เรื่อง : เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Interview Techniques)

สถานที่ : โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

 เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Interview Techniques)   

      หัวหน้างานผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้สัมภาษณ์หรือคณะกรรมการสัมภาษณ์และคัดเลือกบุคลากรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ และเทคนิคในการสัมภาษณ์และคัดเลือกบุคลากรสมัยใหม่ เพื่อที่จะสามารถคัดกรองคนเก่งและคนดี มีความสามารถเหมาะสมเข้ามาร่วมงานกับองค์กร

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบขึ้นจากประสบการณ์ในการสัมภาษณ์งานกว่า 20,000 คน ของวิทยากรในการทำงานองค์กรชั้นนำกว่า 24 ปี ถ่ายทอดเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อช่วย    ให้ท่านและองค์กรของท่าน สามารถสัมภาษณ์และคัดครองบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิผล โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบทดลองงาน (STAR Technique based on Competency)

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้  เวลา 09:00-16:00 น.

 • Pre-Test

ส่วนที่  1  :  กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

 1. กระบวนการสำคัญของการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
 2. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน
 3. 4 วัตถุประสงค์หลักของการสัมภาษณ์งาน
 4. “เก่ง-ดี-กล้า” สุดยอดบุคลากรที่องค์กรชั้นนำปรารถนา

ส่วนที่  2  :  3 เครื่องมือในการคัดเลือกบุคลากร

 1. เครื่องมือในการทดสอบพนักงานใหม่
 2. เครื่องมือในการสัมภาษณ์
 • 7 ขั้นตอนสำคัญในการสัมภาษณ์งานที่นักสัมภาษณ์งานมืออาชีพควรทำ
 • Self-assessment : ขั้นตอนการสัมภาษณ์ปฏิบัติ
 • Competency ของผู้สัมภาษณ์งานที่ควรมี
 • Self-assessment : Competency ของผู้สัมภาษณ์ที่ดีที่เรามี
 • Do & Don't ในการสัมภาษณ์ของผู้สัมภาษณ์
 1. เครื่องมือในการตรวจสอบใหม่

ส่วนที่  3  :  สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้คนที่เหมาะกับงาน และวัฒนธรรมองค์กร

 1. เทคนิคในการสัมภาษณ์งาน เพื่อให้ได้พนักงานใหม่ที่เหมาะกับงานและวัฒนธรรมองค์กร
 2. การเจาะลึก Competency ในการสัมภาษณ์งาน
 • ตัวอย่าง : คำถามในการสัมภาษณ์เกี่ยวCompetency ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน
 1. สัมภาษณ์ด้วย Competency ก็ต้องประเมินผลการ

     สัมภาษณ์ด้วย Competency

ส่วนที่  4 : เทคนิคการสร้างข้อคำถามในการสัมภาษณ์พนักงานใหม่

 • แชร์-โชว์-ใช้ :สุดยอดเทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบ

       Tacit Knowledge

1.หลักการในการตั้งคำถามเพื่อการสัมภาษณ์งาน

ส่วนที่  5  :  เทคนิคการสัมภาษณ์งานสมัยใหม่ (Modern Interview Techniques)

1.เทคนิคการสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรมแบบทดลองงาน

2.STAR Question

3.แนวทางในการรับมือผู้ถูกสัมภาษณ์ที่น่าหนักใจ 4 ประเภท

4.หลักการในการประเมินผลการสัมภาษณ์งาน

 • Post-Test

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการฝ่ายทรัยากรบุคคล หัวหน้าแผนกบุคคล หัวหน้างานทุกระดับ และเจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร :

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai