เรื่อง : กลยุทธ์การเลือกวิธีชาระค่าสินค้าระหว่างประเทศ

สถานที่ : โรงแรมโกลด์ออร์คิดแบงค็อก(ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันของประเทศไทย ให้มีการสร้างผู้ประกอบการส่งออก นาเข้ารายใหม่เกิดขึ้นเป็นจานวนมาก เมื่อเกิดการซื้อขายกัน การตกลงกันในเรื่องวิธีการชาระค่าสินค้านั้นเป็นเรื่องที่ขนาดเสียไม่ได้ไม่ว่าท่านจะเป็นฝ่ายผู้นาเข้า หรือผู้ส่งออกก็ตามเงินหรือค่าตอบแทนเป็นสิ่งที่ผู้ขายปรารถนามากที่สุด เพราะคงไม่มีผู้ขายรายใดที่ต้องการขายสินค้า โดยไม่สนใจว่าจะได้รับค่าสินค้าหรือไม่ ครบถ้วน ล่าช้า หรือเปล่า สิ่งที่ผู้นาเข้าสินค้ามีความกังวลที่สุดคือเมื่อตกลงหรือทาสัญญาซื้อไปหรือจ่ายเงินไปแล้วจะได้สินค้าที่มีคุณภาพตรงตามที่ตนได้ตกลงกับผู้ขายในราคาที่ตนยินดีที่จ่ายเป็นค่าสินค้านั้นหรือไม่
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ
ผู้ประกอบการนาเข้าส่งออก จะมีวิธีการ หรือกลยุทธ์ใด ที่จะสามารถงัดมาใช้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับการจ่าย การรับเงินในการซื้อและการขาย ภายใต้เงื่อนไขในเรื่องสัญญา ข้อตกลง วิธีการ ความเสี่ยง อัตราแลกเปลี่ยน การขนส่งคุณภาพของคู่ค้า การอบรมนี้จะช่วยให้ผู้นาเข้า-ส่งออก สามารถเลือกวิธีการชาระเงินที่รัดกุม เหมาะสมได้เปรียบในเชิงการค้า บริหารและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการชาระเงินระหว่างประเทศอย่างชาญฉลาด
(Payment Strategy for International Business)
หัวข้อการสัมมนา
1. ความรู้ทั่วไปในการทาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
2. การเลือกใช้การขนส่งสินค้า
3. ทาการตกลงซื้อขายโดยการทาสัญญา (เงื่อนไขที่จะต้องระมัดระวัง)
4. การเลือกใช้ข้อกาหนดการค้า Incoterms® 2010 เพื่อไม่ให้เสียเปรียบ
•EXW , FCA , FAS , FOB ,CFR , CIF, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP
5.การเลือกใช้วิธีการชาระเงิน ข้อได้เปรียบเสียเปรียบ , เทคนิค
•Letter of Credit (L/C) –Bills for Collection (B/C)
•Consignment –Open Account)
•Advanced Payment
6.เอกสารที่เกี่ยวข้องในการค้าระหว่างประเทศ เอกสารทางการเงิน (Financial Documents)เอกสารทางการขนส่ง (Transport Documents)เอกสารทางการค้า (Commercial Documents)
•Transfer L/C-Back to Back L/C , Revolving L/C-Standby L/C , Domestic L/C
7.เงื่อนไขใน Letter of Credit ที่ต้องระวังเป็นพิเศษ
8. การเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Finance)
•เพื่อการส่งออก : Packing Stock , Packing Credit , Factoring
•เพื่อการนาเข้า : L/C Trust Receipt , Letter of Guarantee , Shipping Guarantee
9.กรณีศึกษา และคาถาม คาตอบ

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์

การศึกษา   

 • ปริญญาตรี Bachelor of Science in Agriculture (BSA.)
 • Major : Botany (Weed Control)
 • University of The Philippines, College of AgriculturePhilippines
 • ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA)
 • Central Missouri State University USA.

การอบรมและสัมมนา

 • หลักสูตร TRADE FINANCE  จาก ธนาคารในกลุ่ม  ASEAN BANKING COUNCIL,BANKERS ASSOCIATION OF  THE  PHILIPPINES
 • อบรมจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  หลักสูตร
 • การวิเคราะห์และการพิจารณาสินเชื่อ
 • การโอนเงินระหว่างประเทศ
 • วิธีการส่งออกและนำเข้า
 • Uniform Customs and Practice for
 • Documentary Credits (UCP 500 )
 • Uniform Rules for Collection (URC 522)
 • ผู้จัดการมืออาชีพ
 • เทคนิคการเจรจาแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา
 • การวิเคราะห์งบการเงิน
 • การสัมมนาเรื่อง วิธีการปฏิบัติในการประนอมหนี้ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ วิภาวดี วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2541

ประสบการณ์และหน้าที่การงาน

 • 2511 อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2518 พนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
 • 2521 วิทยากรศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
 • 2527 ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาสามแยกไฟฉาย
 • 2531 ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาลุมพินี 
 • 2534 เจ้าหน้าที่บริหารธนาคารระดับ A.V.P. (Assistant Vice President)
 • 2537 ผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์บริการธุรกิจส่งออกและนำเข้าธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ศูนย์สีลม

เครื่องราชอิสรยาภรณ์
เบญจมาภรณ์มงกฏไทย ได้รับพระราชทานเนื่องจากกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นผู้ขอพระทานให้เพราะพิจารณาว่าได้เป็นผู้สนับสนุนและช่วยส่งเสริมการส่งสินค้าออก

เกียรติบัตร   

 • 2524 เป็นวิทยากรดีเด่น สายงานด้านต่างประเทศ ประเภทการสอน 
 • 2531 วิทยากรดีเด่น ประเภทเอกสารทางวิชาการดีเด่น
 • 2532 วิทยากรดีเด่น ประเภทอุปกรณ์การสอนดีเด่น
 • 2533 วิทยากรดีเด่นและยอดเยี่ยม

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาธุรกิจต่างประเทศธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยสยาม
 • วิทยากร สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
 • วิทยากรรับเชิญภาคเอกชนในหัวข้อ
  • เทคนิคในการเจรจาแก้ไขหนี้
  • การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
  • การวิเคราะห์เครดิตและพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ การปรับโครงสร้างหนี้
  • ข้อควรระมัดระวังการชำระค่าสินค้าระหว่างประเทศ
  • การใช้ INCOTERMS 2000,  UCP 500,
  • URC 522 ไม่ให้เสียเปรียบคู่ค้า
 • วิทยากรรับเชิญจากกระทรวงอุตสาหกรรมใน
 • หัวข้อ “แนวทางแก้ไขหนี้ของSME ให้พ้น NPLได้อย่างไร”
 • อนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร “เศรษฐศาสตร์” ของกระทรวงศึกษาธิการ

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai