เรื่อง : Update ทุกปัญหาด้านภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม

สถานที่ : โรงแรมเซ็นทรัล สเตชั่น (พระราม 4) ใกล้ MRT หัวลาโพง
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

เนื้อหาหลักสูตร

 1. ครบเครื่องเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม และหลักเกณฑ์การออกใบกำกับภาษีที่ถูกต้อง
  • Update ประกาศและกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม  และปัญหาเกี่ยวกับการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงทะเบียนและการแจ้งเลิก
  • ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและกรณีได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ความรับผิดชอบและฐานภาษีในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ปัญหาการรับรู้รายได้เพื่อเสียภาษี เงินได้นิติบุคคลกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และประเด็นต่างๆ ที่สรรพากรมักตรวจสอบเป็นอย่างไร
  • ปัญหาการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม การนำสินค้าไปบริจาค ทำลาย ขายต่ำกว่าราคาตลาด
  • อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา 7% และ 0% การเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับประโยชน์และหลักเกณฑ์และข้อผ่อนปรนสำหรับผู้ส่งออก(อัตรา 0%) อย่างไรบ้าง
  • ภาษีมูลค่าเพิ่มของการซื้อบัตร Easy Pass จะนำภาษีซื้อไปเครดิตได้หรือไม่ ในส่วนของการรับบริการทางด่วน มิใช่เงินประกัน
  • หลักเกณฑ์และสาระสำคัญใหม่ในการออกใบกำกับภาษีที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์สรรพากรกำหนด
  • หลักการออกใบกำกับภาษีที่ถูกต้องและไม่ถูกกรมสรรพากรตรวจสอบ กรณี
 • กรณียกเลิกการออกใบแทนใบกำกับภาษีกรณีออกใบกำกับภาษีผิด ชำรุด หาย ออกล่าช้าและลูกค้าไม่ต้องการใบกำกับภาษี
 • การออกใบกำกับภาษีระหว่างย้ายสถานประกอบการและใช้ใบกำกับภาษีเหลื่อมเดือนได้หรือไม่
 • การออกใบกำกับภาษีกรณีการส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม ทำอย่างไรให้ประหยัดภาษี
 • ปี 2558 ออกใบกำกับภาษีสาระสำคัญผิด สามารถออกใบใหม่แทนใบเดิมในปี 2559 ได้หรือไม่และต้องออกอย่างไร
 • กรณีออกใบกำกับภาษีที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนดจะมีโทษหรือไม่ อย่างไร

 

ภาษีซื้อต้องห้ามและการเฉลี่ยภาษีซื้อตามหลักกฎหมายสรรพากร

 • เทคนิคการจัดทำภาษีซื้อ-ภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบที่ถูกต้อง
 • หลักเกณฑ์การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีซื้อที่สามารถขอคืนในการคำนวณภาษีได้
 • ภาษีซื้อต้องห้ามตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่ารับรอง ค่าน้ำมันรถของบริษัทและรถเช่า ค่า พรบ. ค่าซ่อมแซมสามารถขอคืนภาษีได้หรือไม่อย่างไร
 • หลักเกณฑ์ของภาษีซื้อที่ขอคืนได้ (ห้ามลงเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
 1. สารพันปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่นักบัญชีควรระวัง
  • หน้าที่ในการหัก ณ ที่จ่ายของบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ควร หักอย่างไร หักเท่าใด และหักเมื่อใด
  • การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าจ้างทำของ
  • 1. หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนอย่างไร ต้องนำโบนัส และค่าล่วงเวลามารวมด้วยหรือไม่
  • 2. ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายจากประโยชน์เพิ่มพนักงานหรือไม่ เช่นการได้พักฟรี อาหารฟรี โทรศัพท์ฟรีและต้องหักอย่างไร
  • 3. กรณีนายจ้างออกภาษีให้จะคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
 2. การหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้ที่จ่ายให้บริษัทต่างประเทศ ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย เช่น ค่าสิทธิ์ ดอกเบี้ย เงินปันผล
 3. การหักภาษี ณ ที่จ่าย จากการซื้อสินค้า หรือ การชำระค่าบริการที่มีค่าสิทธิ์ แฝงอยู่
  • การหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือค่าเครื่องหมายการค้า
  • การหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พ่วง Software
  • กรณีค่าจ้างพัฒนาSoftware หากลิขสิทธิ์เป็นของผู้ว่าจ้าง หรือลิขสิทธิ์เป็นของผู้รับจ้างพัฒนาต้องหักภาษีอย่างไร
 4. การหักภาษี ณ ที่จ่ายของผลตอบแทนจาการลงทุน และค่าธรรมเนียม กรณี
  • ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร ดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินบริษัทในเครือ เงินปันผล
  • ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ เช่น ค่าโอนเงินแลกเปลี่ยนเงินตรา
 5. การให้เช่าทรัพย์สิน กรณี
  • การหักภาษีจากเงินมัดจำ เช่าคลังสินค้าเป็นการเช่าหรือการบริการรับฝากสินค้า และหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
  • การหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีค่าจ้างทำป้ายและค่าเช่าป้าย หากใบเสร็จไม่ได้แยกค่าเช่าป้ายโฆษณากับค่าจ้างทำป้ายออกจากกัน
 6. การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการให้เช่าพื้นที่ห้างสรรพสินค้า
 7. การตรวจสอบรายได้ตาม ภงด.50 ภพ.30 กรณีต้องมีภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.53
 8. การบริจาคกับภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลและการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มบริจาคอย่างไรให้ได้ 2 เท่า
 9. ปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลกระทบยอด ภงด.50 ภพ.30 และ ภงด. 53 ที่นักบัญชีต้องรู้
 10. ความแตกต่างของเงินได้และการหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีส่งเสริมการขาย และเงินได้จากการรับเหมา ที่ฝ่ายบัญชีควรรู้
  • ความแตกต่างของเงินได้ตามมาตรา 40(2)(6)(8) และการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • 1. ความแตกต่างระหว่างการขายสินค้ากับการรับจ้างทำของ เช่น การสร้างห้องเย็นในธุรกิจอาหาร
  • 2. ความแตกต่างระหว่างการขนส่งกับการเช่ารถ
  • 3. การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากค่ารักษาพยาบาล เช่น จ่ายให้หมอ หรือ จ่ายให้กับโรงพยาบาล
 11. ความแตกต่างระหว่างการขนส่งกับการบริการ
  • ค่าตั่วรถทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
  • การจ่ายค่าขนของให้กับสายการบินที่รับขนส่งสาธารณะ
 12. ภาษี หัก ณ ที่จ่ายจากการส่งเสริมการขาย
  • กรณีลด แลก แจก แถม การชิงโชค การส่งเสริมการขายและการจ่ายค่าสื่อโฆษณาผ่านเอเจนซี่ โดยใบเสร็จไม่ได้แยกค่าบริการกับค่าโฆษณา
 13. กรณี ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงินได้จากการรับเหมา
  • 1.ความแตกต่างของเงินได้ตามมาตรา 40(2) และ 40(7) และกรณีจ่ายเงินประกัน เงินจอง เงินมัดจำ เงินจ่ายล่วงหน้า เงินทดรองจ่าย
  • การหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีแยกสัญญาซื้อขายกับสัญญาให้บริการ หรือกรณีสัญญาแยกมูลค่าของสินค้าและมูลค่าของบริการ
 14. การหักภาษีการจ่ายค่าบริการต่างๆและการจ่ายให้นักแสดงสาธารณะมีความแตกต่างกันอย่างไร หักในอัตราใด
 15. ภาษีหัก ณ ที่จ่ายกรณีเงินได้จากกิจการพาณิชย์ กรณี
  • 1. ซื้อสินค้าโดยมีบริการติดตั้งหรือมีการให้บริการพร้อมจัดหาสินค้า
  • 2. การจ่ายเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันวินาศภัย
  • 3. ค่าโทรศัพท์/ค่าไฟฟ้า/ค่าประปา
 16. กรณียื่นแบบเพิ่มเติมภายในกำหนดเวลาสามารถทำได้หรือไม่ และกรณีต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่ม และการขอลดเบี้ยปรับเงินเพิ่มทำได้อย่างไร
 17. การขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายผิด ยื่นขาด จะมีปัญหาตามมาภายหลังหรือไม่อย่างไร
 18. Update กฎหมายและประกาศฉบับใหม่ของกรมสรรพากรประจำปี 2558

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ธงชัย ยางงาม

นิติกรชานาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai