เรื่อง : การทำสัญญาจ้างแบบเจาะลึกทุกประเภทการจ้าง

สถานที่ : โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง และลูกจ้าง องค์การของนายจ้างและองค์การของลูกจ้าง รวมทั้งมาตรการที่กาหนดให้นายจ้าง ลูกจ้าง และองค์การดังกล่าวต้องปฏิบัติต่อกันและต่อรัฐ โดยกาหนดมาตรฐานขั้นต่าในการจ้าง การใช้แรงงาน และการจัดสวัสดิการ ที่จาเป็นในการทางาน หากผู้บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลขาดความรู้อย่างแท้จริงในเรื่องกฎหมายแรงงาน จะทาให้มีปัญหาในการบริหารงาน และรอวันที่จะปรากฏออกมา ซึ่งจะยากแก่การแก้ไขในวันข้างหน้า
แม้กฎหมายแรงงานจะเป็นเรื่องที่คนทางานทั่วไปและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจะได้รู้อยู่แล้วก็ตาม แต่ก็ปรากฏว่าหลายครั้งมีความเข้าใจผิดในบางส่วนบางประเด็น ซึ่งถ้าเป็นการพลาดของฝ่ายบุคคลแล้วกิจการอาจถูกฟ้องร้องเอาได้ หรือสาหรับตัวผู้ใช้แรงงานก็ควรจะรู้และเข้าใจทั้งในหลักการใหญ่และเกร็ดต่างๆ เพื่อที่จะป้องกันสิทธิของตน
หัวข้อการอบรม
1.การทาสัญญาจ้างแรงงานคืออะไร
-สัญญาจ้างแรงงานควรทาเป็นหนังสือหรือไม่ทาด้วยวาจาดีกว่าจริงหรือเพราะไม่ต้องทิ้งหลักฐานไว้ว่าจ้างอย่างไรและอย่างไหนมีผลดีอย่างแท้จริง
-การจ้างทดลองงานทาอย่างไรไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแต่ทาไมต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า(ค่าตกใจ)จะมีทางออกหรือไม่ที่นายจ้างไม่ต้องจ่าย
-ควรระบุอะไรไว้ในสัญญาจ้างแรงงานบ้าง
-ตัวอย่างพอสังเขปของการจัดทาสัญญาจ้างแรงงานที่รัดกุม
-ปัญหาที่มักพบที่เกิดจากการทาสัญญาไม่ถูกต้องรัดกุมเป็นอย่างไร(กรณีศึกษาจากตัวอย่างสัญญาที่ดี)
2. การทาสัญญาจ้างแบบตามผลงาน เช่น รายชิ้น เป็นอย่างไร
หากจานวนชิ้นงานที่ทาได้ต่อวันน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่าจะทาได้หรือไม่เพียงใด
-ลักษณะงานที่ใช้สัญญาจ้างตามผลงาน
-ผลดีของการทาสัญญาจ้างตามผลงาน
-สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างตามผลงานแตกต่างจากลูกจ้างประเภทอื่นอย่างไร
3.การทาสัญญาจ้างแบบมีกาหนดระยะเวลาที่แน่นอนตายตัวเมื่อครบระยะเวลาตามสัญญาไม่ต้องจ่ายทั้งค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นอย่างไร
-การทาสัญญาจ้างแบบงานโครงการและลักษณะงานที่ทาได้
-การทาสัญญาจ้างแบบครั้งคราวและงานจรเป็นอย่างไร
-การทาสัญญาจ้างแบบตามฤดูกาลมีข้อจากัดหรือไม่จ้างนอกฤดูกาลได้เพียงใดงานโรงแรมในช่วงHighseasonจะจ้างได้หรือไม่
4. การทาสัญญาจ้างแบบเหมาค่าแรง (การจ้างเหมาบริการแรงงาน) เหมาช่วง
-ลักษณะของสัญญาจ้างแบบเหมาค่าแรง เหมาช่วงเป็นอย่างไร
-ประเด็นปัญหาข้อพึงระวังและความรับผิดในการทาสัญญาแบบเหมาค่าแรง และเหมาช่วง
5.การฟ้องร้องบังคับชดใช้ค่าเสียหายกรณีลูกจ้างผิดสัญญา
6. การจัดทาสัญญาค้าประกันการทางาน
-หลักในการจัดทาสัญญาค้าประกัน ด้วยทรัพย์ ด้วยบุคคล
-ตัวอย่างของสัญญาค้าประกันที่ดี
-ประเด็นปัญหาที่มักเกิดขึ้นในการทาสัญญาค้าประกันและวิธีการแก้ไข
7.ถามตอบ

วิทยากรอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
-ประธานกรรมการบริหาร Kriszd Quality Innovation Institute และ SCENARIO TECHNOLOGY CO.,LTD.
-กรรมการในคณะรับรองมาตรฐานแรงงานไทย และ กรรมการคัดเลือกที่ปรึกษาในระบบบริหารจัดการมาตรฐานแรงงานไทย สานักมาตรฐานแรงงานไทย กระทรวงแรงงาน
-ที่ปรึกษา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
-กรรมการบริหาร TuV Nord ประเทศไทย-เยอรมัน
-อดีตผู้บริหารระดับ CEOs บริษัทจากัดมหาชนหลายแห่ง
-ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง กระทรวงยุติธรรม
-กรรมการบริหารสายแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
-ผู้เชี่ยวชาญทั่วไปและที่ปรึกษาการบริหารคุณภาพ บริหารทรัพยากรมนุษย์ และกฎหมาย
-ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมาธิการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร
-กรรมการบริหารสายแรงงาน และ กรรมการบริหาร สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย
-ประธานคณะทางานจัดตั้งศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
-กรรมการในอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สาหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.
-กรรมการในอนุกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.
-ผู้เชี่ยวชาญระบบการบริหารคุณภาพ , ISO9000 , TQM/TQMS และการบริหารทรัพยากรบุคคล-กฎหมายแรงงาน นิติกรรม สัญญา
-ผู้ร่างระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล เครือซิเมนต์ไทย และ บริษัทเอกชนมากกว่า1,000แห่ง
-ที่ปรึกษาผู้ประกอบการ สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์


-ประธานกรรมการบริหาร KriszdQuality Innovation Institute และ SCENARIO TECHNOLOGY CO.,LTD.
-กรรมการในคณะรับรองมาตรฐานแรงงานไทย และ กรรมการคัดเลือกที่ปรึกษาในระบบบริหารจัดการมาตรฐานแรงงานไทย (สานักมาตรฐานแรงงานไทย กระทรวงแรงงาน)
-ที่ปรึกษา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
-กรรมการบริหาร TuVNord ประเทศไทย-เยอรมัน
-อดีตผู้บริหารระดับ CEOs บริษัทจากัดมหาชนหลายแห่ง
-ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง กระทรวงยุติธรรม

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai