เรื่อง : การบริหารงานขนส่ง

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท (สุขุมวิท ซ.6)
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล
          ยุทธวิธีในการบริหารต้นทุนให้ลดตํ่าลงเพื่อตอบรับนโยบายขององค์กรที่เร่งปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจไทยนั้นเมื่อพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่จำเป็นและมีแนวโน้มสูงอย่างต่อเนื่องไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในระดับอัตราเดียวกันได้อย่างเช่นระบบการขนส่งหรือวิธีการจัดส่งสินค้าถึงผู้ซื้อ ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญในด้านให้บริการอย่างดีเยี่ยมเป็นสำคัญนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งสร้างระบบการจัดส่งที่ดีมีประสิทธิภาพและคล่องตัวในการดำเนินการต่างๆเพื่อช่วยลดภาระในการลงทุนองค์กรให้อยู่ในระดับตํ่า

          เช่นการวิเคราะห์เส้นทางการขนส่งการตั้งคลังสินค้าย่อยเพื่อสะดวกในการกระจายสินค้าถึงผู้ซื้อหรือเพิ่มประสิทธิภาพของการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่จัดส่งและผู้ซื้อเป็นต้นทั้งหลายเหล่านี้มีผลให้การขับเคลื่อนองค์กรเป็นไปอย่างคล่องตัวควบคุมการบริหารต้นทุนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้สามารถเพิ่มยอดขายได้ในสัดส่วนที่สูงกว่าเดิมรวมถึงการลดอัตราความสูญเสีย

เนื้อหาเวลา 09.00-16.00 น.
1.ประเทศไทยกับการพัฒนาโลจิสติกส์
2.โลจิสติกส์ในยุคโลกาภิวัตน์
3.องค์ประกอบที่สำคัญของระบบการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ
4.หลักและวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดส่งสินค้าในสภาพการจราจรติดขัด
5.การเตรียมตัวปรับให้เข้ากับโครงการขนถ่ายสินค้าตามมุมเมือง
6.ข้อดีข้อเสียของการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า
7.เทคนิคการปรับปรุงระบบการจัดส่งให้ทันต่อเวลาเพื่อเพิ่มยอดขาย และลดการร้องเรียนจากลูกค้า
8.การวัดความพอใจของลูกค้าตั้งแต่เริ่มสั่งสินค้าจนถึงลูกค้าได้รับสินค้า ทำอย่างไร?
9.การใช้ KPI วัดผลการจัดส่งอย่างไร?
10.วิธีลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
11.เทคนิคการวัดผลและตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
12.การขจัดข้อร้องเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดส่งและลูกค้า
13.กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของการจัดส่ง
14. สรุป และบูรณาการ

ประโยชน์ที่จะได้รับ
•เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจในหลักการและความสำคัญของการบริหารงานขนส่ง รวมทั้งเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคในการขนส่ง
•เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อควบคุมการบริหารต้นทุน และกำหนดแนวทางการพัฒนาระบ[งานขนส่งให้มีประสิทธิผลมากขึ้น

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : ดร.อาทิตา ชูตระกูล

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาเอก DBA. Rochville University U.S.A ( Business Administration : Business Finance ) 
  • ปริญญาโท MBA. Rochville University U.S.A in Public Administration 
  • ปริญญาโท ศศม. ( เทคโนโลยีสังคม ) มหาวิทยาลัยเกริก สาขานโยบายและวางแผน 
  • ปริญญาตรี ศบ.บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก 

ประสบการณ์

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต บริษัท เอส บี พี ทิมเบอร์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท พร้อม เทคโนเซอร์วิส จำกัด กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย โรงพยาบาลนนทเวช โรงแรมระยองบรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท ฯลฯ 

ความถนัด

การบริการสู่ความเป็นเลิศ กลยุทธ์สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า 
POKAYOKE ( เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดก่อนเกิดการสูญเสีย ) 
TQM 
คุณภาพกับการทำงาน 
กลยุทธ์ในการสร้างตราสินค้าและภาพลักษณ์ขององค์การ 
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) 
การจัดการสมัยยุคใหม่ ( Modern Management in new ERA ) 
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กร ( Communication skill ) 
การบริหารความขัดแย้ง 
การสร้างทีมงานขายเพื่อประสิทธิผล 
การขายแบบมืออาชีพ ( Pro Active Selling ) 
การตลาดกับนักวิจัย

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai