เรื่อง : หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าและสต๊อคสมัยใหม่

สถานที่ : โรงแรมอไร้ช โฮเทล สุขุมวิท 26
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร 1 วัน

 การบริหารคลังสินค้าเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งของทุกบริษัทฯ การหาของไม่พบเพราะเก็บไม่ดี ไม่ถูกต้อง หรือการหาของพบแต่ของเสียหาย หรือการแก้ปัญหามักง่ายโดยตัดบทให้สั่งเพิ่มเข้ามาใหม่ รวมทั้งการจัดส่งให้ลูกค้าทั้งนอกและในบริษัทล่าช้า สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ผิดพลาด เหล่านี้คือต้นทุนและค่าใช้จ่ายซึ่งทุกบริษัทฯ ควรขจัดออกจากระบบงานให้ได้เพื่อมิให้เสียเปรียบในเชิงการแข่งขัน

 

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ 

2.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

 

เนื้อหาของหลักสูตร  เวลา 09:00-16:30 น.

 

(พร้อมภาพและวีดีโอตัวอย่างจริงประกอบการบรรยายแบบเข้มข้นตลอดหลักสูตร)

 

1. คลังสินค้า...เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจ

2. ทำไมต้องมีคลังสินค้า

3. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการคลังสินค้า

4. ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า

5. บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่/หัวหน้าคลังสินค้าสมัยใหม่

    - สิ่งสำคัญในการจัดการสต๊อก และผลกระทบต่อองค์กรในการจัดการสต๊อก

    - ABC Analysis – Pareteo’s 80/20 Rule

6. การออกแบบคลังสินค้าและการไหล/การเคลื่อนไหวของสินค้า และการจัดการกับกองเก็บ

7. แนวคิดการไหลของสินค้า

    -หลักการกำหนดพื้นที่ของคลังสินค้า

    - เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และควบคุม FIFO

    - หลักการพิจารณาตำแหน่งการวางสินค้า

8. อุปกรณ์ทุ่นแรงต่าง ๆ

    -ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการเลือกอุปกรณ์ทุ่นแรง

    - ประเภทของอุปกรณ์ทุ่นแรง

    - หลักการเลือก Forklift

    - การดูแลรักษาอุปกรณ์ในคลังสินค้า (Forklift)

9. เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการพัฒนา WMS

    (Warehouse Management System)

10. เทคนิคการตรวจนับสต๊อก

11. ตัววัดความสำเร็จ (KPI) ของคลังสินค้า

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์สมบัติ ศิริรักษ์

ประวัติอาจารย์สมบัติ  ศิริรักษ์

การศึกษา

 คณะวิศวกรรม ม.ศิลปากร

 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร

    (จป.บริหาร) สมาคมความปลอดภัยนครปฐม

 GMP,HACCP

    สถาบันอาหาร

 การเพิ่มผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

    บ.มาลีสามพราน จก.(มหาชน)

 ISO 9000 (Auditor)

    SGS (Thailand) Co.,Ltd

 Logistics, Supply Chain Management,ECR(Efficient Customers Respond)

    ECR (Thailand) Institute

 หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตในองค์กร ประมาณ 80 หลักสูตร     ช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานใน”เครือซิเมนต์ไทย” เช่น  TQM, QC, 5 ส, ข้อเสนอแ

    

ประสบการณ์การทำงาน

วิทยากร และที่ปรึกษาอิสระ

 Health care Logistics Research Cluster คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล

กรรมการสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต  

ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ บริษัทในกลุ่มสยามฟาร์มา จ ากัด

 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด

 บริษัท สยามเภสัช จ ากัด

 บริษัท ฟาร์มานูวา จ ากัด

ประเภทอุตสาหกรรม ยาและเวชภัณฑ์

ประกอบธุรกิจทางด้านการการวิจัยและพัฒนาตำรับยา, ผลิต,นำเข้า,จำหน่ายและกระจายยาแผนปัจจุบัน สำหรับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ   

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai