เรื่อง : หลักสูตร Project Feasibility Study

สถานที่ : โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

          ในขณะที่การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกหน่วยงานและทุกองค์กรที่ต้องการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา (Continuous improvement) ทำให้มีความคิดใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งจากผู้บริหารและจากผู้ปฏิบัติการ ปัญหาที่ตามมาก็คือ ทำอย่างไรจึงจะทราบว่าในบรรดาความคิดมากมายเหล่านั้น ความคิดอันไหนดี และสมควรนำมาใช้  ซึ่งการพิจารณาดังกล่าว จะต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น ความเหมาะสม ความคุ้มค่า และความเป็นไปได้ที่จะทำ  ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มทำงานใดๆ หรือโครงการใดๆ ก็ดี  จะต้องศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของงานนั้น ๆ หรือโครงการนั้นๆ ให้ดีเสียก่อน

          สำหรับโครงการใหญ่ๆ ซึ่งใช้เวลานาน หรือต้องการเงินลงทุนสูง มักจะต้องขออนุมัติดำเนินการหรือขออนุมัติงบประมาณจากผู้มีอำนาจเสียก่อน  ซึ่งผู้มีอำนาจจะพิจารณาจากรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study Report) เป็นสำคัญ  ดังนั้น นอกจากจะต้องทำการศึกษาให้ดีแล้ว ยังจะต้องการการทำรายงานให้ดีและนำเสนอผลการศึกษาให้ดีด้วย  โครงการต่างๆ จึงจะสามารถผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจได้

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการทำ   

     Feasibility Study

2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจถึงขั้นตอน และวิธีการในการทำ Feasibility Study

3. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจถึงวิธีการเขียนรายงานและการนำเสนอ

 

หัวข้อการสัมมนา เวลา 09.00-16.00 น.

1. ความสำคัญของความคิด และการเลือกโครงการ

2. การวัดความคุ้มค่าและการประมาณการ

ส่วนที่วัดเป็นตัวเงินได้

ส่วนที่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้

3. ขั้นตอนในการศึกษาความเป็นไปได้

4. การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ

ด้านการปฏิบัติการ

ด้านการลงทุนและการเงิน

ด้านเทคนิค

ด้านเวลา

5. การเขียนรายงานการศึกษาความเป็นไปได้

6. การนำเสนอผลการศึกษา (Presentation) และข้อควรระวัง

 

วิธีการอบรม

1. บรรยายให้เกิดแนวความคิด ได้หลักการและวิธีการ

2. ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา และจากงานจริง

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร :

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai