เรื่อง : ประเด็นสำคัญภาษีระหว่างประเทศ

สถานที่ : โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

ประเด็นภาษีระหว่างประเทศผ่านมุมมองข้อหารือและคำพิพากษาศาลฎีกา
มุมมองปัจจุบันที่น่าสนใจใน DTAs : ลักษณะ ความเหมือน ความแตกต่าง และผลต่อภาระภาษีของ
A –สัญญาจ้างทำของ
B –สัญญาจ้างแรงงาน
C –สัญญาซื้อขาย
•กรณีศึกษาตามแนวข้อหารือ และคำพิพากษาศาลฎีกา
•สัญญาหลัก สัญญาย่อย หัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
•ความเกี่ยวพันของสัญญาทั้งสามกับกำไรธุรกิจ
•ค่าที่ปรึกษา ค่าบริหารแทน ค่าชดเชยเงินทดรองจ่าย กับภาระภาษี
D : BEPS & Action plan
ประเด็นภาษีภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาภาษีซ้อน
A –ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : หลักแหล่งเงินได้และหลักถิ่นที่อยู่ ประเด็นทางภาษีที่น่าสนใจ
B –ภาษีเงินได้นิติบุคคล
•กรณีศึกษาว่าเป็นสถานประกอบการถาวรหรือไม่ หากเป็น ผลคืออย่างไร หลักคืออะไร
•กรณีศึกษารายจ่ายต้องห้าม สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
•กู้ยืมกันภายในกลุ่ม MNEs ภาระภาษีในดอกเบี้ย ราคาตลาด
•จำหน่ายลูกหนี้การค้าและภาระภาษี
•ค่าเช่าและค่าสิทธิ
•สถาบันการเงินเฉพาะกิจ กับมาตรา 70
•หัก ณ ที่จ่ายอย่างไรให้ถูกต้อง เช่น
•กรณีจ่ายจ้างทำของให้นิติบุคคลต่างประเทศหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
•ค่าชดเชยเงินทดรองจ่ายของนิติบุคคลต่างประเทศ หัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
•ใบแจ้งหนี้เดียวกัน แยกรายจ่ายต่างกัน หักอย่างไร ฯลฯ
C –ภาษีมูลค่าเพิ่ม
•ภาระภาษีในธุรกรรมระหว่างประเทศ
•จ้างทำของหรือให้บริการ ?
•ให้บริการในราชอาณาจักร ใช้บริการนอกราชอาณาจักร
•จ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ ภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม ?
•จ่ายค่าบริการที่กระทำในต่างประเทศและถือว่ามีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศได้หรือไม่
•กรณีศึกษาให้บริการในราชอาณาจักร แต่ไม่ถือว่าได้ใช้บริการนอกราชอาณาจักร
•กรณีศึกษาส่งออกอัตราศูนย์ Ex. กรณีศึกษาส่งออกบริการ
•ซื้อขายและติดตั้ง กับภาระภาษีมูลค่าเพิ่มของนิติบุคคลต่างประเทศและภาษีซื้อของผู้ประกอบการไทยและประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ วุฒิพงษ์ ศิริจันทรานนท์

การศึกษาและอบรม

 • 2553    ปริญญาเอก สาขากฎหมาย (Mention Très honorable) มหาวิทยาลัย Panthéon-    Assas, (Paris II), กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส (ทุนรัฐบาล)
 • 2553 – 2550  ภาษาอังกฤษชั้นสูงสำหรับนักกฎหมาย วิทยาลัย Georges Vedel, มหาวิทยาลัย Panthéon-Assas, (Paris II), กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 
 • 2549    ปริญญาโท สาขากฎหมาย (ภาษีอากร)  มหาวิทยาลัย Panthéon-Assas, (Paris II),   กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  (ทุนรัฐบาล)
 • 2548     ปริญญาโท สาขากฎหมาย (พาณิชย์) มหาวิทยาลัย Panthéon-Assas, (Paris II),    กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส (ทุนรัฐบาล)
 • 2546      เนติบัณฑิตไทย  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 • 2542      ประกาศนียบัตรการคลังสำหรับนักกฎหมายและนักธุรกิจ กระทรวงยุติธรรม
 • 2541– 2537   ปริญญาตรี สาขากฎหมาย คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์ งานเขียน การอบรม  

 • 2553    ทางเลือกในการระงับข้อพิพาททางภาษีอากร,  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
 • 2553     วิทยากร “ประมวลรัษฎากรโลก : กรณีศึกษาระบบประมวลรัษฎากรในเอเชียและประเทศไทย”, สัมมนามหาวิทยาลัยภาษีอากรภาคพื้นยุโรป (ภาคฤดูใบไม้ผลิ) ครั้งที่ 17 เมือง Nice ประเทศฝรั่งเศส 
 • 2552    “ มาตรการเพื่อความปลอดภัยทางภาษี ” สัมมนาวิชาการของศูนย์ค้นคว้าวิจัยความปลอดภัยและป้องกันสิทธิของผู้เสียภาษี สถาบันวิจัยภาษีนานาชาติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปารีส Paris Descartes (Paris 5)  
 • 2552         บทความมาตรการทุเลาการเสียภาษีในประเทศฝรั่งเศส (Dégrèvement  de l’impôts)
 • 2550          วิทยากร ” เขตความคลุมเครือทางภาษี : เขตความคลุมเครือทางอนุญาโตตุลาการภาษีระหว่างประเท“สัมมนามหาวิทยาลัยภาษีอากรภาคพื้นยุโรป (ภาคฤดูใบไม้ผลิ) ครั้งที่ 15 เมือง Nice ประเทศฝรั่งเศส   
 • 2549    วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต “ภาษีในความยุติธรรมของ John RAWLS ”  
 • 2549    สัมมนา “นักทฤษฎีภาษีอากรโลก”  สัมมนามหาวิทยาลัยภาษีอากรภาคพื้นยุโรป   (ภาคฤดูใบไม้ผลิ) ครั้งที่ 14 เมือง Nice ประเทศฝรั่งเศส   
 • 2548    สารนิพนธ์มหาบัณฑิต “ระบบงานศุลกากรไทย” 
 • 2548    วิทยากร “มูลเหตุแห่งหนี้ภาษีอากร” สัมมนามหาวิทยาลัยภาษีอากรภาคพื้นยุโรป    (ภาคฤดูใบไม้ผลิ) ครั้งที่ 13 เมือง Nice ประเทศฝรั่งเศส   
 • 2546 - 2544  นิติกร สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด 

-    งานจัดเก็บภาษีอากร 

-    งานให้คำปรึกษาผู้เสียภาษี

-    งานเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้าง

 • 2543 - 2541   นิติกร สถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม

  -   ผู้ช่วยอนุญาโตตุลาการ
  -   งานความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการส่งออก เกี่ยวกับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
 -   ผู้ให้การอบรมสัมมนา และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานอนุญาโตตุลาการ

 ความสามารถ
คอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต
ภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai