เรื่อง : การสร้างผลงานและบริหารลูกน้องด้วยกิจกรรมคุณภาพสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท 6
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันการแข่งขันด้านการผลิตที่มีความรุนแรง ทำให้หลายองค์กรหันมาใช้เครื่องมือหรือวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่หลากหลาย ที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและสร้างเป็นวัฒนาธรรมในการพัฒนาในองค์กรโดยการเลือกใช้เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มผลผลิตที่หลากหลายนี้ ทำให้บางองค์กรยังมีความสับสนว่าจะใช้เครื่องมือหรือวิธีการใดที่จะนำมาใช้ในองค์กรดี หลักสูตรการอบรมนี้จึงได้นำเอาเครื่องมือและกิจกรรมต่างๆ สำหรับหัวหน้างานมาอธิบายและบ่งชี้ถึง ข้อดี ข้อเสีย และการนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิผลที่ยอดเยี่ยมในการทำงาน เช่น 5ส , ไคเซ็น , VISUAL CONTROL , POKA YOKE , คิวซีซี , QC 7TOOLS, 7 WASTE, 3MU และ TPM เป็นต้น

 

          การเลือกใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อสร้างผลงานสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ จึงต้องเข้าใจถึงลักษณะที่แตกต่างของแต่ละเครื่องมือก่อน ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารลูกน้องหรือภายในหน่วยงานเพื่อให้ทุกคนที่ร่วมทำกิจกรรม ได้เกิดความร่วมมือและมีความเข้าใจถึงลักษณะของเครื่องมือเหล่านี้ได้ จึงจะทำให้การทำงานดีขึ้นได้และสร้างผลงานที่ดีอย่างยั่งยืน โดย “หัวหน้างาน” ที่เข้าใจเครื่องมือเหล่านี้เป็นอย่างดี จะเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างแน่นอน นั่นเอง

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือคุณภาพที่ถูกต้อง

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการทำงานได้อย่างถูกต้อง

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจธรรมชาติของกระบวนการผลิต

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดในการลดความสูญเสียในระบบการผลิต

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับการทำงานของตน

 

หัวข้อการอบรม

1. ความหมายของ หัวหน้างานยุคใหม่ และการสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

2. การมองปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาของหัวหน้างาน

3. รู้จักกับเครื่องมือการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตแบบต่างๆ สำหรับหัวหน้างาน

   3.1 การประยุกต์ใช้ 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ

   3.2 การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen

   3.3 การบริหารการผลิตและควบคุมการทำงานด้วย Visual Control

   3.4 เทคนิคการป้องกันของเสียเป็นศูนย์ด้วย Poka Yoke

   3.5 การสร้างลูกน้องให้สามารถทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC เพื่อช่วยลดปัญหาในการทำงาน

   

3.6 การทำให้ลูกน้องใช้งาน QC 7 Tools อย่างมีประสิทธิภาพ

   3.7 รู้จักกับความสูญเสียในการทำงานกับ 7 Waste

   3.8 การลดต้นทุนการผลิตด้วยหลัก 3 MU

   3.9 การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)

4. การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมกับการทำงานแต่ละแบบ

5. การประยุกต์ใช้ร่วมกันของเครื่องมือต่างๆ เพื่อสร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง

 

กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างาน ช่างเทคนิค พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

 

รูปแบบการสัมมนา

1. การบรรยาย 50 %

2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%

3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 20 %

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 

1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มผลผลิตแบบต่างๆ

2. ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงเพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน

อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลงาน

3. สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานและขยายผลภายในองค์กรต่อไป

4. ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการปรับปรุง ร่วมกับกิจกรรมหรือโครงการปรับปรุงต่างๆได้

5. สามารถบริหารกิจกรรมเพื่อสร้างผลงานร่วมกับลูกน้องได้อย่างต่อเนื่อง

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการอุตสาหกรรม) Studying Master of Business Administration (Industrial Management)

ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) Bachelor of Science in Industrial Education (Electrical Engineering)
ประสบการณ์ทำงาน
อบรม สัมมนา หัวหน้างานวิศวกรรมซ่อมบำรุง : Mektec manufacturing corporation (Thailand) Ltd.
อบรม สัมมนา หัวหน้างานฝ่ายบริหารการผลิต : DHA Siamvalla
อบรม สัมมนา หัวหน้างานอาวุโสฝ่ายบริหารการผลิต : Belton industrial (Thailand) Ltd.
อบรม สัมมนา ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมสนับสนุน : MHC metal engineering (Thailand)co., Ltd.
อบรม สัมมนา ผู้จัดการฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ : Thai Filtration co., Ltd
อบรม สัมมนา ที่ปรึกษาบริษัท Infinity Engineering co., Ltd.
อบรม สัมมนา ที่ปรึกษาบริษัท GForce Engineering and Supply co., Ltd.
อบรม สัมมนา อาสาสมัครดีเด่น มูลนิธิขาเทียม ด้านปรับปรุงนวัตกรรม
อบรม สัมมนา QCC team excellent 2009-2010 (Singapore) / KAIZEN award (กระทรวงแรงงาน)
ปัจจุบัน
อบรม สัมมนา วิทยากรพิเศษ ด้านการปรับปรุงขบวนการผลิต 7 Waste / QCC / Kaizen / Visual control / Poka-Yoke / 5 ส. / การบริหารจัดการหัวหน้างาน / การบริหารการซ่อมบำรุง/TPM / TQM 
อบรม สัมมนาวิทยากรที่ปรึกษาด้าน Kaizen ของบริษัทเบียร์ทิพย์
 
 
 
 
 

 

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai