supplier Perception Model ซึ่งหากองค์กรเราเข้าใจในสองส่วนนี้แล้ว องค์กรจะสามารถวางแผนการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปัจจัยที่สอง คือ การเขียนข้อกำหนดงาน (Term of Reference – TOR) ที่คลอบคลุม ชัดเจน และเหมาะสม เพื่อให้ผู้ค้าเข้าใจถึงความต้องการของบริษัท รวมทั้งเป็นการวางกรอบในการคัดกรองผู้ค้าที่มีคุณภาพและรักษาผลประโยชน์ให้กับองค์กรด้วย

          ปัจจัยสุดท้าย คือ หลักเกณฑ์สำคัญ ๆ ในการคัดเลือกผู้ค้าที่นักจัดซื้อจะต้องคำนึงถึงทุกครั้งเวลาจัดซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกผู้ค้า เพื่อให้การคัดเลือกผู้ค้าเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นรูปธรรม เพื่อได้มาซึ่งผู้ค้าที่เหมาะสมทั้งในด้านคุณภาพและราคาสินค้าหรือบริการ

วัตถุประสงค์

ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเข้าใจการจำแนกสินค้าในองค์กรออกเป็นประเภท และเข้าใจหลักการวางกลยุทธ์ในการจัดซื้อสินค้าในแต่รายการผ่านหลัก Supply Positioning Model รวมทั้งเข้าใจมุมมองของผู้ค้าที่มีต่อองค์กร ผ่านหลัก Supplier Perception Model. ผู้เข้าร่วมการสัมมนาสามารถเข้าใจหลักการเขียนข้อกำหนดงาน (Term of Reference) ในการจัดซื้อ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาสามารถเข้าใจหลักการคัดเลือกผู้ค้า รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกผู้ค้า เพื่อให้การคัดเลือกผู้ค้าเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นรูปธรรม

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา เวลา 09:00-16:00 น.

>>> หลักการของ Supply Positioning Model (พร้อม Workshop)

- การวิเคราะห์ปริมาณสั่งซื้อ Spend Analysis                  - การวิเคราะห์ความเสี่ยงของสินค้าหรือบริการ Supply Risk Analysis

- กลยุทธ์การจัดซื้อสำหรับสินค้าประเภทต่าง ๆ ตามหลัก Supply Positioning Model

>>> หลักการของ Supplier Perception Model / Supplier Perception Model Concept

>>> หลักการเขียนข้อกำหนดงาน Term of Reference (TOR) พร้อมตัวอย่าง

>>> หัวข้อจำเป็นที่ควรมีในการทำสัญญา Essential Content in the Contract

>>> หลักเกณฑ์สำคัญ ๆ ในการคัดเลือกผู้ค้าที่นักจัดซื้อจะต้องคำนึงถึงทุกครั้งเวลาจัดซื้อสินค้าและบริการ

ตัวอย่างการคำนวณเปรียบเทียบว่าซื้อหรือเช่า ผ่านหลักคิดต้นทุนรวม (Total Cost of Ownership – TCO)

ตัวอย่างการวิเคราะห์ราคา

>>> เครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกผู้ค้า (พร้อม Workshop)

-หลักการ Weighted Average Method  - หลักการ Analytical Hierarchy Process (AHP)
 

วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ เอื้อพิริยะสกุล

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร :

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai