เรื่อง : หลักสูตร การบริหารและการกำหนดนโยบายโครงสร้างเงินเดือนยุคใหม่

สถานที่ : โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร 2 วัน

      การบริหารค่าจ้างเงินเดือนเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญยิ่ง จะบริหารอย่างไรที่จะเกิดความเสมอภาค บริหารอย่างเป็นระบบและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายภายในองค์การ อีกทั้งยังสามารถดึงดูด รักษา และจูงใจพนักงานที่ทำงานอยู่ ให้เขาได้ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อสร้างผลงานและบรรลุเป้าหมายขององค์การ

ทราบหรือไม่ว่าค่าจ้างของบริษัทอยู่ในภาวะแข่งขันในตลาดได้หรือไม่ อัตราค่าจ้างเหลื่อมกันอยู่ระหว่างพนักงานเก่าและพนักงานเข้าใหม่ มีขั้นตอนการจัดทำอย่างไร พนักงานบางคนเงินเดือนเพดานตันแล้ว จะทำอย่างไร

 

วัตถุประสงค์ของการจัดอบรม

1. ได้เรียนรู้ในการสร้างวิธีการในการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนให้ง่ายที่สุด และสามารถนำมาใช้ในทางปฏิบัติได้ดีที่สุด

2. ได้เรียนรู้วิธีการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน ตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถนำไปใช้สร้างโครงสร้างเงินเดือนให้กับริษัทตนเองได้

 

ภายหลังการสัมมนาเสร็จสิ้น ผู้เข้าสัมมนาสามารถ :

  • อธิบาย หลักการ แนวคิดและความสำคัญของการบริหารค่าจ้างเงินเดือนได้
  • อธิบายและสามารถวิเคราะห์ เปรียบเทียบตำแหน่งงานเพื่อการประเมินค่างานได้
  • กำหนดรูปแบบการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนได้
  • แนวทางการนำไปปรับใช้ในองค์การได้จริง

 

วันที่ 28 เมษายน  2559

1. การจ่ายเงินเดือนตามตำแหน่งต่าง ๆ ใช่โครงสร้างเงินเดือนหรือไม่ ?        

2. ใครเป็นคนกำหนดค่าจ้าง?

3. องค์กรของท่านมีการสำรวจตลาดบ้างหรือไม่?          

4. วันนี้องค์กรของท่านมีปัญหาเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนบ้างหรือไม่?

5. หากองค์กรจ่ายค่าตอบแทนไม่เหมาะสมจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง?               

6. หลักการ แนวคิด การบริหารค่าจ้างเงินเดือน

7. การจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description / Job Specification/ KPIs Position)

8. Workshop 1 : การจัดทำ JD/JS/KPIs                  

9. ทำไมต้องประเมินค่างาน? ประโยชน์ที่จะได้จากการประเมินค่างาน

10.ขั้นตอนและวิธีประเมินค่างาน (Job Evaluation) และการจัดแบ่งระดับตำแหน่งงาน (Job Classification)

11.Workshop 2 : การกำหนดปัจจัยประเมิน และการกำหนดคะแนนในการประเมินค่างาน

 

วันที่ 29 เมษายน 2559

1.โครงสร้างเงินเดือนคืออะไร?  ความสำคัญและประโยชน์ที่จะได้จากการมีโครงสร้างเงินเดือน?

2. การวิเคราะห์ผลและนำผลสำรวจค่าจ้างในตลาดมาใช้ในการวางโครงสร้างเงินเดือน

3. การกำหนดรูปแบบและการวางโครงสร้างเงินเดือนขององค์กร

4. สูตรที่ใช้วางโครงสร้างให้เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

5. Workshop 3 : Pay Plan Design

6. การวางนโยบายในการบริหารโครงสร้างเงินเดือนหลังจากมีโครงสร้างบังคับใช้แล้ว

  •    Workshop 4: นโยบายบริหารโครงสร้างเงินเดือนของ Workshop ที่ 3 ต้องปรับ กรณีศึกษา
  •     Workshop: การกำหนดงบประมาณทางการเงิน อย่างมีประสิทธิภาพ (นำข้อมูลของผู้เข้าสัมมนามาฝึกทำ)
  •     การใช้ข้อมูลทางด้านการเงินอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับพนักงานขาย และ พนักงานการตลาด

7. การบริหารงบประมาณทางการเงิน (Budget Management)

    - เทคนิคในการบริหารงบประมาณทางการเงิน        

   - ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารงบประมาณทางการเงิน

8. การติดตามผลงบประมาณทางการเงิน (Budget Monitoring)  

    - เทคนิคในการติดตามผลงบประมาณทางการเงิน

9. การควบคุมงบประมาณทางการเงิน (Budget Control)

    - เทคนิค และ วิธีการควบคุมงบประมาณทางการเงิน    

    - ข้อควรทำ และควรเลี่ยงในการควบคุมงบประมาณทางการเงิน

10.การทบทวน และ ปรับปรุง งบประมาณทางการเงิน (Quality budget review)

11.Workshop: การบริหาร การติดตามผล และ การควบคุมงบประมาณทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

12.สรุป คำถามและคำตอบ

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์พิชิต สุจริตจันทร

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ประวัติการทำงาน

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธรุการทั่วไป บริษัท ซิโน ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น(มหาชน)จ ากัด

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท กมลสุโกศล มาสด้า ประเทศไทย

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท อีซูซุ โคว้ยูฮะ จ ากัด

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทในเครือสามารถคอร์ปอเรชั่น (มหาชน)จ ากัด

ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการทั่วไป บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ( ซีพี)

ผ้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทพัทยาฟู้ดากัด

ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทกลุ่มซัมมิท โอโตซีทากัด

อื่นๆ อดีตผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานฝ่ายนายจ้าง และอุปนายกสมาคมการบริหารงานบุคคล

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai