เรื่อง : หลักสูตร Train the Trainer การเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพ

สถานที่ : โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

         การฝึกอบรมเป็นวิธีการในการพัฒนา “คน” ที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่ง และการฝึกอบรมที่ดีจะต้องมีการวางแผนและการเตรียมการที่ดีและเป็นระบบ
โดยวิทยากรต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ ฝึกอบรมและแนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรมอย่างถูกต้อง จึงจะทาให้การฝึกอบรมดังกล่าวบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล ปัญหาประการหนึ่งสาหรับผู้ที่เป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพหรือสายงานที่ปฏิบัติ
คือการขาดความรู้และความชานาญด้านเทคนิควิธีการถ่ายทอดความเข้าใจในลักษณะการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรมการเตรียมแผนการสอน และอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่เหมาะสม ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมที่กาหนด


          ดังนั้นบริษัท ฯ การจึงจาเป็นต้องสร้างวิทยากรขึ้นเองภายในองค์กร อีกทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้วยเพื่อ
เป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กร กลยุทธ์ที่สาคัญในการพัฒนาศักยภาพในการทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร ก็คือ การ
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้และเข้าใจขั้นตอนการทางาน ปัญหาและอุปสรรคในองค์กรดังนั้นเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้มีจิตวิทยา
และทักษะ ที่เหมาะสม จึงควรมีการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรที่จะสนับสนุนให้การฝึกอบรมประสบความสาเร็จด้วยดี นอกจากนี้หลักสูตรยังได้
บรรจุเนื้อหาการอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ออกความ
คิดเห็นและมีกิจกรรม ทาให้เกิดความสนุกสนานและประทับใจ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้สาระที่เต็มเปี่ยมและสามารถนาไปใช้ในการทางานเพื่อสร้าง
ความรู้สึกที่ดี ๆ ในการทางานได้ในระดับหนึ่ง และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อีกด้วย

เนื้อหาการเรียนรู้เวลา 09:00-16:00 น.
1. บทบาทหน้าที่ของวิทยากรและคุณสมบัติของวิทยากรภายในองค์กร
• ธรรมชาติของมนุษย์ในการเรียนรู้
• ความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้ของคนในองค์กร
3. เป้าหมายของการฝึกอบรมและหลักการถ่ายทอดสาหรับวิทยากร
4. ขั้นตอนที่สาคัญของการเตรียมการสาหรับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
5. การสร้างบรรยากาศที่ดี ปัจจัยสาคัญสู่ความสาเร็จในการส่งเสริมการเรียนรู้
6. ทักษะการพูดและการสื่อสารสาหรับการเป็นวิทยากร
- น้าเสียง - คาพูด - ภาษาท่าทาง
7. เทคนิคการใช้สื่อประกอบการสอนให้น่าสนใจ
• ประเภทของสื่อมีอะไรบ้าง
• ทาไมต้องใช้สื่อประกอบการสอน
• ข้อดี – ข้อเสีย ของสื่อแต่ละประเภท
• เกณฑ์ในการเลือกใช้สื่อให้น่าสนใจ
8. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการเป็นวิทยากร
• การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
• การเปิด/ปิดให้ประทับใจ
• เทคนิคในการรับมือกับคาถามจาก ผู้เข้าอบรม/ผู้ฟัง
• เทคนิคการรับมือกับความตื่นเต้น
9. การพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับวิทยากร
10. Workshop : การจัดทาโครงสร้างหลักสูตรและการจัดทาแผนการสอน
11. Workshop : ฝึกปฎิบัติการสอนเป็นรายบุคคล


วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการก้าวสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
2. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการเป็นวิทยากรที่ดี ตลอดจนสามารถใช้เทคนิคและวิธีการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อสร้างเครือข่ายวิทยากรภายในองค์กรให้มีความสามารถดาเนินการฝึกอบรมพนักงานภายในองค์กรที่สอดคล้องกัน อันจะนาไปสู่ความมีประสิทธิภาพใน
การทางานทั้งองค์กร

หลักสูตรนี้สำหรับ : พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรภายในของบริษัท ฯ

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : ดร.อิทธินันท์ สันทัศ

ประวัติการศึกษา   

 • ระดับปริญญาเอก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาการจัดการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประวัติการทำงาน

 • หัวหน้าส่วนฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บมจ. เอส ที เอ  กรุ๊ป (1993) 
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม บมจ. GMM GRAMMY
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บจ. ไทย-เยอรมัน สเปเชี่ยวตี้ กลาส    
 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (เครือ เซ็นทรัล รีเทล คอปอเรชั่น)
 • ผู้บริหารงานฝึกอบรม บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 

ปัจจุบัน

 • วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

ประสบการณ์ด้านการสอนและบรรยาย สถาบันฝึกอบรมและสัมมนา
วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร สมาคมการจัดการธุรกิจ-
แห่งประเทศไทย (TMA)
วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร สถานบันฝึกอบรม ITC
วิทยากร สถาบันฝึกอบรม Professional Training Solution
วิทยากร สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
วิทยากร หอการค้าไทย (The Thai Chamber of Commerce)
วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร สถานบันฝึกอบรม Deonetraining 
วิทยากรและที่ปรึกษา สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยากร สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (IGP)
อาจารย์ระดับ ปริญญตรีและปริญญาโท
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
อาจารย์พิเศษ สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT.)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (P.E.A.)
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
กรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 (สพท. 2) กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ธนาคาร/สถาบันการเงิน/ประกันชีวิต
ธนาคารแห่งประเทศไทย                บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)        
บมจ. ธนาคารกรุงไทย (TKB Bank)            บมจ. ธนาคารทหารไทย (TMB Bank)
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา                บมจ. กรุงไทยธุรกิจบริการ (KGS)
บริษัท กฎหมายกรุงไทย จำกัด            บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต (BLA)                                   บมจ. ไทยประกันภัย                                                       บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด    
สมาคมประกันภัยไทย                                                    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)   
ภาคเอกชน (บางส่วน)
   PTT GROUP         THAI OIL      CDG GROUP          DU PONT (THAILAND)    TPI PCL                     
    PTT PHENOL             BAYER  HEALTH CARE            SCG Chemicals                     COTTO TILES               
    BANGCHAK PETROLEUM             DTAC                    CPF                                        EGCO GROUP 
    DKSH                   MFEC PCL   TOT                         EPSON (THAILAND)         IMPACT
    AMWAY                   TREEVIEW            MCOT                            CP all GROUP
    BENZ BKK Group    NISSAN BKK                          TRI PETCH ISUZU SALES  UTAC Thai                                                           
    TOYOTA BOSHOKU ASIA                                              TOYOTA BOSHOKU FITRATION SYSTEM 
    ISUZU TECHNICAL CENTER OF ASIA                      NISSAN MOTOR (THAILAND) CO.,LTD. 
    THE ERAWAN GROUP            SBANG CORPORATION          SIAM DAIKIN SALES                                                    
   SIAM KUBOTA SIAMTOYOTA INDUSTRY   SIAM KUBOTA INDUSTRY   ANAT CORPORATION                                                 
   HAIER                     VISAVAKIT PATANA CORP  WESTERN DIGTAL                   
  MITSIAM MOTORS (HINO)                               BEC TERO                                 AMATA SPRING COUNTRY                          
  SIAM COMPRESSOR INDUSTRY                     THAI POLYETHYLENE           PRECISE ELECTRIC MFEG                  
  PACIFIC HEALTHCARE(THAILAND)    บ. เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย) จก.     ร.พ. กลาง                            
 รพ.เ อกชล(ชลบุรี)                                                   บ. ชลบุรีอีซูซุ จก.               บ. ปัญญธารา จก.
 บมจ. อีซี่ บาย (Easy Buy)            บริษัท  ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด   จำกัด          
 บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย                                      บริษัท  เคาน์เตอร์เซอร์วิส  จำกัด
  บริษัท โก ซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด                 บริษัท MAM  HEART จำกัด      กลุ่มบริษัท โคคาสุกี้                                            
  บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์  จำกัด        บริษัท KINGFISHER HOLDINGS จำกัด     
  บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด (เครือ SCG)  บมจ. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย                          
  บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล                     บมจ. เอ็ม ลิ้งค์ เอเซีย คอร์ปอเรชั่น                         
  บมจ. ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม (TGS)                 บมจ. ไทยยูเนี่ยนพัฒนาอุตสาหกรรม (TUM.)    
  บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด        บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ (TUF)          
  กลุ่มบริษัท ไซแอนติฟิคโปรโมชั่น        บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง7)        
  บมจ. ที เค เอส เทคโนโลยี                                     บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด      
  บริษัท  KF FOODS จำกัด                                บริษัท  SOUTHEAST ASIAN  PACKAGING จำกัด   
  บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด                         บริษัท เวลล่า เทรดดิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด              
  บริษัท ยูนิเม็กซ์ แอพพาเรล จำกัด                 บริษัท ไพโอเนียร์ การ์เม้นท์ จำกัด                                    
  บริษัท อินเตอร์ ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด       บมจ. บางกอกโพลีเอททีลีน    
  บริษัท สยาม เซมเพอร์เมด จำกัด                                      

หลักสูตรที่บรรยาย

 • หลักสูตร The Synergy Team : การสร้างทีมแห่งพลังร่วม 
 • หลักสูตร  Walk Rally/Team Building (In-door-Out-door)
 • หลักสูตร Service Excellence : การให้บริการที่เป็นเลิศ
 • หลักสูตร Supervisory Skill : ทักษะสำหรับหัวหน้างาน
 • หลักสูตร Situational Leadership : ผู้นำตามสถานการณ์ 
 • หลักสูตร Empowerment : การมอบอำนาจตัดสินใจ 
 • หลักสูตร  การจัดทำ Training Road Map อย่างมีประสิทธิภาพ
 • หลักสูตร  Communication Skill & Teamwork: การสื่อสารเพื่อการทำงานเป็นทีม
 • หลักสูตร Coaching Technique : เทคนิคการสอนงาน
 • หลักสูตร Motivation at Work :การสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน
 • หลักสูตร การนำ KPIs & Competency มาใช้ในการบริหารงาน
 • หลักสูตร Train the Trainer : การเป็นวิทยากรภายในองค์กร
 • หลักสูตร  การสร้างและออกแบบ ACTIVITY-GAME เพื่อใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
 • หลักสูตร การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมบนพื้นฐานของ Competency Based Training
 • หลักสูตร  การออกแบบกิจกรรม-เกมส์ สำหรับกิจกรรม Walk Rally

ประสบการณ์ด้านการเป็นที่ปรึกษา
Training Road Map System : UEE Technology (Thailand) Ltd : 2011
Human Resource Management and Development System : Naraipak Co., Ltd. : 2011
Competency and Training Road Map System : Thai Water Operations Co., Ltd. : 2011
Competency and Career Path Development and Training Road Map System : Buranapa Group : 2011
Competency and Career Path Development and Training Road Map System : Sri Trang Group : 2011
Human Resource Management and Development System : Flex-Ible Plas Co., Ltd.  : 2010-2011
Human Resource Management and Development System : Yongkee Co., Ltd.  : 2010-2011
Competency and Training Road Map System : KINGFISHER HOLDINGS Co., Ltd.  : 2008-2009 
Competency and Training Road Map System : KF FOODS Co., Ltd.  : 2008-2009 
Training and Development System : ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ (MOPH_U.S. CDC)  : 2551
Employee Engagement System: บจ. Premier Binder and Design : 2550
Human Resource Management  and Development System  : บจ. พรประเสริฐ กรุ๊ป : 2550
Human Resource Management  and Development System :บจ.ประกายนคร กรุ๊ป : 2549-2550
Human Resource Management  and Development System :บจ. ยูนิเม็กซ์ แอพพาเรล : 2545-2546
Human Resource Management  and Development System :บจ. อินเตอร์ ไฟเบอร์: 2546
Human Resource Management  and Development System :บจ. ไพโอเนียร์ การ์เม้นท์ : 2544-2546 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai