เรื่อง : หลักสูตร “เทคนิคในการก้าวเป็น Modern HR” (รุ่นที่ 13)

สถานที่ : โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

          องค์กรธุรกิจกำลังก้าวสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ แต่ HR ที่มีก้าวตามการพัฒนาขององค์กรไม่ทัน เนื่องจากยังทำงานประจำแบบเดิม “รับคนเข้า เอาคนออก ตรวจบัตรตอก ออกใบเตือน” หรือไม่รู้บทบาทหน้าที่ฝ่ายงานของ HR (HR Function) หรือบางครั้งความรู้ในงานที่มีก็ตกยุคไม่ทันสมัย ผู้จัดการฝ่ายทรัยากรบุคคลก็ไม่ค่อยมีเวลาอบรมสอนงาน ปัญหาดังกล่าวเรามีทางออก

          หลักสูตรนี้ได้ออกแบบจากประสบการณ์จริง ของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกว่า 24 ปี มาบรรยายและถ่ายทอดเทคนิคในก้าวเป็น HR สมัยใหม่ ที่ช่วยพัฒนาทักษะท่านและทีมงานของท่านให้เป็น HR สมัยใหม่ ที่สามารถใช้งานได้จริง


เนื้อหาหลักสูตร เวลา 09.00 –16.00น.
ส่วนที่ 1 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ HRM & HRD
•ภาพรวมการบริหารงานทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
•4 หัวใจสำคัญที่ผู้บริหารและองค์กรคาดหวังจาก HR มืออาชีพ
•Modern HR ที่ดีควรมีสมรรถนะ (Competency) อะไรบ้าง ?
•เทคนิคของ HR ในการประสานงานกับฝ่ายงานอื่นๆ
เวลา 10.45-12.00น.
ส่วนที่ 2 : การบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่
การวางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning)
•การจัดทำข้อมูล เพื่อการวางแผนอัตรากำลังคนประจำปี
•การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
•กระบวนการในการสรรหาคัดเลือกพนักงานที่มีประสิทธิภาพ
•ตัวอย่างคำถามในการสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม
•แนวโน้มการสรรหาและคัดเลือกในยุค AEC
•การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ (Compensation & Benefits)
•หลักในการคำนวณค่าจ้าง และค่าล่วงเวลา
•การใช้ข้อมูลจาก Salary Survey เพื่อปรับค่าจ้างและสวัสดิการประจำปี
•แนวโน้มการจัดสวัสดิการในยุค AEC
เวลา 13.00-14.30น.
ส่วนที่ 2: การบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ (ต่อ)
•การแรงงานสัมพันธ์

สรุปประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงานที่ HR ควรรู้
•เมื่อทำพนักงานทำผิดวินัย จะการดำเนินมาตรการทางวินัยอย่างไรดี ?

การสร้างความผูกพันในองค์กร (Employee Engagement)ด้วยกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์
•การขายความคิดให้เจ้านายด้วย One Page Proposal

ส่วนที่ 3: การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่
(Modern Human Resource Development)
•การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
•จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีจะหาความจำเป็นในการฝึกอบรมที่มีจากไหนได้บ้าง
•การคัดเลือกหลักสูตร และการบริหารวิทยากรให้เจ้านายกด Like
•จะประเมินผลและบันทึกผลแบบไหนดี ให้สอดคล้องกับหลักสูตรอบรมที่มี?
•การประเมินผลการปฏิบัติงาน
•การกำหนดเกณฑ์และนํ้าหนักในการประเมินผลการปฏิบัติสมัยใหม่ 4 มิติ


เวลา 14.45-16.00น.
ส่วนที่ 4 : ท่านพร้อมไหมที่จะเป็น Modern HR
ประเด็นปัญหาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคปัจจุบัน
4 ประเด็นสำคัญ ที่มักผิดพลาด HR หรือตกม้าตาย
การขายความคิดให้เจ้านายด้วย One Page Proposal


ประโยชน์ที่ท่านและองค์กรจะได้รับ :
1.เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ HRM & HRM สมัยใหม่ที่ตอบสนองความคาดหวังขององค์กร
2.เสริมสร้างเทคนิคในการปฏิบัติงานของ Modern HR
3.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายในกลุ่มวิชาชีพ HR


วิธีการเรียนรู้ :
การบรรยาย (Lecture) ประกอบการศึกษากรณีตัวอย่าง (Case Study) การประชุมกลุ่ม (Group Discussion) การนำเสนอกลุ่ม (Group Presentation)


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :
หัวหน้าแผนกบุคคล เจ้าหน้าที่บุคคล และผู้ที่สนใจในอาชีพ HR ที่มีประสบการณ์ไม่เกิน 5ปี
 

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร :

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai