เรื่อง : หลักสูตร Project Management

สถานที่ : โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

เนื้อหาการบรรยาย  เวลา 09.00 – 16.00 น.

วันแรก

09:00 – 10:30       -หลักเบื้องต้นของการบริหารโครงการ

§ขั้นตอนของโครงการ
§Project life cycle
§w/s ปัญหาในการบริหารโครงการ

10:30 – 10:45        -   Break

10:45 – 12:00       -   Presentation

§แนวทาง/ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
§ตัวแปรหลักในการบริหารโครงการ 

12:00 – 13:00        -   Lunch

13:00 – 14:30       -   การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

§Preliminary study and feasibility study
§การทำ cost/benefit analysis
§รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้

14:30 – 14:45          -    Break

14:45 – 16:00          -    w/s Feasibility study

§Presentation

16:00 – 16:30          -    Summary 

วันที่สอง

09:00 – 10:30       -การวางแผนและการประมาณการ

§ความจำเป็นและประโยชน์ของการวางแผน
§เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผน
§วิธีประมาณการ

10:30 – 10:45    -   Break

10:45 – 12:00  -   w/s การวางแผนและการประมาณการ

§Presentation

12:00 – 13:00        -   Lunch

13:00 – 14:30       -   การควบคุม การติดตามและการประเมินผลโครงการ

§ประโยชน์ของการควบคุมและติดตาม
§วิธีการควบคุมและติดตาม
§ปัญหาและวิธีแก้ ในการควบคุมและติดตามโครงการ
§วิธีการประเมินผลโครงการ

14:30 – 14:45          -    Break

14:45 – 16:00          -    ข้อคิดในการบริหารโครงการ

16:00 – 16:30          -    Summary

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์จักรพงษ์ วงศ์วัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด

 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมและการจัดการ จาก สถาบัน AIT (Asian Institute of Technology)
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
ประสบการณ์การทำงาน :
•   ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
•   การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
•   บริษัท ซัมมิทคอมพิวเตอร์ จำกัด
•   บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

หลักสูตรที่บรรยาย : 
•   การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)
•   การทำแผนธุรกิจ
•   การคิดอย่างเป็นระบบ
•   การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
•   การมอบหมาย การติดตาม และการควบคุมงาน   
•   การพัฒนาภาวะผู้นำ
•   การวางแผนและการบริหารเวลา
•   การบริหารโครงการ
•   การจัดทำ Balance Score Card และ KPI
•   การเจรจาต่อรอง
•   การจัดการกับคำบ่น            
•   การนำเสนอ

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai