เรื่อง : หลักสูตร ประเด็นภาษีในธุรกรรมระหว่างประเทศ

สถานที่ : โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท 5
วันที่อบรม จำนวนวัน ราคา

หลักการและเหตุผล

เวลา 09.00-16.00 

ข้อพิจารณาตามอนุสัญญาภาษีซ้อน

•เกี่ยวกับเงินได้ตามข้อบทเฉพาะ
o ค่าแห่งสิทธิ : ค่าตอบแทนวิทยากร/ค่าที่ปรึกษาที่ถือว่าเป็นค่าสิทธิ ข้อคำนึงของสิทธิข้างเคียง อย่างไรคือข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
oค่าเช่าที่เป็นค่าสิทธิ สัญญาเช่ากับสัญญาลิสซิ่งเหมือนหรือต่าง 
oดอกเบี้ยและเงินปันผล : เปิดบัญชีเงินฝากถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทยหรือไม่กรณีใดที่ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

§เกี่ยวกับเงินได้ตามข้อบททั่วไป

oกำไรธุรกิจ : ค่าจ้างทำของตาม ม. 40 (7) (8) แห่งประมวลรัษฎากรกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย  ค่านายหน้าที่จ้างในต่างประเทศ ค่าจ้างทำของกับประเด็น VAT เมื่อจะหักภาษี ณ ที่จ่ายในเงินทดรองจ่าย ภาระภาษีเมื่อสัญญาซื้อขายกับสัญญาติดตั้งรวมและแยกกัน
oข้อพิจารณาของสถานประกอบการถาวร : พนักงานต่างชาติกับการเป็น PE ในประเทศไทย การหักรายจ่ายของและการจำหน่ายกำไรของ PE
oกลุ่มบริการของบุคคลธรรมดา : แนวข้อหารือของวิชาชีพอิสระ สัญญาให้จัดหาจ้างแรงงานกับการรับจ้างทำของ งานสอนและฝึกอบรมที่ไม่ใข่ข้อบทเฉพาะ

§ข้อพิจารณาตามประมวลรัษฎากร

oภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล
oข้อพิจารณาตามมาตรา 70 : การตีความ “จ่ายจากหรือในประเทศไทย” Basic management fee และ Incentive fee ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
oข้อพิจารณาตามมาตรา 76 ทวิ : อย่างไรคือผู้ทำการติดต่อในประเทศไทยเป็นเหตุให้ได้รับ   เงินได้หรือผลกำไรในประเทศไทย ตัวอย่างการหัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 1 ตามม. 69 ทวิ      กรณี Time test กับมาตรา 76 ทวิ
§ภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม 
oกรณีการส่งออกสินค้า โอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าไปยังผู้ซื้อ แต่ผู้ซื้อขอให้เก็บไว้ก่อนเป็นส่งออกหรือไม่ ส่งสินค้าส่วนหนึ่งให้แก่บริษัทอื่นโดยส่งไปที่เขตอุตสาหกรรมการส่งออกต้องเสีย VAT อย่างไร
oกรณีการให้บริการในไทย แต่ไม่ถือว่าได้ส่งผลการให้บริการนั้นไปใช้ในต่างประเทศทั้งหมด Sourcing Service กับภาระภาษี       

สรุป

อัตราค่าลงทะเบียน

วิทยากร : อาจารย์ วุฒิพงษ์ ศิริจันทรานนท์

การศึกษาและอบรม

 • 2553    ปริญญาเอก สาขากฎหมาย (Mention Très honorable) มหาวิทยาลัย Panthéon-    Assas, (Paris II), กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส (ทุนรัฐบาล)
 • 2553 – 2550  ภาษาอังกฤษชั้นสูงสำหรับนักกฎหมาย วิทยาลัย Georges Vedel, มหาวิทยาลัย Panthéon-Assas, (Paris II), กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 
 • 2549    ปริญญาโท สาขากฎหมาย (ภาษีอากร)  มหาวิทยาลัย Panthéon-Assas, (Paris II),   กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  (ทุนรัฐบาล)
 • 2548     ปริญญาโท สาขากฎหมาย (พาณิชย์) มหาวิทยาลัย Panthéon-Assas, (Paris II),    กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส (ทุนรัฐบาล)
 • 2546      เนติบัณฑิตไทย  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 • 2542      ประกาศนียบัตรการคลังสำหรับนักกฎหมายและนักธุรกิจ กระทรวงยุติธรรม
 • 2541– 2537   ปริญญาตรี สาขากฎหมาย คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์ งานเขียน การอบรม  

 • 2553    ทางเลือกในการระงับข้อพิพาททางภาษีอากร,  วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
 • 2553     วิทยากร “ประมวลรัษฎากรโลก : กรณีศึกษาระบบประมวลรัษฎากรในเอเชียและประเทศไทย”, สัมมนามหาวิทยาลัยภาษีอากรภาคพื้นยุโรป (ภาคฤดูใบไม้ผลิ) ครั้งที่ 17 เมือง Nice ประเทศฝรั่งเศส 
 • 2552    “ มาตรการเพื่อความปลอดภัยทางภาษี ” สัมมนาวิชาการของศูนย์ค้นคว้าวิจัยความปลอดภัยและป้องกันสิทธิของผู้เสียภาษี สถาบันวิจัยภาษีนานาชาติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปารีส Paris Descartes (Paris 5)  
 • 2552         บทความมาตรการทุเลาการเสียภาษีในประเทศฝรั่งเศส (Dégrèvement  de l’impôts)
 • 2550          วิทยากร ” เขตความคลุมเครือทางภาษี : เขตความคลุมเครือทางอนุญาโตตุลาการภาษีระหว่างประเท“สัมมนามหาวิทยาลัยภาษีอากรภาคพื้นยุโรป (ภาคฤดูใบไม้ผลิ) ครั้งที่ 15 เมือง Nice ประเทศฝรั่งเศส   
 • 2549    วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต “ภาษีในความยุติธรรมของ John RAWLS ”  
 • 2549    สัมมนา “นักทฤษฎีภาษีอากรโลก”  สัมมนามหาวิทยาลัยภาษีอากรภาคพื้นยุโรป   (ภาคฤดูใบไม้ผลิ) ครั้งที่ 14 เมือง Nice ประเทศฝรั่งเศส   
 • 2548    สารนิพนธ์มหาบัณฑิต “ระบบงานศุลกากรไทย” 
 • 2548    วิทยากร “มูลเหตุแห่งหนี้ภาษีอากร” สัมมนามหาวิทยาลัยภาษีอากรภาคพื้นยุโรป    (ภาคฤดูใบไม้ผลิ) ครั้งที่ 13 เมือง Nice ประเทศฝรั่งเศส   
 • 2546 - 2544  นิติกร สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด 

-    งานจัดเก็บภาษีอากร 

-    งานให้คำปรึกษาผู้เสียภาษี

-    งานเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้าง

 • 2543 - 2541   นิติกร สถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม

  -   ผู้ช่วยอนุญาโตตุลาการ
  -   งานความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการส่งออก เกี่ยวกับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
 -   ผู้ให้การอบรมสัมมนา และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานอนุญาโตตุลาการ

 ความสามารถ
คอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต
ภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส

Copyright 2015  บริษัท เพอเฟกท์ เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  

16/54 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-0445895 ,

085-9386299

Webdesgin by Programmer Thai