เรื่อง : Finance for Non-Finance Program

สถานที่ : โรงแรมโกลด์ออร์คิดแบงค็อก(ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

หลักสูตร 1วัน
หลักการและเหตุผล
       ในโลกยุกต์ที่อยู่ในภาวะไร้พรมแดนและการสื่อสารและการรับรู้ถึงข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วประกอบกับการผู้บริหารขององค์กรจะต้องปรับตัวเองให้ทันต่อเหตุการณ์และรองรับสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงตลอดเวลาไม่เพียงแต่ตัวผู้บริหารเองทางด้านพนักงานทุกคนในองค์กรต้องปรับตัวปรับความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันและแนวความคิดที่สำคัญคือจะต้องสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยใส่ความรู้ต่างๆทางด้านการจัดการการตลาดการผลิตบุคคลและแนวความคิดที่สำคัญซึ่งขาดเสียไม่ได้คือทางด้านการบัญชีและการเงินซึ่งเป็นหัวใจที่สำคัญขององค์กรและประเด็นที่สำคัญคือปัจจุบันผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงินจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเข้าใจความรู้พื้นฐานทางด้านการงเงินเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจเชิงธุรกิจ


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้พนักงานที่ไม่ใช่สายบัญชีการเงิน มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการอ่านรายงานทางการเงิน
2. เพื่อมีความรู้ในการวิเคราะห์พื้นฐาน ในรายงานทางการเงิน
3. เป็นพื้นฐานใช้ในการตัดสินใจเบื้องต้น


หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
1. ทำไมต้องจึงต้องเป็นรายงานทางการเงิน
2. อธิบายพื้นฐานงบดุล งบกำไรขาดทุน งบการเปลี่ยนแปลงการะแสเงินสด
3. รายละเอียดของแต่ละรายการในรายงานทางการเงิน
4. แนวทางการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
5. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายคงที่ ค่าใช้จ่ายผันแปร พื้นฐาน
6. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
7. การจัดทำงบประมาณเงินสด
8. การจัดทำงบประมาณ พื้นฐาน
9. สรุป คำถามและคำตอบ

*** ผู้เข้าอบรมพนักงานและผู้บริหารระดับต้นขึ้นไป ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน ***

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

ประวัติการศึกษา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท MBA (Finance) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน
 วิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จก (มหาชน)
 ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทย จก (มหาชน)
 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจมหาชน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จก
 ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผน และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ธนาคารไทยธนาคาร จก (มหาชน)

ปัจจุบัน
วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ ทางด้านหัวข้อต่าง ๆ เช่น
 การวางแผนด้านกลยุทธ์
 การจัดการ การพัฒนาองค์กร
 การวางแผนด้านการเงิน
 การทำแผนธุรกิจ
 การบริหารความขัดแย้ง
 การเจรจาต่อรอง
 การคำนวณต้นทุน การลดต้นทุน
 การลดต้นทุนด้วยแแนวทาง lean manufacturing
 การบริหารความเสี่ยง
 การบริหารและการวางแผนงบประมาณ
 การบริหารการเปลี่ยนแปลง

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai