เรื่อง : หลักสูตร เทคนิคการจัดซื้อและการเจรจาต่อรองจัดซื้อ

สถานที่ : โรงแรมเชนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

          หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องขอบเขต ขั้นตอนการบริหารงานจัดซื้อ  รูปแบบการจัดซื้อที่มีผลต่อสัมพันธภาพกับผู้ขาย  เจาะลึกการจัดแบ่งกลุ่มสินค้าต่างๆให้เห็นภาพชัดเจนในการบริหารจัดการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจดังกล่าวไปใช้ในการบริหารงานจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

 

วัตถุประสงค์

1. เรียนรู้เข้าใจถึงขอบเขตขั้นตอนในการบริหารงานจัดซื้อ

2. เข้าใจเป้าหมายสินค้าและบริการเพื่อให้สามารถเลือกซื้อได้ตรงตามความต้องการ 

3. เรียนรู้วิธีการจัดแบ่งกลุ่มสินค้า และการบริหารจัดการอย่างละเอียด

 

 

หัวข้อการอบรมเวลา 09:00-16:00 น.

1. Scope ของการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน

2. บทบาทและขั้นตอนการทำงานของฝ่ายจัดซื้อ

3. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายกับรูปแบบการจัดซื้อ

4. ตั้งเป้าหมายในการจัดซื้อจัดหาให้ตรงกับความต้องการ

5. การวิเคราะห์และการจัดกลุ่มสินค้า

        - การจัดกลุ่มสินค้าตามมูลค่า โดย  Pareto Rule (80/20) , ABC Analysis

        - การจัดกลุ่มสินค้าและกลยุทธ์การบริหารสินค้าแต่ละกลุ่ม โดย Supply Positioning Model

        - ปัจจัยพิจารณาการจัดแบ่งกลุ่มสินค้า

        - Workshop การจัดแบ่งกลุ่มสินค้าตามวิธีการต่างๆ

6.เข้าใจมุมมองของซัพพลายเออร์

7.การวางแผนยุทธวิธีในการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ

8.การสร้างทางเลือกที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

9.เทคนิคการทำสัญญา ที่รัดกุมและไม่เสียเปรียบ

10. เคล็ดลับการสร้างกำไรให้กับองค์กร

11. Workshop แบ่งกลุ่มเพื่อฝึกการเจรจาต่อรอง

 

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์กมลทิพย์ จันทรมัส

ประวัติการศึกษาและอบรม

 1. ปริญญาโท (XMBA-2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 3. โรงเรียนเซ็นโยเซฟคอนแวนต์  
 4. APEC IBIZ  COUNSELOR (Asia Pacific Small Business Counselor)
 5. TRAINER APEC IBIZ
 6. BUSINESS PLAN (ISMED)
 7. TQM Facilitator
 8. นักวิเคราะห์วินิจฉัย
 9. ฯลฯ

 

งานปัจจุบัน

 1. ณะทำงาน Logistics Clinic สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 2. ผู้เชี่ยวชาญ โครงการ Logistics Clinic สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 3. คณะทำงานโครงการฝึกอบรมและสัมมนา สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 4. วิทยากรกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 5. อาจารย์พิเศษ International Logistics มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 6. ที่ปรึกษาอิสระ เฉพาะทางและเขียนแผนธุรกิจ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)
 7. ที่ปรึกษาทางด้านการตลาด การวางแผนธุรกิจ การบริหารด้านการจัดซื้อ และ         ซัพพลายเชน โลจิสติกส์ นำเข้าและส่งออก
 8. วิทยากรเรื่อง ทางด้านการตลาด การบริหารจัดการ การวางแผนธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การบริหารด้านการจัดซื้อและซัพพลายเชน โลจิสติกส์ นำเข้าและส่งออก
 9. ฯลฯ

 

งานในอดีต

 1. ADAMS THAILAND LTD.
 • โรงงานผลิตอาหาร ลูกอม หมากฝรั่ง เช่น Halls, Dentyne,
  Chiclets, Clorets,Trident, etc., Import and Export
  1. WARNER LAMBERT THAILAND LTD.
 • โรงงานผลิตอาหารและยา เช่น น้ำยาบ้วนปาก ลิสเตอรีน (Listerine),    ยาลดคลอเลสเตอร์เลอร์ (Lopid, Lipitor), Benadryl, Caradryl, etc., Import & Export
  1. SCHERING PLOUGH INCORPORATION
 • Pharmaceutical Company เช่น Garamycin, Calantine, etc.
  1. THAI OFFSET CO. LTD
 • ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ Flexible Packaging
  1. ROTARY  INTERNATIONAL
  2. JIAM  ASSOCIATION
 • Import and Export

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai