เรื่อง : เจาะลึกทุกประเด็น รายจ่ายต้องห้าม ภาษีซื้อต้องห้าม

สถานที่ : โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน)
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

เนื้อหาหลักสูตร
1. รายจ่ายต้องห้ามเกี่ยวกับค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา

2.ปัญหาด้านรายจ่ายส่วนตัว ให้โดยเสน่หา และค่ารับรอง
-การให้สินค้าตัวอย่างกับลูกค้าบางรายจะลงรายจ่ายได้หรือไม่
-การให้ลูกค้ามาใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
-การเลี้ยงอาหารกลางวันพนักงานทุกคนในบางโอกาส
-ให้มีรถรับส่งพนักงานจากที่พักถึงที่ทางาน
-จัดนาเที่ยวต่างประเทศให้กรรมการ
-รายจ่ายที่เกี่ยวกับค่าพาหนะของลูกจ้างที่ออกไปรับรองลูกค้า
-การให้รางวัลกับลูกค้าบางราย
-การพาลูกค้าไปเลี้ยงเกิน 2,000บาท
-การโอนหุ้นให้พนักงานจะถือเป็นการให้โดยเสน่หาหรือไม่
-การให้ที่พักกับพนักงานโดยไม่คิดค่าเช่า
-จัดงานเลี้ยงปีใหม่ให้พนักงาน
-พาพนักงานไปดูงานต่างประเทศ
-รายจ่ายที่เกี่ยวกับค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ , หรือพาลูกค้าไปสปา

3. ผลขาดทุนจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
-ขายทรัพย์สินต่ากว่าราคาตลาด
-ผลขาดทุนจากการขายรถยนต์นั่งที่ต้นทุนเกิน 1ล้าน
-บริษัทนาเงินไปลงทุนซื้อหุ้นบริษัทอื่นเพื่อหวังเงินปันผลแต่ปรากฏว่าราคาหุ้นบริษัทนั้นตก บริษัทสามารถลงรายจ่ายได้หรือไม่

4. ปัญหาการตัดหนี้สูญ
-การนาทรัพย์สินเก่าที่ตัดค่าเสื่อมหมดไปแล้วบริจาคลงรายการราคาตลาดได้หรือไม่
-การบริจาคเงินให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล
-การให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาเองโดยไม่ผ่านสถาบันการศึกษา
-การนาสินค้าที่ล้าสมัยไปบริจาค
-การลงรายจ่ายเพื่อการกีฬาที่ได้เพิ่มขึ้น
-การลงรายจ่ายเพื่อการศึกษาให้ได้ 2เท่า

5. ปัญหาเงินบริจาค
6. ปัญหาการต่อเติม , ปรับปรุง ซ่อม และบารุงทรัพย์สิน
7. ถามตอบ

 

วิทยากร
อาจารย์สิงห์ติย์กร ทวิพัฒน์

วิทยากรผู้ชานาญการด้านภาษี -จากกรมสรรพากร

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร :

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai