เรื่อง : Course : Basic & Advance International Material Data System : IMDS

สถานที่ : โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
     เนื่องจากธุรกจิ ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้ าแล้ว นอกจากเราต้อง
ดา เนินการ Set up ระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทา การผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามทีลูกค้าต้องการแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่
ทุกบริษัทฯ จะมองข้ามไม่ได้ คือ สินค้าต้องปราศจากสารปนเปื้ อนที่เป็ นพิษและส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและมนุษย์นั้น ก็คือ
สารเคมีที่จัดอยู่ในจา พวกสารโลหะหนักนั่นเอง อาทิ เช่น โครเมียม แคดเมียม ปรอท ตะกัว่ และอื่นๆ
ซึ่งเป็ นเรื่องยากถ้าผู้ประกอบการ ไม่มีความรู้ ความเข้าใจอย่างเพียงพอ เพราะนอกจากผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่ว่าด้วยเรื่องการควบคุมสารปนเปื้ อน คือ ELV, ROHS, REACH, SVHC, 76/769/EEC, PFOS, DMF, WEEE,
ตลอดจนข้อกา หนดสารเคมีชนิดอื่นๆ ที่ทาง OEM และหน่วยงานที่ทา การควบคุม และบังคับใช้กฎหมาย ได้ประกาศฯ ควบคุม
หรือห้ามใช้ ซึ่งเป็ นข้อกา หนดที่ทุกบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตลอดจนต่อไปในอนาคต IMDS : International
Material Data System หรือ ระบบข้อมูลวัสดุสากลซงึ่ เป็ นระบบที่สา คัญมากที่เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้ า ดังนั้นทุกโรงงาน / บริษัท ไม่ว่าจะเป็ นเทรดดิ้ง จา เป็ นต้องดา เนินการทา
ข้อมูลในระบบนี้เพื่อ Support ให้กับคู่ค้าของตน หากบริษัทฯ ใดไม่ดา เนินการจะถูกสัง่ ห้ามไมใ่ ห้ทา การผลิต ห้ามส่งออกและซื้อ
ขายสินค้าโดยเด็ดขาด


วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
1.เพื่อให้เข้าใจข้อกา หนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้ อนในอุตสาหกรรมยานยนต์
2. เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทา รายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายและมาตรฐานสากล
3.เพื่อให้ทราบถึงการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารอันตรายที่มีผลต่อสิงแวดล้อมและมนุษย์ในผลิตภัณฑ์และให้สอดคล้องกับ
ข้อกา หนดของกฎหมาย


ลักษณะการอบรม
1. การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 40 % ปฏิบัติ 60 %
2. ทา Workshop ทาในระบบ IMDS
3. วิเคราะห์ข้อมูล การตีความข้อกา หนด วิธีการแก้ไข


ผู้ควรเข้ารับการอบรม
• ฝ่าย New Model, R&D, Engineering
• ฝ่าย การตลาด
• ฝ่าย จัดซื้อ
• ฝ่าย QC/QA
• บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการทา เอกสาร PPAP ให้กับลูกค้า ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน และผู้สนใจทัว่ ไป

 

เนื้อหาหลักสูตร:AdvanceIMDS-PT-002InternationalMaterialDataSystem(IMDS)Training

IMDSAdministration&ImplementingIMDSinOrganization
•ClientManagerAdministrationFunctions
•NewUserSetup(IMDSTeam-Rolesandresponsibilities),PasswordReset,Editing
•ScopingyourIMDSworkloadandcalculatingnecessaryresource
•TheroleofITSolutionsinIMDS
•SettingyourIMDSAccount-whenshouldyouuseOrganizationalUnits?
•Functionofaclientmanagerandcontactperson
•SettingyourIMDSAccount-whenshouldyouuseOrganizationalUnits?


ManagementofDataReceivedbySuppliers
•EstablishingDataQualityStandards
•Review/AnalysisofDataInflowing
•IdentificationofProblematicData
•SupplierCommunication
•DataTrackingMethods
•Establishingtrackingandmanagementsystemsforyoursuppliers
•IMDSCheckFunction
•Howtohandlesupplierswhocannot/willnotprovideIMDSdata
•ProcessingSuppliersSubmissions-SettingdataqualitystandardandacceptingandrejectingsupplierMDSs
•Time-SavingTechniques
•InternalDataLibraries
•MDSRequestFunctionality
•NeedsforNewSubmissions
•AnalyzingDataforREACHSVHCs
•UsingtheMDSRequestfunctioninIMDS

MaterialandRestrictedSubstanceIssue
•GlobalAutomotiveDeclarableSubstanceList(GADSL)ListofRestrictedSubstancesandDeclarableSubstance
•OEMIMDSRequirementandacceptancecriteria
•IMDSDataRecommendations
•ELVAnnexIIExemptions
•ReportingaprintedCircuitBoardinIMDS(UsingGenericpublishedpartdatafromtheIMDSSteeringCommittee)
•ELVAnnexIIExemptions


IMDSManagementIssue
•ImplementingIMDS
•IntegratingIMDSintoQualityPrograms
•EstablishingInternalandsuppliersDataQualityStandards
•DataNeeds/SystemRequirements
•CompletingyourassemblyandsubmittingtoyourcustomerUsingtheAnalysisfunctiontoCheckoverallSVHCContent
•SupplyChainManagement

 ***ผู้สัมมนาเตรียมโน้ตบุ๊ค และ ID ส่วนตัว มาด้วย***

วิทยากร :  อาจารย์พิทักษ์ บุญชม

 ประวัติการศึกษา

  •         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  •         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น (ไทย – เยอรมัน) สาขาเครื่องกล

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์พิทักษ์ บุญชม

ประวัติการศึกษา

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น (ไทย – เยอรมัน) สาขาเครื่องกล

 

ประวัติการฝึกอบรม

 ศึกษาดูงานฝึกอบรมที่ บริษัท มาสด้า คอร์ปอเรชั่น ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 4 เดือน (Quality Engineering Concept for Automation Production System)

 ศึกษาดูงานที่ บริษัท YOUNGSIN METAL ณ ประเทศเกาหลี เป็นเวลา 45 วัน

 ISO/TS 16949 : 2009 Introduction & Implementation

 การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (Advanced Product Quality Planning (APQP)

 ภาวะล้มเหลว และการวิเคราะห์ผลกระทบ (Failure Modes and Effects Analysis (FMEA)

 กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนในการผลิตและวิธีการจัดทำแผนควบคุมกระบวนการ

 (Production Part Approval Process (PPAP) and Control Plan)

 การควบคุมกระบวนการผลิตในเชิงสถิติ (Statistical Process Control (SPC)

 การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis (MSA)

 ประสิทธิภาพและเทคนิคการเป็นหัวหน้างาน (Technique to be an Efficient Supervisor Skills)

 ระบบการผลิตแบบทันเวลา (JIT)

 ระบบวัสดุสากล International Material Data System (IMDS)

 The Importance of Dimensional Measuring Instruments.

 Dimensional Metrology Seminar.

 ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อสังคม (Corperate Social Responsibilities (CSR) (ISO 26000)

 เข้าร่วมการประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ (National Engineering Conference 2007.)

 

ประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม

 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN METAL จำกัด

 หัวหน้าวิศวกรอาวุโสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

 หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

 หัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และควบคุมคุณภาพ บริษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

 หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

 หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และรักษาการหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด

 หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท ไทเซอิ พลาส (ประเทศไทย) จำกัด

 หัวหน้าแผนกประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท เอสเจ มิโครน จำกัด

 วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท อินเนอร์ยี่ ออโตโมทิฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 วิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุสาหกรรมยานยนต์ (SOC, ELV, RoHS, REACH – SVHC, IMDS, PFOS, PFOA, DMF, Etc.) บริษัท ไทยซัมมิท มิทซูบะ อิเล็กทริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

 วิศวกรโรงงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท เอ็น ซี ไอ จำกัด

 วิศวกรเครื่องกล บริษัท บิลเลี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 วิศวกรที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานหม้อไอน้ำ บริษัท มาสเตอร์ คอม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai