เรื่อง : Workshop เทคนิคการสัมภาษณ์ยุคใหม่”

สถานที่ : โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท 6 (BTS สถานีนานา)
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

จากหลักสูตร In-house Training ยอดฮิต ที่ผ่านการสัมภาษณ์งานกว่า 20,000 คน จากหลากหลายธุรกิจกว่า 24 ปี จนมาเป็น Public Training ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาหลักในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่

1. จ้างคนที่ไร้ฝีมือ ประเภทหนังคนละม้วนกับตอนสัมภาษณ์เข้ามาทำงาน

2. ผู้มาสมัครงานคนโน้นก็ดี คนนี้ก็เด่น ไม่รู้จะตัดสินใจเลือกใครดี

3. คะแนนประเมินผล HR กับต้นสังกัดแตกต่างกัน ผู้บริหารจะเชื่อใครดี

 

วัตถุประสงค์การอบรม :

1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะในการสัมภาษณ์และคัดเลือกให้ได้พนักงานใหม่ที่เหมาะสมกับองค์กร

2. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะในการสร้างคำถามในการสัมภาษณ์พนักงานใหม่นอกตำรา และ Google

3. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะในการออกแบบประเมินผลการสัมภาษณ์ด้วย Competency ที่ตรงกับตำแหน่งงานในองค์กร

วิธีการเรียนรู้  : การบรรยาย (Lecture) ประกอบการศึกษากรณีตัวอย่าง (Case Study) การประชุมกลุ่ม (Group Discussion) การนำเสนอกลุ่ม (Group Presentation)

 

เนื้อหาหลักสูตร  เวลา 09.00 – 16.00 น.

1)     ปัญหาของการสัมภาษณ์และแนวทางแก้ไข

       Workshop 1  :  การสัมภาษณ์งานแบบ Tacit Knowledge

2)     7 ขั้นตอนหลักในการสัมภาษณ์งานแบบมืออาชีพ

3)     แนวทางในการตั้งคำถามเชิงพฤติกรรม

4)     แนวทางในการตั้งคำถามและวิเคราะห์ผู้สมัครงานแบบ What-Why-How

        Workshop 2  :  การตั้งคำถามเชิงพฤติกรรมและวิเคราะห์ตัวจริงของผู้สมัครแบบ 3 Know

5)     แนวทางในการสัมภาษณ์เพื่อค้นหาคนที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร

6)     แนวทางในการวิเคราะห์หา Competency จาก Job Description ในการสัมภาษณ์ตามตำแหน่งงาน

7)     ข้อผิดพลาดที่มักพบในการสัมภาษณ์และคัดเลือกของผู้สัมภาษณ์

8)     การพัฒนาแบบประเมินผลการสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับตำแหน่งงาน

       Workshop 3  :  การประเมินและคัดเลือกด้วย Competency

9)  เทคนิคในการกำหนดค่าจ้างขั้นต้นสำหรับพนักงานใหม่ และการบวกค่าประสบการณ์

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร :

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai