เรื่อง : หลักสูตร เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองหนี้ แบบถูกกฎหมาย ฉบับใหม่

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท 6
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

นักงานติดตามหนี้ มีส่วนสำคัญต่อความอยู่รอดขององค์กร หากการติดตามหนี้ไม่มีประสิทธิภาพและติดตามหนี้คืนไม่ได้จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และหนี้เสียจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดหนี้เสีย  พนักงานติดตามหนี้ทางโทรศัพท์และภาคสนามจึงต้องใช้ทั้งทักษะและประสบการณ์ เพราะต้องเผชิญหน้ากับลูกหนี้โดยตรง จึงมีความแตกต่างจากการติดตามหนี้ทางโทรศัพท์  การแสดงออกทางสีหน้า หรือการควบคุมอารมณ์ระหว่างเจรจา เป็นสิ่งสำคัญ หากพนักงานเร่งรัดหนี้สินไม่สามารถควบคุมอารมณ์ ตนเองได้ โอกาสที่จะเกิดการโต้แย้งหรือความขัดแย้ง กับลูกหนี้สูงมาก ซึ่งจะส่งผลต่อการไม่ได้รับการชำระหนี้คืน  สิ่งที่พนักงานติดตามหนี้สินพบอยู่เสมอ คือ ลูกหนี้ ย้ายบ้านหนี้ ลูกหนี้ดื้อชอบหาเหตุมาอ้าง ลูกหนี้ ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย ลูกหนี้ท้าทาย หรือ ลูกหนี้เป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพล  หัวหมอ และไม่ยอมชำระหนี้หรือติดต่อลูกหนี้ยากในบางกรณีลูกหนี้ อาจจะนำสินค้าที่เช่าซื้อไปจำนำ จะมีความผิดในข้อกฏหมาย ในเรื่องยักยอกทรัพย์ หรือ ฉ้อโกง หรือไม่ ?เมื่อพบปัญหาเหล่านี้ต้องหาวิธีรับมือและแก้ไขปัญหา“ทำอย่างไรให้ลูกหนี้ยอมเจรจาและยอมชำระหนี้”รวมถึงการวางตัวและการใช้คำพูดเพื่อจูงใจ หรือ เพื่อกดดันให้ลูกหนี้ยอมชำระหนี้ตามเงื่อนไขในสัญญาฯ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ทักษะต่างๆเหล่านี้ และนำมาใช้เพื่อให้ได้รับการชำระหนี้กลับคืนมาได้มากที่สุด

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทราบถึงกฏระเบียบและข้อบังคับในติดตามหนี้ที่ถูกต้องและวิธีการใช้คำพูดกับลูกหนี้โดยนำทักษะการเจรจาต่อรอง(NEGOTIATION SKILLS)มาประยุกต์ใช้กับลูกหนี้ในแต่ละประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักเกณฑ์ต่างๆที่นำมาใช้ผู้เข้าฝึกอบรมจะสามารถนำจุดแข็งไปใช้และในบางครั้งหากเกิดข้อโต้แย้งจากลูกหนี้หรือพบปัญหาเฉพาะหน้าต้องใช้ทักษะในการเจรจาเพื่อแก้ไขสถานการณ์โดยไม่เปิดช่องว่างหรือจุดอ่อนให้ลูกหนี้นำมาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อบ่ายเบี่ยงการชำระหนี้ในภายหลัง

ดังนั้น“เทคนิคการติดตามและเจรจาหนี้”จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเรียนรู้และนำทักษะต่างๆจากการเรียนรู้นี้ไปใช้แก้ปัญหาและเรียกเก็บเงินได้อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นประสบการณ์จะส่งผลให้การจัดเก็บหนี้มีประสิทธิได้มากขึ้น ธุรกิจมีสภาพคล่อง และ มีกำไรโดยที่จะ “ได้ทั้งเงิน และได้ทั้งใจลูกหนี้”

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การติดตามหนี้ได้มากขึ้นและมีผลงานทางด้านจัดเก็บหนี้สูงขึ้น

2. เพื่อพัฒนาบุคคลากร ให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำทักษะจากการฝึกอบรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. เพื่อลดเวลาและลดต้นทุนในการติดตามหนี้ให้น้อยลง

ประโยชน์ที่คาดว่าท่านจะได้รับจากการจัดฝึกอบรม:-

1. ทราบหลักการการใช้คำพูดอย่างไรจึงจะทำให้ลูกค้ายอมชำระหนี้

2. สามารถนำทักษะการเจรจาต่อรองมาใช้กับลูกค้าโดย”เราเก็บเงินได้และลูกค้ายังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรา”

3. สามารถนำจุดแข็งไปใช้และไม่เปิดจุดอ่อนให้ลูกค้าใช้

รูปแบบการฝึกอบรม

บรรยาย , เรียนรู้แบบ Adult Learning , แสดงบทบาทสมมุติ(Role-Pay),วิทยากรจะชี้จุดที่ดี หรือจุดที่ต้องปรับปรุง การยกตัวอย่างประกอบ หรือ ยกกรณีศึกษาให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฟังจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร

หัวข้อหลักสูตร การบรรยาย เวลา 09:00-16:00 น.

ปัญหาที่ทำให้การเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้มักเกิดจาก....???                                       

การเตรียมพร้อมก่อนเดินทางไป ติดตามหนี้ ภาคสนาม

ศิลปะการสนทนาเพื่อรับมือกับลูกหนี้ 5ประเภท

            1.ลูกหนี้ “ไม่หนี ไม่มี ไม่จ่าย”

            2.ลูกหนี้ กลุ่มอิทธิพล (ทหาร ,ตำรวจ,ข้าราชการท้องถิ่น)

            3.ลูกหนี้ ชอบผลัดผ่อน + (ROLE-PLAY)      

4.ลูกหนี้ ชอบบ่ายเบี่ยง > มีข้ออ้าง + (ROLE-PLAY)                                                

            5.ลูกหนี้ โกรธง่าย > โมโหร้าย + (ROLE-PLAY)

กลยุทธ์การเจรจาต่อรองหนี้ (Debts Negotiations)                                                     

กุญแจของการฟัง                                                                                           

            เราเห็นอะไรจากการมองคน

            อำนาจการต่อรอง + (แบบทดสอบ)

              ทางเลือกที่จะนำมาใช้แก้ไขความขัดแย้ง(แบบทดสอบฯ)            

            เวทีการเจรจาต่อรอง

เคล็ดไม่ลับ ต้องเตรียมพร้อมเพื่อไว้รับมือกับลูกหนี้ 3 ประการ                       

กฏหมายที่ต้องรู้ในงานติดตามหนี้ ภาคสนาม

หนี้ที่บังคับได้ & บังคับไม่ได้

ขบวนการติดตามหนี้,บอกกล่าว,บอกเลิก,สืบทรัพย์,บังคับคดี,ขายทอดตลาด

ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้( มาตรา350)

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในภาวะขับขัน เมื่อ ลูกหนี้มี “ปืน”

การกระทำของลูกหนี้ดังต่อไปนี้ ผู้กระทำมีความผิดหรือไม่ ?                                   

            * ข่มขู่                          > พยายามฆ่า

            * หน่วงเหนี่ยว กักขัง  > ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพฯ

            * ยักยอกทรัพย์            >  รับซื้อของโจร

            * ฉ้อโกง

* หมิ่นประมาท          

พ.ร.บ. การติดตามทวงถามหนี้ ที่เป็นธรรม  (ข้อปฏิบัติ/ข้อห้าม)

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง    

 • ผู้จัดการ ฝ่ายสินเชื่อ และ กฎหมาย  (CREDIT AND LEGAL MANAGER) บริษัท ยูโร พีทูพี ไดเรคท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์ในการอบรม

 • Problem Solving & Decision Marking
 • Negotiating Skills
 • The 7 Habits of   Highly Effective People
 • การสัมมนาที่ประเทศสิงคโปร์ Account Receivable Program (ARP) ในกลุ่มอีเลคโทรลักซ์เอเชีย

ประสบการณ์ในการทำงาน

 • ร่วมงานกับ บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด มาเป็นเวลา 28 ปี ซึ่งได้ทำงานในแผนกควบคุมสินเชื่อและกฎหมายมาทุกตำแหน่ง

ผลงานการเขียนหนังสือ

 • เขียนบทความพิเศษในวารสารภาษีบัญชีและกฎหมายธุรกิจ “ทำอย่างไรไม่ให้เกิดหนี้เสีย จัดการอย่างไรกับหนี้ที่มีปัญหา” 
 • เขียนเรื่อง  “กลยุทธ์การกระชากหนี้” 
 • หลักสูตรที่มีความถนัดในการบรรยาย
 • นโยบายสินเชื่อ และการควบคุมสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ  (Credit Policy and Effective Credit Control)
 • ทักษะการเจรจาเพื่อเร่งรัดหนี้สิน (Debts Collection Negotiation Skills)
 • ทักษะการใช้โทรศัพท์เพื่อติดตามหนี้ (TELE-NEGO)

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai