เรื่อง : หลักสูตร  Root Cause Analysis

สถานที่ : โรงแรมเชนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล :

      การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้สามารถได้กำไรในการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งง่ายกว่าการขึ้นราคาสินค้ามาก การปรับปรุงขบวนการผลิต โดยใช้เครื่องมือที่ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบนั้นถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ จากวงล้อของเดมิ่งDeming Circle ซึ่งประกอบด้วย PDCA: Plan Do Check และ Action จนได้รับความนิยมไปในทุกวงการอุตสาหกรรมและทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานด้วยตัวบุคคลากรภายในเอง นอกจากนี้ปัญหาที่พนักงานต้องพบในแต่ละวันจะยิ่งทำให้เกิดความเบื่อหน่าย ขาดแรงจูงใจ ขาดกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำงานให้ง่ายขึ้น ยังมีเครื่องมือที่ใช้แก้ปัญหาเหล่านี้ได้อีก เช่น ไคเซ็น คิวซีซี และ 7 Wastes ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้พิสูจน์แล้วว่าสามารถนำมาแก้ไขปัญหาได้จริง และหากบริษัทใดพนักงานให้ความร่วมมิในการทำกิจกรรมเหล่านี้ ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนเช่นลดต้นทุนการผลิตลดปัญหาความเสียหายลดความสูญเปล่าจากการแก้ไขการรอคอยงานการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรภายในได้ เป็นต้น

หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในระดับปฏิบัติการและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาประจำวันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

 

วัตถุประสงค์ : 

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงความสำคัญของการกำหนดปัญหาและเจาะจงปัญหา

2.มีความรู้และสามารถในการสืบค้นหาสาเหตุที่แท้จริง (สาเหตุรากเหง้า)ได้อย่างเป็นระบบ

3.มีความรู้ในการใช้เครื่องและเทคนิคในการกำหนดปัญหา การสืบค้นหาสาเหตุที่แท้จริง และการทดสอบสาเหตุของปัญหา

4.รู้จักคิดในเชิงเหตุ และผล การคิดในเชิงระบบ อันเป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหาในเชิงป้องกัน และการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้อง

2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการของ PDCA ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น

4. ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

5. ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น

เนื้อหาเวลา 09.00-16.00 น.

 

1.แนวคิดการจัดการกระบวนการและการคิดอย่างเป็นระบบ

2.ทำความเข้าใจในเรื่องของปัญหา และสาเหตุรากเหง้า

3.การกำหนดปัญหา และเจาะจงปัญหาโดยการใช้ Check sheet และ Pareto

4.การค้นหาสาเหตุเบื้องต้นด้วยวิธีการ Change Point Management

5.การระดมสมอง

6.เครื่องมือการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า (Root Cause Analysis: RCA) ของปัญหา

   Cause and Effect Analysis (CE analysis)

- Why-Why Analysis

- การทดสอบสาเหตุของปัญหา

- Histogram

- แผนภาพการกระจาย

- A3 Problem Solving Process

-Workshop

วิธีการอบรม        

บรรยาย อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบบฝึกหัดและกรณีศึกษา

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการอุตสาหกรรม) Studying Master of Business Administration (Industrial Management)

ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) Bachelor of Science in Industrial Education (Electrical Engineering)
ประสบการณ์ทำงาน
อบรม สัมมนา หัวหน้างานวิศวกรรมซ่อมบำรุง : Mektec manufacturing corporation (Thailand) Ltd.
อบรม สัมมนา หัวหน้างานฝ่ายบริหารการผลิต : DHA Siamvalla
อบรม สัมมนา หัวหน้างานอาวุโสฝ่ายบริหารการผลิต : Belton industrial (Thailand) Ltd.
อบรม สัมมนา ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมสนับสนุน : MHC metal engineering (Thailand)co., Ltd.
อบรม สัมมนา ผู้จัดการฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ : Thai Filtration co., Ltd
อบรม สัมมนา ที่ปรึกษาบริษัท Infinity Engineering co., Ltd.
อบรม สัมมนา ที่ปรึกษาบริษัท GForce Engineering and Supply co., Ltd.
อบรม สัมมนา อาสาสมัครดีเด่น มูลนิธิขาเทียม ด้านปรับปรุงนวัตกรรม
อบรม สัมมนา QCC team excellent 2009-2010 (Singapore) / KAIZEN award (กระทรวงแรงงาน)
ปัจจุบัน
อบรม สัมมนา วิทยากรพิเศษ ด้านการปรับปรุงขบวนการผลิต 7 Waste / QCC / Kaizen / Visual control / Poka-Yoke / 5 ส. / การบริหารจัดการหัวหน้างาน / การบริหารการซ่อมบำรุง/TPM / TQM 
อบรม สัมมนาวิทยากรที่ปรึกษาด้าน Kaizen ของบริษัทเบียร์ทิพย์
 
 
 
 
 

 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai