เรื่อง : BALANCED SCORECARD & KPIs “You can’t improve what you can’t measure”

สถานที่ : โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

คุณไม่สามารถปรับปรุงงานใดๆที่คุณวัดมันไม่ได้
ถ้าเราไม่สามารถวัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ เราก็ไม่มีวันเข้าใจมัน ถ้าเราเข้าใจมันไม่ได้ เราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้ และถ้าเราควบคุมมันไม่ได้ เราก็ไม่มีทางที่จะปรับปรุงสิ่งนั้นๆได้เลย องค์กรที่ไม่มีตัวชี้วัดการทางานคือองค์กรที่ไม่รู้ว่าสถานะตัวเองอยู่ที่ไหน ทิศทางองค์กรจะไปทางไหน จะไปถึงที่นั่นได้อย่างไร

Balanced scorecard คือระบบบริหาร (ไม่ใช่แค่ระบบการวัดผล) ที่ทาให้องค์กรเห็นภาพวิสัยทัศน์ชัดว่าในอนาคตองค์กรจะพัฒนาไปสู่จุดไหน จะไปถึงด้วยยุทธศาสตร์ใด แล้วนามาแปลงไปสู่แผนการปฏิบัติ เป็นการรวบรวมวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร นามาเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ไปสู่ความสาเร็จอย่างต่อเนื่อง
เมื่อ Balanced scorecard ถูกนามาใช้อย่างเต็มรูปแบบก็จะเป็นการแปลงรูปจากภาควิชาการเข้าสู่จุดศูนย์กลางของแผนกลยุทธ์องค์กร BSC จะทาให้ฝ่ายบริหารระดับสูงเห็นภาพการดาเนินธุรกิจ มีการวัดผลงานอย่างมีกลยุทธ์ในทุกระดับขององค์กร วิธีการของ BSC จะสื่อสารสร้างความเข้าใจกลยุทธ์ขององค์กรในทุกระดับ

ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาจะมีโอกาสในการทา Workshop การวิเคราะห์ S-W-O-T การฝึกทาแผนที่กลยุทธ์ทั้ง 4 มุมมองคือ การเงิน ลูกค้า กระบวนการธุรกิจภายในองค์กร พัฒนาการเรียนรู้เพื่อความก้าวหน้า นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้และปฏิบัติเรื่อง การนากลยุทธ์ลงสู่แผนปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เรื่องที่จะทา ข้อมูลปัจจุบันและเป้าหมายในการปรับปรุง ที่สาคัญคือจะได้เรียนรู้วิธีการออกแบบตัวชี้วัด (Key performance indicator) ในหลายๆด้านเช่นด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการทางาน และด้านการพัฒนาความรู้บุคลากรสิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้
•ความเข้าใจเรื่อง Balanced scorecard ความเป็นมา การนาไปใช้ได้จริง
•การออกแบบวิสัยทัศน์องค์กร โดยผ่านการวิเคราะห์ S-W-O-T อย่างมีกลยุทธ
•เรียนรู้ขั้นตอนในการทา Balanced scorecard พร้อมการทา workshop
•Workshop การวิเคราะห์ S-W-O-T องค์กรของท่านเอง
•Workshop การทาแผนที่กลยุทธ์ ทั้ง 4 มุมมอง การเงิน ลูกค้า กระบวนการธุรกิจ และการเรียนรู้
•Workshop การทา action plan ที่เกี่ยวโยงกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์
•เรียนรู้เรื่องวิธีกาหนดตัวชี้วัด KPI ของ 4 มุมมองกลุ่มเป้าหมาย
•ผู้จัดการทุกสายงาน ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน Top Management of Government & Private Sectors
•ผู้บริหารบริษัทขนาดย่อม SME Managementตารางการอบรม


08:30 AM. ลงทะเบียน
09:00 AM.เปิดการสัมมนาเรื่อง Balanced scorecard
oBSc คืออะไรมีความเป็นมาอย่างไร what is Bsc?
oอะไรคือ 4 มุมมอง ของ Bsc: What are the 4 perspective of Bsc?
oขั้นตอนในการทา Bsc: Bscimplementation process
10:30 COFFEE BREAK & NETWORKING
-วิธีการวิเคราะห์ SWOT -การออกแบบวิสัยทัศน์องค์กร Design corporate vision
-การคิดค้นกลยุทธ์ด้วย TOWS matrix -การทาแผนที่ยุทธศาสตร์ Strategic mapping
12:00 LUNCH BREAK (BUFFET LUNCH)
13.00 Action Plan & KPI
-Action plan -การออกแบบ KPI ทั้ง 4 มุมมอง Design 4 perspectives KPI
-Workshop ทา Balanced scorecard ขององค์กรท่าน
15:00 COFFEE BREAK & NETWORKING
oWorkshop ทา Balanced scorecard ขององค์กรท่าน
ประเมินผล การทา BSC : post training evaluation


วิทยากร อาจารย์พิสิทธิ์ ชูยงค์
•ผู้เชี่ยวชาญด้าน Productivity improvement ของ องค์การสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาการค้า UNCTAD (United Nations Conference for Trade Development) และ USAID (United State Aid for International Development)
•เป็นที่ปรึกษาคนหนึ่งในทีมที่ปรึกษาของ UN ที่วางแผนยุทธศาสตร์สิ่งทอ ให้กับรัฐบาลลาว
สอบถามและสารองที่
Tel: 085-9386299 ,02-4646524 Fax.02-9030080 ต่อ 4326

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

 
 
 
 
 
ประสบการณ์ ด้านการสอน : ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลมากกว่า 25 ปี
 
 

วิทยากรภายใน และ วิทยากรรับเชิญ หลักสูตรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ 
      การวิเคราะห์งานและการประเมินค่างาน
      เทคนิคและยุทธวิธีการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี 
      การบริหารค่าตอบแทนและการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน
      เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลัง
      การจัดทำ HR Strategic และ HR Budgeting 
      ทักษะการเป็นหัวหน้างานและ HR for Line
      การออกแบบกระบวนการประเมินผลการปฎิบัติงานด้วย KPI และ Competencies 
      การจัดทำ Training Roadmap 
ฯลฯ

ประสบการณ์การทำงาน
 
 

 กลุ่มบริษัทพรรณธิอร 
     - ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และ กรรมการบริหาร บริษัทเทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย 
     - Vice President, หัวหน้าทีมปฏิบัติการและค่าตอบแทนด้านทรัพยากรบุคคล 
 บริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด 
     - ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 
 บริษัทมหพันธ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด 
     - ผู้จัดการแผนก, ฝ่าบบริหารทรัพยากรบุคคล 
 บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง จำกัด
     - ผู้จัดการแผนก, ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การ จำกัด
     - หัวหน้างานบริหารเงินเดือนและสวัสดิการ

ความเชี่ยวชาญ
 
 

 การบริหารค่าตอบแทนและจัดทำโครงสร้างเงินเดือนรูปแบบต่าง ๆ 
การประเมินค่างาน จากสถาบัน HAY 
 การออกแบบสายความก้าวหน้าในอาชีพและ IDP Plan จากสถาบัน Hewitt
การพัฒนาระบบ HRIS
การออกแบบพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน โดยใช้ KPI และ Competency
การวิเคราะห์และจัดทำ KPI และ Competency

ผลงานทางวิชาการ
 
 

อบรม สัมมนา หนังสือ HRMBA จุดประกายความคิด เสริมอาวุธด้านบริหารคน 
อบรม สัมมนา หนังสือ SMART JD คำบรรยายลักษณะงานที่ กระชับ ฉลาด ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai