เรื่อง : BALANCED SCORECARD & KPIs “You can’t improve what you can’t measure”

สถานที่ : โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

“ คุณไม่สามารถปรับปรุงงานใดๆที่คุณวัดมันไม่ได้ ”

           ถ้าเราไม่สามารถวัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ เราก็ไม่มีวันเข้าใจมัน  ถ้าเราเข้าใจมันไม่ได้ เราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้  และถ้าเราควบคุมมันไม่ได้ เราก็ไม่มีทางที่จะปรับปรุงสิ่งนั้นๆได้เลย องค์กรที่ไม่มีตัวชี้วัดการทำงานคือองค์กรที่ไม่รู้ว่าสถานะตัวเองอยู่ที่ไหน ทิศทางองค์กรจะไปทางไหน จะไปถึงที่นั่นได้อย่างไร Balanced scorecard คือระบบบริหาร (ไม่ใช่แค่ระบบการวัดผล) ที่ทำให้องค์กรเห็นภาพวิสัยทัศน์ชัดว่าในอนาคตองค์กรจะพัฒนาไปสู่จุดไหน จะไปถึงด้วยยุทธศาสตร์ใด แล้วนำมาแปลงไปสู่แผนการปฏิบัติ เป็นการรวบรวมวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร นำมาเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ไปสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

          เมื่อ Balanced scorecard ถูกนำมาใช้อย่างเต็มรูปแบบก็จะเป็นการแปลงรูปจากภาควิชาการเข้าสู่จุดศูนย์กลางของแผนกลยุทธ์องค์กร BSC จะทำให้ฝ่ายบริหารระดับสูงเห็นภาพการดำเนินธุรกิจ มีการวัดผลงานอย่างมีกลยุทธ์ในทุกระดับขององค์กร วิธีการของ BSC จะสื่อสารสร้างความเข้าใจกลยุทธ์ขององค์กรในทุกระดับ

           ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาจะมีโอกาสในการทำ Workshop การวิเคราะห์ S-W-O-T การฝึกทำแผนที่กลยุทธ์ทั้ง 4 มุมมองคือ การเงิน ลูกค้า กระบวนการธุรกิจภายในองค์กร พัฒนาการเรียนรู้เพื่อความก้าวหน้า นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้และปฏิบัติเรื่อง การนำกลยุทธ์ลงสู่แผนปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เรื่องที่จะทำ ข้อมูลปัจจุบันและเป้าหมายในการปรับปรุง ที่สำคัญคือจะได้เรียนรู้วิธีการออกแบบตัวชี้วัด (Key performance indicator) ในหลายๆด้านเช่นด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการทำงาน และด้านการพัฒนาความรู้บุคลากร

วัตถุประสงค์ (objective)  

         เพื่อเป็นการเพิ่มระดับขีดความสามารถขององค์กรผู้เข้าร่วมสัมมนา ในการทำ Balanced scorecard ใน 4 ขั้นตอนคือ การวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน-โอกาสการพัฒนา และภาวะคุกคาม การสร้างกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปสู่แผนการปฏิบัติ และตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)

การวิเคราะห์ S-W-O-T

 ท่านจะได้เรียนรู้การวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง จากปัจจัยภายในองค์กร ประกอบไปด้วย การตลาด การเงิน การพัฒนาบุคลากร การวางแผนกลยุทธ์ การจัดการเรื่องเครื่องจักร ความเป็นผู้นำ กระบวนการทางธุรกิจ และการวัดผลการดำเนินงาน ส่วนการวิเคราะห์โอกาสการพัฒนาและภาวะคุกคาม เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกคือ สังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และการเมือง

 

การออกแบบกลยุทธ์

เพื่อให้ท่านได้มีความรู้จากการคิดค้นกลยุทธ์โดยการทำ TOWS matrix เป็นการนำจุดแข็งขององค์กรมาใช้ ปรับปรุงจุดอ่อน สร้างกลยุทธ์จากโอกาส และมองเห็นภาวะคุกคาม

การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ในวิธีการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติใน 4 มุมมองอย่างสมดุล ในด้านการเงิน การมุ่งลูกค้า กระบวนการทางธุรกิจ และประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้

ตัวชี้วัด (KPI)

เพื่อให้ท่านเรียนรู้ฝึกฝนการกำหนดตัวชี้วัดที่ถูกต้อง ของ 4 มุมมองอย่างสมดุลคือ ด้านการเงิน การมุ่งลูกค้า กระบวนการทางธุรกิจ และประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้   

•ความเข้าใจเรื่อง Balanced scorecard ความเป็นมา การนำไปใช้ได้จริง
•การออกแบบวิสัยทัศน์องค์กร โดยผ่านการวิเคราะห์ S-W-O-T อย่างมีกลยุทธ
•เรียนรู้ขั้นตอนในการทำ Balanced scorecard พร้อมการทำ workshop
•Workshop การวิเคราะห์ S-W-O-T องค์กรของท่านเอง
•Workshop การทำแผนที่กลยุทธ์ ทั้ง 4 มุมมอง การเงิน ลูกค้า กระบวนการธุรกิจ และการเรียนรู้
•Workshop การทำ action plan ที่เกี่ยวโยงกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์
•เรียนรู้เรื่องวิธีกำหนดตัวชี้วัด KPI ของ 4 มุมมอง
o

กลุ่มเป้าหมาย 

•ผู้จัดการทุกสายงาน ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน Top Management of Government & Private Sectors
•ผู้บริหารบริษัทขนาดย่อม SME Management
 
 

ตารางการอบรม  

08:30 AM.    ลงทะเบียน  Registration

09:00 AM.    เปิดการสัมมนาเรื่อง Balanced scorecard: Opening talk: Balanced scorecard

oBSc คืออะไรมีความเป็นมาอย่างไร what is Bsc?
oอะไรคือ 4 มุมมอง ของ Bsc:   What are the 4 perspective of Bsc?
oขั้นตอนในการทำ Bsc :  Bsc implementation process

 10:30 COFFEE BREAK & NETWORKING

oวิธีการวิเคราะห์  SWOT
oการออกแบบวิสัยทัศน์องค์กร  Design corporate vision
oการคิดค้นกลยุทธ์ด้วย TOWS matrix
oการทำแผนที่ยุทธศาสตร์  Strategic mapping

12:00    LUNCH BREAK (BUFFET LUNCH)

 

13.00   Action Plan & KPI

oAction plan
oการออกแบบ KPI ทั้ง 4 มุมมอง  Design 4 perspectives KPI
oWorkshop ทำ Balanced scorecard ขององค์กรท่าน

15:00     COFFEE BREAK & NETWORKING

oWorkshop ทำ Balanced scorecard ขององค์กรท่าน

ประเมินผล การทำ BSC :  post training evaluation

 

วิทยากร

อาจารย์พิสิทธิ์ ชูยงค์

•ผู้เชี่ยวชาญด้าน Productivity improvement ของ องค์การสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาการค้า UNCTAD (United Nations Conference for Trade Development) และ USAID (United State Aid for International Development)
• เป็นที่ปรึกษาคนหนึ่งในทีมที่ปรึกษาของ UN ที่วางแผนยุทธศาสตร์สิ่งทอ ให้กับรัฐบาลลาว
•เป็นผู้เชียวชาญการวางยุทธศาสตร์ Supply chain corridor ระหว่างไทยกับเวียตนาม ในสินค้าผ้าฝ้ายขององค์การ USAID (United State Agency for International Development) ของรัฐบาลสหรัฐ นอกจากนั้นอาจารย์ยังเป็นวิทยากร และที่ปรึกษา เรื่องการวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร ด้วย Balanced scorecard ให้กับหลายสถาบันของภาครัฐ และเอกชนในประเทศ

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร :

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai