เรื่อง : หลักสูตรอบรม Strategic Thinking Enhancement 4.0

สถานที่ : โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

      เป็นความจริงที่หัวหน้างานที่เพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพ เป็นที่น่าเชื่อถือ และศรัทธาต่อคนในองค์กร หรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร สามารถนำพาองค์กรธุรกิจนั้นให้เจริญเติบโต ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้  แต่องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จได้ ก็คือ การคิดเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารงานภายใต้พลวัตรแห่งการเปลี่ยนแปลงรอบด้านทั้งในยุคเศรษฐกิจถดถอยเพื่อให้ทันยุค 4.0 ทักษะระดับสูงในการคิด และการบริหารลงถึงระดับเชิงกลยุทธ์เป็นทักษะที่ค่อนข้างยาก จะต้องผ่านการฝึกฝนจนทำให้เกิดประสบการณ์ ซึ่งจะต้องมีวิสัยทัศน์มองในภาพรวมสามารถที่จะกำหนดกลยุทธ์ในภาพรวมระดับองค์กรไปจนถึงระดับปฏิบัติการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ได้ หาเทคนิค วิธีการ และรูปแบบอย่างไรที่จะทำให้การบริหารงานนั้นมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลได้เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้อย่างถูกต้องและเกิดผลในที่สุด

 วัตถุประสงค์

    1. ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ทั้งระบบให้ทันยุค 4.0

    2. ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้กระบวนการทางความคิด และมุมมองในกลยุทธ์หลายๆรูปแบบต่างสถานการณ์

    3. ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้และเสริมทักษะกระบวนการคิดในเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลงานที่โดดเด่น

        โดนใจ ตอบสนองนโยบายและวิสัยทัศน์ เป้าหมายสูงสุดขององค์กรได้

หัวข้อการอบรม

    1. พัฒนาการและการคิดเชิงกลยุทธ์ยุค 4.0  2. ทักษะที่สำคัญในการคิดเชิงกลยุทธ์ยุค 4.0

    3. วิเคราะห์เจาะลึกกระบวนการการคิดเชิงกลยุทธ์ยุค 4.0 

    4. การคิดเชิงกลยุทธ์ มิติที่ 1: วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Vision Strategy)      5. กลยุทธ์การสร้างวิสัยทัศน์ 

    6. Workshop: Vision Strategy 

    7. การคิดเชิงกลยุทธ์ มิติที่ 2: การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Planning Strategy)

    8. เจาะลึกการคิดเชิงกลยุทธ์องค์กร(Corporate Strategy)                        9.จุดเด่นของแต่ละการคิดเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ(Business Strategy)

    10. แนวทางการคิดเชิงกลยุทธ์ปฏิบัติการ(Operational Strategy)    11. Workshop: Planning Strategy

    12. การคิดเชิงกลยุทธ์ มิติที่ 3 : การกำหนดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Direction)

    13. วงจรธุรกิจในการกำหนดกลยุทธ์ให้ถูกทางถึงแม้ในยุคเศรษฐกิจถดถอย      14. Workshop: Strategic Direction

    15. กลยุทธ์การขยายวงจรธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง(Scalloped Pattern)

    16. การคิดเชิงกลยุทธ์ มิติที่ 4: การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Decision)   17. ประเภทและแนวทางของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

    18. Workshop: Strategic Thinking Management - Case                          19. สรุปทบทวนบริบท และถาม – ตอบ

การฝึกอบรม ประกอบด้วย

•การบรรยาย =60% , กิจกรรมการเรียนรู้ = 40%

•กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ (Learning in Action)

•การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)

•สรุปทบทวนบริบทและถามคำถามในแต่ละ Module ทดสอบความเข้าใจ

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

•หัวหน้างานทุกระดับในองค์กร

วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร :

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai