เรื่อง : การบริหารสินเชื่อและการเจรจาเพื่อติดตามหนี้

สถานที่ : โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

          การให้สินเชื่อแก่ลูกค้า”ต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงในการให้เครดิตแก่ลูกค้าและความสามารถในการชาระหนี้ของลูกค้าหากบัญชีลูกหนี้มีจานวนมากก็จะทาให้เงินจมในบัญชีลูกหนี้มากหากลูกหนี้ไม่ชาระหนี้ตามกาหนดเวลาอาจจะส่งผลถึงเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจไม่เพียงพอหรือธุรกิจอาจจะขาดสภาพคล่องได้ดังนั้นการพิจารณาลูกค้าผู้ที่จะมาเป็นลูกหนี้การค้าจึงมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งสาหรับธุรกิจหากสามารถพิจารณาการให้สินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อสินค้าได้อย่างถูกต้องโอกาสที่จะเก็บเงินได้ครบตามกาหนดย่อมมีมากกว่าส่วนการติดตามหนี้ต้องใช้ทั้งทักษะและประสบการณ์สิ่งที่พบอยู่เสมอคือลูกค้าชอบหาเหตุมาอ้างและไม่ยอมชาระหนี้หรือพบตัวลูกค้ายาก(ชอบหลบหน้า)ในบางกรณีอาจจะใช้โทรศัพท์ติดต่อลูกค้าปัญหาที่พบบ่อยคือลูกค้าไม่ยอมรับโทรศัพท์หรือโชคดีอาจจะติดต่อลูกค้าได้แต่จะลูกค้าบ่ายเบี่ยงการชาระหนี้เมื่อพบปัญหาเหล่าต้องหาวิธีรับมือและแก้ไขปัญหา“ทาอย่างไรให้ลูกหนี้ยอมเจรจาและยอมชาระหนี้”การใช้คาพูดและน้าเสียงเพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวให้ลูกค้ายอมชาระหนี้ตามเงื่อนไขโดยยังมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเรียกว่า”ได้ทั้งเงินและได้ทั้งใจลูกค้า”อีกด้วย

          หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบทราบแนวทางในการบริหารสินเชื่อและวิธีการวางตัวหรือการใช้คาพูดกับลูกค้าในแต่ละสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจริงและทราบวิธีรับมือลูกค้าต้องทาอย่างไรโดยนาทักษะการเจรจาต่อรอง(NegotiationSkills)มาประยุกต์และใช้กับลูกค้าในแต่ละสไตล์หลักเกณฑ์ต่างๆที่นามาใช้ในการสัมมนาครั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะสามารถนาจุดแข็งไปใช้ได้และขจัดข้อโต้แย้งจากลูกค้าได้โดยการนาทักษะในการเจรจาต่อรองเพื่อแก้ไขสถาการณ์และไม่เปิดช่องว่างหรือจุดอ่อนให้ลูกค้านามาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อบ่ายเบี่ยงการชาระหนี้ในภายหลังและเรื่องกกมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.การตามหนี้ที่เป็นธรรมซึ่งประกาศในราชกฤษจานุเบกษาแล้วเมื่อ6มี.ค.15มีผลบังคับใช้ใน180วันรวมถึงกฏหมายการค้าประกันซึ่งได้แก้ไขใหม่และประกาศใช้เมื่อ11ก.พ.2558แล้วหากธุรกิจไม่ตั้งรับหรือฝึกอบรมพนักงานในองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ทราบกฏหมาย2ฉบับนี้อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในภายหลังได้ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมีความสาคัญโดยผลลัพธ์สุดท้ายของการฝึกอบรมธุรกิจจะต้องมีผลมีกาไรและมีสภาพคล่องหนี้เสียลดลงปัญหาหนี้สูญไม่เกิดขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารสินเชื่อและการจัดการบัญชีลูกหนี้ได้ถูกวิธีและมีผลงานการจัดเก็บบัญชีลูกหนี้ได้มากขึ้น
2. เพื่อพัฒนาบุคคลากร ให้เกิดความเข้าใจและสามารถนาทักษะจากการฝึกอบรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. เพื่อลดเวลาและลดต้นทุนในการติดตามหนี้ให้น้อยลง

เนื้อหาหลักสูตร เวลา 09.00 –16.00น.


1.การบริหารบัญชีลูกหนี้
2.นโยบายสินเชื่อมีความสาคัญกับธุรกิจอย่างไร?(Credit Policy)
A.มาตราฐานสินเชื่อ(Credit Standard)
-หลักเกณฑ์การพิจารณาเครดิต 5’C
-การจัดระดับของลูกค้าและวงเงินสินเชื่อ
-การผู้มีอานาจอนุมัติวงเงินสินเชื่อ
-การใช้ประโยชน์ข้อมูลของลูกค้ามาพิจารณาสินเชื่อ
-การขอเปิดวงเงินสินเชื่อ
B. การกาหนดเงื่อนไขในการชาระเงิน (Term of payment)
C. การบริหารการเก็บเงิน (Collection Management )
-การออกจดหมายเตือน / จดหมายทวงหนี้
-Check list and reminding and collection
3. สัญญาณเตือนภัย และสาเหตุของลูกหนี้ที่เริ่มมีปัญหา
4. วิเคราะห์หาสาเหตุของการจ่ายเงินล่าช้าและแนวทางแก้ไข
5. การควบคุมสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ
6. กลยุทธ์การเจรจาเพื่อติดตามหนี้
-กุญแจของการฟัง
-การเจรจาและวางตัวเพื่อรับมือกับลูกหนี้ 6ประเภท
•โกรธง่าย (ใจร้อน) -เชื่องช้า (สุขุม) -รู้ทุกเรื่อง (ชอบคนยกย่อง)
•ลังเล (ไม่แน่ใจ) -ช่างสงสัย (ไม่ไว้ใจใคร)
•พูดเก่ง (ทาให้คุณหัวเสียได้)
-อานาจในการต่อรอง (อยู่ที่ไหน? อยู่ที่ใคร?)
-เวทีการเจรจาต่อรอง* การเตรียมพร้อมก่อนเจรจาหนี้
-ทักษะในการเจรจาหนี้ 8 ขั้นตอน ( Negotiations Skill )
7. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตามหนี้ที่ท่านต้องทราบ
•หนี้ที่บังคับได้ และหนี้ที่บังคับไม่ได้
•กฎหมายการค้าประกันใหม่
•พ.ร.บ การตามหนี้ที่เป็นธรรม

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง    

 • ผู้จัดการ ฝ่ายสินเชื่อ และ กฎหมาย  (CREDIT AND LEGAL MANAGER) บริษัท ยูโร พีทูพี ไดเรคท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์ในการอบรม

 • Problem Solving & Decision Marking
 • Negotiating Skills
 • The 7 Habits of   Highly Effective People
 • การสัมมนาที่ประเทศสิงคโปร์ Account Receivable Program (ARP) ในกลุ่มอีเลคโทรลักซ์เอเชีย

ประสบการณ์ในการทำงาน

 • ร่วมงานกับ บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด มาเป็นเวลา 28 ปี ซึ่งได้ทำงานในแผนกควบคุมสินเชื่อและกฎหมายมาทุกตำแหน่ง

ผลงานการเขียนหนังสือ

 • เขียนบทความพิเศษในวารสารภาษีบัญชีและกฎหมายธุรกิจ “ทำอย่างไรไม่ให้เกิดหนี้เสีย จัดการอย่างไรกับหนี้ที่มีปัญหา” 
 • เขียนเรื่อง  “กลยุทธ์การกระชากหนี้” 
 • หลักสูตรที่มีความถนัดในการบรรยาย
 • นโยบายสินเชื่อ และการควบคุมสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ  (Credit Policy and Effective Credit Control)
 • ทักษะการเจรจาเพื่อเร่งรัดหนี้สิน (Debts Collection Negotiation Skills)
 • ทักษะการใช้โทรศัพท์เพื่อติดตามหนี้ (TELE-NEGO)

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai