เรื่อง : หลักสูตร  ภาษีมรดก & ภาษีการให้รับแล้ว..กลับต้องจ่าย.. หรือไม่ อย่างไร?

สถานที่ : โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

      ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ประกอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บภาษีจากการให้ทรัพย์สิน โดยมีผลใช้บังคับพร้อมกันเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น ส่งผลให้การรับมรดกและการให้ทรัพย์สินในบางกรณีอยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีให้กับรัฐ และโดยที่ภาษีการรับมรดกได้มีการประกาศใช้โดยออกเป็นพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 แยกต่างหากจากการจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆ ตามประมวลรัษฎากร และได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ตลอดจนกำหนดเวลา อายุความ อำนาจเจ้าพนักงาน วิธีการเสียภาษี การอุทธรณ์การประเมิน การผ่อนชำระบทกำหนดโทษไว้เป็นการเฉพาะ การทำความเข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง อันจะส่งผลให้มีการวางแผนเพื่อเสียภาษี และการชำระภาษีเป็นอย่างอย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

 

เนื้อหาหลักสูตรเวลา 09:00-16:00 น.

1.ข้อสรุป “มรดก” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

     -  “มรดก” เกิดขึ้นเมื่อใด  -  การเข้ารับมรดก

     -  ทรัพย์สินที่ถือเป็นมรดก  -  บุคคลที่มีสิทธิรับมรดก

2. “ภาษีการรับมรดก” ตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558

     -  เปรียบเทียบภาระภาษีก่อนและหลังบังคับใช้ภาษีการรับมรดก

     -  บุคคลประเภทใดบ้าง ที่ถูกกำหนดให้มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดก

     -  บุคคล & ทรัพย์สินมรดก ที่ได้รับยกเว้นภาษีการรับมรดก

     -  มูลค่ามรดกที่อยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษี

     -  ประเภทของทรัพย์สินที่ต้องนำมาเสียภาษี และไม่ต้องนำมาเสียภาษีการรับมรดก 

     -  ทรัพย์สินที่อยู่นอกประเทศไทยจะต้องนำมาเสียภาษีการรับมรดกหรือไม่อย่างไร

     -  วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินในการเสียภาษีการรับมรดก

     -  อัตราภาษี @ วิธีการคำนวณภาษีการรับมรดก

     -  กำหนดเวลาในการยื่นแบบและชำระภาษ & แบบแสดงรายการที่ใช้ในการชำระภาษีการรับมรดก

     -  การเสียภาษี กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีถึงแก่ความตายก่อนเสียภาษีการรับมรดก

     -  หลักเกณฑ์และวิธีการผ่อนชำระภาษีการรับมรดก

     -  หลักเกณฑ์วิธีการ & กำหนดเวลาในการขอคืนภาษีการรับมรดก กรณีเสียภาษีไว้เกิน หรือเสียภาษีโดย

        ไม่มีหน้าที่ต้องเสีย

     -  หลักเกณฑ์วิธีการ & กำหนดเวลาในการอุทธรณ์การประเมินของเจ้าพนักงาน กรณีถูกเจ้าพนักงา

        ประเมินเรียกเก็บภาษีการรับมรดก

     -  สรุปกำหนดเวลา & อายุความ ตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 กรณีต่างๆ

     -  อำนาจของเจ้าพนักงาน เช่น ออกหมายเรียก ประเมินภาษี ยึดอายัดทรัพย์สิน ฯลฯ

     -  บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 เช่น กรณีไม่ยื่นแบบ ขัดหมายเรียกหลีกเลี่ยง &    

        พยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี การแนะนำ & สนับสนุนให้มีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ฯลฯ

     -  Tax Planning ภาษีการรับมรดก

3. “ภาษีการให้”

     -  “ผู้ให้” กับ “ผู้รับ” ใครคือผู้มีหน้าที่เสียภาษี 

     -  ทรัพย์สินประเภทใดบ้างที่อยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษภาษีจากการให้

     -  การให้โดยเสน่หาเนื่องพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี & การให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยา

         พิจารณาจากองค์ประกอบใด

     -  การให้ที่อยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษี & การให้ที่ได้รับยกเว้นภาษี/ไม่ต้องเสียภาษี

     -  อัตราภาษีที่ต้องเสียจากการให้ & การยื่นแบบเสียภาษีจากการให้

     -  การให้ทรัพย์สินกรณีใดที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

     -  Tax Planning ภาษีการให้

    ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ประกอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บภาษีจากการให้ทรัพย์สิน โดยมีผลใช้บังคับพร้อมกันเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น ส่งผลให้การรับมรดกและการให้ทรัพย์สินในบางกรณีอยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีให้กับรัฐ และโดยที่ภาษีการรับมรดกได้มีการประกาศใช้โดยออกเป็นพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 แยกต่างหากจากการจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆ ตามประมวลรัษฎากร และได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ตลอดจนกำหนดเวลา อายุความ อำนาจเจ้าพนักงาน วิธีการเสียภาษี การอุทธรณ์การประเมิน การผ่อนชำระบทกำหนดโทษไว้เป็นการเฉพาะ การทำความเข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง อันจะส่งผลให้มีการวางแผนเพื่อเสียภาษี และการชำระภาษีเป็นอย่างอย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

 

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ ศุภชัย บำรุงศรี

ตำแหน่งปัจจุบัน
นิติกรชำนาญการ  สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

การศึกษา

  • นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขากฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai