เรื่อง : Finance for Non-Finance Managers

สถานที่ : โรงแรมโกลด์ออร์คิดแบงค็อก(ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร 1 วัน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.เข้าใจวัตถุประสงค์ทางการเงินของธุรกิจและเป้าหมายขององค์กร

2.เข้าใจเทคนิคการวิเคราะห์การเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

3.สามารถวิเคราะห์ถึงที่มาและที่ใช้ไปของเงินสดทั้งจากการดำเนินการและไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน

4.เข้าใจและประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างชัดเจน

5.เข้าใจหลักการบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพ

 

เนื้อหา เวลา 09.00น.- 16.00 น.

 

1.ทำไมจึงต้องเป็นรายงานทางการเงิน

2.งบการเงินและประเภทของงบการเงิน

1.งบดุล

2.งบกำไรขาดทุน

3.งบการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสด

3.การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและแปลความหมาย

4.รายละเอียดของแต่ละรายการในรายงานทางการเงิน

5.แนวทางการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

6.การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายคงที่ ค่าใช้จ่ายผันแปรพื้นฐาน

7.ต้นทุนของเงินทุนจากแหล่งต่าง ๆ

8.การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break Event Point)

9.ความสำคัญของงบประมาณเงินสด

10.การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่อง

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.เพื่อให้พนักงานที่ไม่ใช่สายบัญชีการเงิน มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการอ่านรายงานทางการเงิน

2.เพื่อมีความรู้ในการวิเคราะห์พื้นฐาน ในรายงานทางการเงิน

3.เป็นพื้นฐานใช้ในการตัดสินใจเบื้องต้น

 

ผู้เข้าอบรม พนักงาน และผู้บริหารระดับต้นขึ้นไป ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้าน  บัญชีการเงิน

 

วิทยากร  อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

ประวัติการศึกษา

•ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•ปริญญาโท MBA (Finance) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

•วิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
•ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จก (มหาชน)
•ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทย จก (มหาชน)
•ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจมหาชน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จก
•ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผน และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ธนาคารไทยธนาคาร จก (มหาชน)

 

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

ประวัติการศึกษา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท MBA (Finance) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
 วิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จก (มหาชน)
 ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทย จก (มหาชน)
 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจมหาชน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จก
 ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผน และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ธนาคารไทยธนาคาร จก (มหาชน)

ปัจจุบัน
วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ ทางด้านหัวข้อต่าง ๆ เช่น
 การวางแผนด้านกลยุทธ์
 การจัดการ การพัฒนาองค์กร
 การวางแผนด้านการเงิน
 การทำแผนธุรกิจ
 การบริหารความขัดแย้ง
 การเจรจาต่อรอง
 การคำนวณต้นทุน การลดต้นทุน
 การลดต้นทุนด้วยแแนวทาง lean manufacturing
 การบริหารความเสี่ยง
 การบริหารและการวางแผนงบประมาณ
 การบริหารการเปลี่ยนแปลง

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai