เรื่อง : การจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่ : โรงแรมอไร้ชโฮเทลสุขุมวิท26
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร 1 วัน
     การบริหารคลังสินค้าเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งของทุกบริษัทฯ การหาของไม่พบเพราะเก็บไม่ดี ไม่ถูกต้อง หรือการหาของพบแต่ของเสียหาย หรือการแก้ปัญหามักง่ายโดยตัดบทให้สั่งเพิ่มเข้ามาใหม่ รวมทั้งการจัดส่งให้ลูกค้าทั้งนอกและในบริษัทล่าช้า สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ผิดพลาด เหล่านี้คือต้นทุนและค่าใช้จ่ายซึ่งทุกบริษัทฯ ควรขจัดออกจากระบบงานให้ได้เพื่อมิให้เสียเปรียบในเชิงการแข่งขัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร


เนื้อหาการอบรมเวลา 09:00-16:00 น.
1. คลังสินค้า....เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจ
•ทำไมต้องมีคลังสินค้า
•วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการคลังสินค้า
•ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า
2. บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่/หัวหน้าคลังสินค้าสมัยใหม่
3. การจัดการสต๊อคสินค้า
สิ่งสำคัญในการจัดการสต๊อค และผลกระทบต่อองค์กรในการจัดการสต๊อคABC Analysis-Pareto's 80/20 Rule
4. การออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การวางผังของคลังสินค้าและการไหล/การเคลื่อนไหวของสินค้า และการ จัดการกับกองเก็บแนวคิดการไหลของสินค้าหลักการกำหนดพื้นที่ของคลังสินค้าเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และควบคุม FIFOหลักการพิจารณาตำแหน่งการวางสินค้า
6. อุปกรณ์ทุ่นแรงต่าง ๆ
•ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการเลือกอุปกรณ์ทุ่นแรง
•ประเภทของอุปกรณ์ทุ่นแรง
•หลักการเลือก Forkliftการดูแลรักษาอุปกรณ์ในคลังสินค้า (Forklift)
7. เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพโดยพัฒนา WMS (Warehouse Management System)
8. เทคนิคการตรวจนับสต๊อค
9. ตัววัดความสำเร็จ (KPI) ของคลังสินค้า

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์สมบัติ ศิริรักษ์

ประวัติอาจารย์สมบัติ  ศิริรักษ์

การศึกษา

 คณะวิศวกรรม ม.ศิลปากร

 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร

    (จป.บริหาร) สมาคมความปลอดภัยนครปฐม

 GMP,HACCP

    สถาบันอาหาร

 การเพิ่มผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

    บ.มาลีสามพราน จก.(มหาชน)

 ISO 9000 (Auditor)

    SGS (Thailand) Co.,Ltd

 Logistics, Supply Chain Management,ECR(Efficient Customers Respond)

    ECR (Thailand) Institute

 หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตในองค์กร ประมาณ 80 หลักสูตร     ช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานใน”เครือซิเมนต์ไทย” เช่น  TQM, QC, 5 ส, ข้อเสนอแ

    

ประสบการณ์การทำงาน

วิทยากร และที่ปรึกษาอิสระ

 Health care Logistics Research Cluster คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล

กรรมการสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต  

ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ บริษัทในกลุ่มสยามฟาร์มา จ ากัด

 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด

 บริษัท สยามเภสัช จ ากัด

 บริษัท ฟาร์มานูวา จ ากัด

ประเภทอุตสาหกรรม ยาและเวชภัณฑ์

ประกอบธุรกิจทางด้านการการวิจัยและพัฒนาตำรับยา, ผลิต,นำเข้า,จำหน่ายและกระจายยาแผนปัจจุบัน สำหรับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ   

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai