เรื่อง : การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ

สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก (สถานี MRT รัชดาภิเษก) บุ
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

          บุคลิกภาพที่ดีเป็นส่วนส่งเสริมให้องค์กรสมัยใหม่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้มีศักยภาพมากยิ่งข้นึ ซึ่งในสภาพสังคมที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในปัจจุบันบุคลิกภาพจึงเป็นเครื่องมือที่สา คัญของบุคลากรที่จะต้องเกี่ยวข้องในการทา งาน นอกจากนี้ การพบปะเมอื่ แรกเห็นจะเกิดความประทับใจกันนั้น ยังต้องอาศัยทั้งทักษะ การวางตัว และการรักษาภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายใหฝึ้กฝนโดยเริ่มคา ถามแรกกับตัวเราเองว่า “บุคลิกภาพในส่วนใดของเราบ้างที่ควรปรับ ควรปรุง” ด้วยเหตุนี้หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบเพื่อการพัฒนาเครื่องมือที่จะเป็นพลังใหบุ้คลากรในสายงานประชาสัมพันธ์ สามารถขับเคลื่อนความสา เร็จในอาชีพ การงาน ให้มีศักยภาพมากยิ่งข้นึ ด้วยการมีบุคลิกภาพที่ดี โดยการสัมมนาจะเน้นรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกปฏิบัติรายบุคคล พร้อมทั้งการให้คา แนะนาเพื่อการพัฒนาจากวิทยากรผู้เชยี่ วชาญ เพื่อให้ผู้ข้ารับการอบรม มีความเชื่อมัน่ ในตัวเอง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถปรับปรุงบุคลิกภาพของตนโดยพจิ ารณาจากจุดเดน่ และจุดด้อยของตน เพื่อให้พร้อมที่จะสร้างความประทับใจ รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ ให้ก้าวทันโลกที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว

วัตถุประสงค์
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจทั้งเชิงวิชาการและการฝึกปฏิบัติ ให้เห็นถึง
ความสา คัญของบุคลิกภาพทั้งภายนอกและภายใน อันมีส่วนสา คัญยิ่งต่อความสา เร็จในงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นผู้ที่ต้องพบปะกับผู้บุคคลต่างๆ ที่มีความหลากหลาย
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้วิเคราะห์ตนเองในการแสดงออกตอบสนองต่อผู้อื่น เรียนรู้เทคนิค
วิธีการพัฒนาตนเองเพื่อนาไปสู่การแสดงออกและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีการพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมสอดคล้องกับอาชีพของตนและ
นาไปประยุกต์ใช้ ในงานที่ทา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนาเทคนิควิธีการในการพัฒนาบุคลิกภาพไปใช้ในชีวิตประจา วัน
และการทางาน

เนื้อหาหลักสูตร
การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน ด้านจิตใจ (Internal Personality
Development – Mind)
- การพัฒนาบุคลิกภาพภายในเพื่อปรับทัศนคติและวางรากฐานในการ
พัฒนาบุคลิกภาพ
- การสร้างเสน่ห์และความประทับใจ
- การสร้างความเชื่อมัน่ และมัน่ ใจในตนเอง
การพัฒนาบุคลิกภายนอก ด้านการแสดงออก ท่วงท่า และอิริยาบถ
(External Personality Development Appearance and Visual Poise) การ
สร้างบุคลิกที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบุคลากร
- เคล็ดลับการแต่งกายให้สมบุคลิกมืออาชีพ
- วิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะของบุคคล
- เลือกสวมใส่เครื่องแต่งกายให้เหมาะกับบุคลิกและโอกาส
- เรียนรู้หลักการเลือกเสื้อผ้าที่ใช้สวมใส่ในโอกาสต่างๆ
- เรียนรู้เกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้ดูมาดมัน่ และดึงดูดสายตา
ปรับมาดและท่วงท่าอิริยาบถที่มัน่ ใจสง่ามนั ่ ใจในตัวเอง
- เพื่อวิเคราะห์มาดและท่วงท่าทุกการเคลื่อนไหวของคุณ
- ปรับปรุงท่วงท่า การเดิน ยืน นั่ง ให้ดูกระฉับกระเฉง
- การแต่งกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพ (Wardrobe and Personality)
- วิเคราะห์บุคลิกลักษณะเป็นรายบุคคล เพื่อเสริมสร้างอิริยาบถที่
เหมาะสมในการนั่ง ยืน เดิน ฯลฯ
ข้อแนะนาการเตรียมตัวสา หรับผู้เข้าอบรม
หลักสูตรนี้เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้เรียนจึงต้องเตรียมตัว
ล่วงหน้าก่อนเข้าหลักสูตร โดยการแต่งกายให้พร้อมเช่นเดียวกับเวลาที่
ไปปฏิบัติงาน เพื่อให้วิทยากรวิเคราะห์บุคลิกลักษณะเป็นรายบุคคลได้
อย่างถูกต้องตามสภาพเป็นจริง

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ วสันต์ ฤทธิ์มนตรี

ตำแหน่งปัจจุบัน     กรรมการผู้จัดการ 

ประวัติการศึกษา     

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 
 • สาขา การบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี

 • ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม

ประสบการณ์ในการทำงาน

 • ผู้จัดการอาวุโส สังกัดแผนกพนักงานสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • ฝ่ายโฆษณา และประชาสัมพันธ์ห้างสรรพสินค้าแฟรี่ พลาซ่า จังหวัดขอนแก่น
 • เจ้าหน้าที่กองประกวดอบรมการแต่งหน้าให้กับผู้เข้าประกวด “นางสาวไทย” ปี 2532 – 2538 และให้แนวคิด, สีสันการแต่งหน้าสำหรับผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ปี 2537
 • Make - Up Artist ให้กับเครื่องสำอาง Revlon, เอสเต้ ลอเดอร์
 • Make – Up Artist ให้กับฝ่ายการตลาด เครื่องสำอาง 4 แบรนด์ ได้แก่ เฟสก้า,ปิแอร์ การ์แดงส์,โมเมนต้า,เดอ มาเบรนด์ ของบริษัท แพนคอสเมติกส์
 • ฝ่ายแฟชั่น (สไตลิสต์) นิตยสารเปรียว

ประสบการณ์ด้านการบรรยาย

 • วิทยากรพิเศษเกี่ยวกับเรื่อง การดูแลและรักษาผิวพรรณ เติมสีสันให้กับบุคลิก ของสถาบัน   บุคลิกภาพจอห์นโรเบิร์ต เพาเวอร์ส และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • วิทยากร เกี่ยวกับ Men’s Grooming สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพจอห์นโรเบิร์ต เพาเวอร์ส
 • วิทยากรพิเศษทางด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ และคณะกรรมการ การประกวดโครงการ “สุดยอดคนพันธ์อา” ของกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดกรมอาชีวะศึกษา และกรมประชาสัมพันธ์
 • วิทยากรพิเศษ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
 • ผู้ชำนาญการฝึกอบรม (Training Specialist) สังกัดแผนกพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เซ็นทรัล เทรดดิ้ง จำกัด บริษัทในกลุ่ม เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป
 • วิทยากรบรรยายให้หัวข้อ เทคนิคการขาย,การบริการด้วยใจ,การพัฒนาคน,บุคลิกภาพที่ดี  สำหรับพนักงานขายให้กับพนักงานบริการในกลุ่ม Central Restaurants Group, (Pizza Hut,  Auntie anne’s, Mister Donut, KFC, Baskin Robbins, steak Hunter)
 • Training Operation (ฝึกอบรมพิเศษ) ผลิตภัณฑ์ Nicole Comertics สินค้าบริษัทในกลุ่ม  เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป
 • วิทยากรให้แนะนำเรื่องบุคลิกภาพ และการแต่งกายในรายการของบริษัท ยูนิเวอร์ไทย โฮลดิ้ง  จำกัด หัวข้อ “พลิกหมองเป็นขาว พลิกหาสาวโอโม่”
 • วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีสำหรับนักขาย” ให้กับพนักงานแนะนำสินค้า บริษัทในกลุ่ม PRIMA GOLD INTERNATIONAL CO.,LTD.

หลักสูตรที่บรรยายประจำ

 • หลักสูตร ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)
 • หลักสูตร ด้านการเสริมความงาม และการแต่งกาย (Make-up & Wardrobe Technique)
 • หลักสูตร ด้านการบริการ (Service Mind)
 • หลักสูตร ด้านการสื่อสารสำหรับงานบริการ (Communication Skills) 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai