เรื่อง : เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร

สถานที่ : โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล
          งานสนับสนุน(SupportingDepartment)ทั้งหลายล้วนเป็นงานที่อยู่หลังฉากที่ใครต่อใครให้ความสำคัญเป็นอันดับรองลงมาแม้ว่าองค์กรจะได้ผลการดำเนินงานที่ดีความชอบส่วนใหญ่ก็มักตกอยู่กับหน่วยงานหลักๆมีใครจะนึกถึงบ้างว่าภายใต้ความสำเร็จของงานหรือความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นได้นั้นผู้ที่อยู่ในหน่วยงานสนับสนุนนั้นมีส่วนผลักดันและช่วยเหลือสนับสนุนมากน้อยเพียงใดผู้ที่หลงลืมหลังฉากก็เปรียบเสมือนการหลงลืมความสำเร็จหลังฉากที่ทรงประสิทธิภาพเป็นตัวกำหนดความสำเร็จขององค์กรหลักสูตรเลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหารเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพลังในส่วนของงานสนับสนุนให้ทรงประสิทธิภาพและทำให้องค์กรมีฐานที่มั่นคงพร้อมที่จะเผชิญปัญหาอุปสรรคการรักษาตนเองให้อยู่รอดและเจริญเติบโตต่อไปในอนาคตท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็นผู้สนับสนุนที่ดีเยี่ยมและเปี่ยมประสิทธิภาพท่านต้องการเป็นบุคคลที่สำคัญที่องค์กรต้องเก็บรักษาไว้

ประเด็นการสัมมนา
1. เลขานุการยุคใหม่กับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบจรรยาบรรณและคุณสมบัติบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของงานเลขานุการและงานธุรการ

 • การเตรียมการสู่ความพร้อม
 • การเสริมสร้างบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
 • การสร้างความเชื่อมั่นในสายอาชีพ

2. หลักการบริหารจัดการระบบงานเลขานุการ

 • การวางแผนและบริหารเวลางาน
 • การบริหารเวลาผู้บริหารและตนเอง, การนัดหมายงาน
 • การบริหารงานระหว่างผู้บริหารไม่อยู่สำนักงาน
 • การจัดระเบียบงานและทบทวนงาน
 • การบริการสำนักงาน
 • การบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บ
 • การติดต่อกับหน่วยงานภายนอก
 • การใช้โทรศัพท์เครื่องมืออุปกรณ์และการใช้เทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการงานเลขานุการ
 • การเจรจาต่อรองในงานเลขานุการ
 • การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

3. การพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศ

 • การใช้จิตวิทยาในการบริหารงาน
 • การสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง
 • ศิลปะการบริหารความเครียด

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

ข้อมูลการศึกษา
วิทยาลัยพณิชยการพระนครสาขาเอกวิชาเลขานุการ

ประสบการณ์การทำงาน

 • ตำแหน่งปัจจุบัน เลขานุการบริหารสำนักงานกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการส่วนบริหารธุรการบริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทยจำกัด(มหาชน)
 • รองประธานคณะอำนวยการกองทุนการศึกษาของสมาคมฯ
 • บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดตำแหน่งเลขานุการฝ่ายบุคคล
 • บริษัทเอสโซ่แสตนดาร์ดประเทศไทยจำกัดตำแหน่งเลขานุการฝ่ายขาย,ฝ่ายโฆษณาและฝ่ายขุดเจาะน้ำมัน
 • บริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์จำกัด(มหาชน)ตำแหน่งเลขานุการบริหารฝ่ายจัดการ
 • กรรมการบริหารสมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย3สมัย
 • ประธานฝ่ายวารสาร
 • ประธานฝ่ายการศึกษา
 • อุปนายกฝ่ายภายในประเทศ
 • สถาบันบริหารธุรกิจ
 • บริษัทเคทีฝึกอบรมและพัฒนา
 • บริษัทดิอินทิกรัลเลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์จำกัด
 • บริษัทไวท์เฮอริเทจจำกัด
 • บริษัทศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
 • เครือข่ายฝึกอบรมประเทศไทย(TTN)

หัวข้อบรรยาย

 • EffectiveModernDocumentation&DataControlSystem
 • สู่ความเป็นเลิศ"การเป็นเลขานุการบริหาร"
 • การจัดการประชุมที่มีประสิทธิผล
 • การพัฒนาบุคลิกภาพที่ประทับใจ
 • การบริหารงานธุรการยุคใหม่
 • การบริหารระบบงานและการจัดเก็บเอกสารยุคไร้กระดาษ
 • การสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ(ไทย-อังกฤษ)
 • หลักการเขียน-เสนอรายงานและจดหมายธุรกิจ

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai