เรื่อง : การจัดการงานเอกสาร สาหรับ HR และงานบริหาร

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์สุุขุมวิท 6
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล
             แม้ว่าในปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์สานักงานสาคัญที่มีการนามาใช้ในทุกองค์กรแต่ปัญหาสาคัญที่พบบ่อยโดยทั่วไปคือผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะค้นหาไฟล์ที่บันทึกไว้ไม่พบหรือเสียเวลานานในการค้นหาทั้งนี้นอกจากทักษะของผู้ใช้แต่ละคนแล้วการตั้งชื่อไฟล์การตั้งชื่อโฟลเดอร์ตลอดจนการบริหารจัดการพื้นที่เก็บข้อมูลนั้นยังขาดความเป็นระบบระเบียบทาให้ไม่สามารถเลือกใช้ข้อมูลที่จาเป็นได้ในเวลาที่ต้องการ
            นอกจากนี้งานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่มีลักษณะคล้ายๆกันในแต่ละวันแต่ผู้ใช้ก็ต้องทางานลักษณะเดิมๆซ้าซ้อนแทนที่จะสร้างแม่แบบ(MasterTemplate)ให้สามารถใช้งานได้สะดวกหรือการออกแบบการจัดเก็บฐานข้อมูลที่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการประมวลผลได้ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ที่เป็นอุปกรณ์ที่มีศักยภาพสูงนั้นใช้งานได้ไม่ต่างไปจากเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาทั่วไป
          ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และเครือข่ายออนไลน์ทาให้องค์กรต่างๆมีตัวเลือกมากขึ้น“ไม่สาคัญว่าเทคโนโลยีนั้นจะถูกออกแบบมาเพื่อเราหรือไม่?แต่สิ่งสาคัญคือเราจะใช้เทคโนโลยีนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเราได้หรือไม่?”การสร้างระบบงานที่ดีจะช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดปริมาณเอกสารที่เป็นกระดาษแก้ไขปัญหาข้อมูลสูญหายลดเวลาในการค้นหาและเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาช่วยโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่องค์กรมีอยู่แต่ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่คุ้มค่าซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้รวดเร็วมากขึ้น


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สามารถจัดการเอกสารและข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเป็นการนาอุปกรณ์สานักงานสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. เพื่อเรียนรู้การนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาช่วยในการบริหารงานเอกสาร
4. เพื่อสร้างระบบงานให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน

 

หัวข้อการฝึกอบรม

1. โครงสร้างการจัดเก็บ Files ในคอมพิวเตอร์ และการทำ Index อย่างเป็นระบบ

2. ปัญหาในการจัดเก็บเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ และวิธีการแก้ปัญหาวิเคราะห์

3. ความสำคัญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์

4. ประโยชน์ของSocial Media และการประยุกต์ใช้งานในองค์กร

5. ปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบอยู่เสมอในการจัดเก็บเอกสารแบบเดิมๆ

6. การบริหารการจัดเก็บเอกสารที่เป็น Soft Copy (ไฟล์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์)

     - โครงสร้างของระบบไฟล์ในคอมพิวเตอร์

     - โฟลเดอร์และการบริหารจัดการโฟลเดอร์

     - การตั้งค่าโฟลเดอร์เริ่มต้น สำหรับโปรแกรมสำนักงาน

     - ระบบการค้นหาไฟล์เอกสาร

7. ระบบสำนักงานไร้กระดาษ (PaperlessOffice) เพื่อลดการใช้กระดาษในองค์กร

     - การออกแบบและพัฒนาแบบฟอร์มเอกสารอิเลคทรอนิคส์ (e-Documents)

     - ตัวอย่างการสร้างแบบฟอร์มอัจฉริยะ (e-Form)

     - การสร้างแม่แบบเอกสาร (Documents Template)

8. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation : OA)

     - ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

     - การรับ-ส่งแฟกซ์ด้วยคอมพิวเตอร์ผ่าน Fax Modem

     - บริการ Fax to Email

9. การประยุกต์การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

     - การใช้ Google Docs หรือ Office Online และโซลูชั่นออนไลน์อื่นๆ

     - การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ และการประยุกต์ใช้งานจริง

     - การเก็บไฟล์ข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบ Cloud Drive

     - การพิมพ์งานผ่านระบบ Google Cloud Print จากที่ใดก็ได้ ไปออกที่ใดก็ได้

10. เทคนิคการเข้าถึงไฟล์เอกสารแบบออนไลน์ และการใช้งานร่วมกัน

     - การเข้าถึงไฟล์เอกสารออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ แท๊ปเล็ต โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ

          * QR Code และการประยุกต์ใช้งาน

          * URL Shortenerแปลง URL แบบยาวๆ ให้สั้น เพื่อสะดวกในการใช้งาน

11. ข้อพึงระวังจากการใช้เทคโนโลยี

12. เก็บตกจากประสบการณ์จริงของวิทยากร

13. สรุปการบรรยาย / ถาม-ตอบข้อซักถาม

 

วิทยากรอาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข

บริษัท อี-เอชอาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด, กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเอชอาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้จัดการฝ่าย Business Supporting Center บริษัท คอมพิวเตอร์ ซายน์ จำกัด

หัวหน้าคนงานอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต บริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข

Education : ประวัติการศึกษา


บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยเกริก
สาขาการจัดการงานบุคคล (เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง)

Faculty of Business Administration (B.B.A.), Krirk University.
Major : Personnel (First Class Honours), Minor : Business Computer

 

Experience : ประวัติการทำงาน


2010 – ปัจจุบัน วิทยากร นักเขียน และที่ปรึกษา อิสระ 
 
 
2010 – 2010 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัท มาบูลกุล จำกัด
 
Business Development Manager
Mabulkul Co.,Ltd.
2004 – 2010 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อี-เอชอาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
 
Managing Director
e-HR Information Technology Co.,Ltd.
2002 – 2003 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สยามเอชอาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 
Managing Director
SiamHR Corporation Co.,Ltd.
2000 – 2001 ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ
บริษัท คอมพิวเตอร์ ซายน์ จำกัด
 
Business Supporting Center
Computer Since Corporation Ltd.
1988 – 2000 หัวหน้าคนงานอาวุโส  ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต
บริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Senior Foreman, Production Engineering Dept.
Isuzu Engine Manufacturing Co.,(Thailand)Ltd.


 

Book : ผลงานการเขียน


  • หนังสือ Excel for HR : การใช้ Microsoft Excel ในงาน HR แบบมืออาชีพ
    • พิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2550
    • พิมพ์ครั้งที่ 2 : ตุลาคม 2551
    • พิมพ์ครั้งที่ 3 : พฤษภาคม 2554 (ปรับปรุงใหม่)
    • พิมพ์ครั้งที่ 4 : กรกฎาคม 2556
 


 

Social Activities : กิจกรรมทางสังคม


Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai