เรื่อง : เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท สุขุมวิท ซอย 6
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

           ในหน่วยงานทุกหน่วยงาน มีความจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมทั้งในรูปแบบที่เป็นและไม่เป็นทางการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อระดมความคิด เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง ในการปฏิบัติงานว่าใครทำอะไร อย่างไร มีความคืบหน้าอย่างไร มีการเสนออะไร มีมติในเรื่องใดว่าอย่างไร และแสดงถึงข้อเท็จจริงเหตุผลการพิจารณาของที่ประชุม หรือแสดงถึงผลงานที่ได้ดำเนินการมาแล้ว รายงานการประชุมจึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือในการติดตามงานที่ได้รับมอบหมายว่าได้ดำเนินการอย่างไร และเพื่อแจ้งผลการประชุมให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ และปฏิบัติต่อไป

       ในหลักสูตรนี้จะอบรมให้ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นธุรการ admin หรือเลขานุการในที่ประชุม ได้เข้าใจบทบาท หน้าที่ วิธีการจด และสรุปรายงานการประชุม ทั้งในรูปแบบการประชุมที่ เป็นทั้ง International Meeting และ Local Meeting ให้สามารถจด และสรุปเนื้อหารการประชุมได้ครอบคลุมตรงประเด็นทำให้การประชุมนั้นไม่สูญเปล่า 

Training Schedule

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-16.30 น

1. บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในงานประชุม Meeting-concerned persons’ role

2. คุณสมบัตและหน้าที่ของเลขานุการหรือธุรการในที่ประชุม Qualification and role of administrative affair

 personnel or secretary at the meeting

3. การประชุมแบบทางการ และไม่เป็นทางการ Formal and informal meeting

4. รูปแบบของรายงานการประชุม (ทั้งไทย และอังกฤษ) Type of meeting’s minutes (Both Thai and English)

5. การจดบันทึกการประชุม (ทั้งไทย และอังกฤษ) Meeting Recording (Both Thai and English)

  o การจดละเอียดทุกคำพูดของผู้เข้าประชุม Write down all speeches of the meeting attendants

  o การจดย่อเรื่องเฉพาะประเด็นสำคัญหรือใจความสำคัญ Write down the syllabus or theme

  o การจดสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่พิจารณา ความเห็น เหตุผล Summarize the essence of the topics considered for   opinion and reasons

6. หลักการเขียนรายงานการประชุม (ทั้งไทย และอังกฤษ) Principles of Meeting’s Minute Writing (Both Thai and English)

  o ใจความสำคัญ Essence

  o ภาษาที่ถูกต้อง ชัดเจน Correct and clear language

  o การเรียงลำดับวาระการประชุม Order of meeting agenda

  o การเขียนคำพูดโต้แย้ง Writing an argument

  o การเขียนข้อมูลเป็นตัวเลข จำนวนเงิน สถิติ Writing numbers and statistics

  o การเขียนเวลา การติดตาม และสถานการณ์ดำเนินการของแต่ละวาระการประชุม

   Writing a period, follow-up, and meeting status at each agenda

7. คำศัพท์ สำนวน ภาษาทางธุรกิจที่ควรศึกษา Vocabulary, idiom, and necessary business langue

8. สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการเขียนรายงานการประชุม What should avoid in writing a meeting minutes

9. สรุปประเด็นปัญหาในการเขียนรายงานการประชุม และวิธีการแก้ไขเพื่อพัฒนาการในการจด และสรุปรายงานการประชุมทั้งไทยและ

อังกฤษ Summarize the issues on writing the meeting minutes and solutions for improvement on

writing down and summarizing the meeting minutes in Thai and English

10. กรณีศึกษา และถามตอบ Case Study and Answer and Questions  การนำเสนอผลงานกลุ่ม (Group Presentation)

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

ข้อมูลการศึกษา
วิทยาลัยพณิชยการพระนครสาขาเอกวิชาเลขานุการ

ประสบการณ์การทำงาน

 • ตำแหน่งปัจจุบัน เลขานุการบริหารสำนักงานกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการส่วนบริหารธุรการบริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทยจำกัด(มหาชน)
 • รองประธานคณะอำนวยการกองทุนการศึกษาของสมาคมฯ
 • บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดตำแหน่งเลขานุการฝ่ายบุคคล
 • บริษัทเอสโซ่แสตนดาร์ดประเทศไทยจำกัดตำแหน่งเลขานุการฝ่ายขาย,ฝ่ายโฆษณาและฝ่ายขุดเจาะน้ำมัน
 • บริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์จำกัด(มหาชน)ตำแหน่งเลขานุการบริหารฝ่ายจัดการ
 • กรรมการบริหารสมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย3สมัย
 • ประธานฝ่ายวารสาร
 • ประธานฝ่ายการศึกษา
 • อุปนายกฝ่ายภายในประเทศ
 • สถาบันบริหารธุรกิจ
 • บริษัทเคทีฝึกอบรมและพัฒนา
 • บริษัทดิอินทิกรัลเลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์จำกัด
 • บริษัทไวท์เฮอริเทจจำกัด
 • บริษัทศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
 • เครือข่ายฝึกอบรมประเทศไทย(TTN)

หัวข้อบรรยาย

 • EffectiveModernDocumentation&DataControlSystem
 • สู่ความเป็นเลิศ"การเป็นเลขานุการบริหาร"
 • การจัดการประชุมที่มีประสิทธิผล
 • การพัฒนาบุคลิกภาพที่ประทับใจ
 • การบริหารงานธุรการยุคใหม่
 • การบริหารระบบงานและการจัดเก็บเอกสารยุคไร้กระดาษ
 • การสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ(ไทย-อังกฤษ)
 • หลักการเขียน-เสนอรายงานและจดหมายธุรกิจ

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai